Spotkania zespołów eksperckich i rozliczających projekt

Rozpoczęły się pierwsze spotkania zespołów eksperckich i rozliczających projekt:

 1. Podzespołu ds. opracowania zasad współpracy z wolontariuszami.
  Z ramienia Polskiego Związku Niewidomych uczestniczy w nim Elżbieta Oleksiak.

  Spotkanie odbyło się 25.03.2019 r. Prowadziła je Marta Kukowska – ekspert wiodący tego podzespołu, specjalista w dziedzinie wolontariatu.

  Podczas spotkania podzespołu omówiono zasady współpracy oraz wstępny harmonogram prac. Kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca. W międzyczasie członkowie podzespołu będą ze sobą w stałym kontakcie. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie dokonany szczegółowy przegląd materiałów dotyczących wolontariatu jakimi posługują się organizacje. Zostaną również przygotowane propozycje wszystkich obszarów pracy podzespołu. Podczas pierwszego posiedzenia podzespołu jego członkowie poświęcili także czas na to, żeby się poznać i podzielić doświadczeniem w obszarze wolontariatu.

  W trakcie spotkania został przeprowadzony warsztat, mający na celu wypracowanie spójnej wizji wolontariusza i wolontariatu w projekcie. Przedyskutowano jakimi cechami powinien charakteryzować się wolontariusz oraz to czym jest wolontariat.

  Zdefiniowano także bariery, które obecnie są zauważalne we współpracy z wolontariuszami („wykaz raf”), a które należy wziąć pod uwagę pracując nad standardem. Wskazano, że ważne jest także określenie „co” wolontariusz może zyskać, mówiono również o roli koordynatora.

 2. Zespołów rozliczających finansowo i merytorycznie projekt
  Z Polskiego Związku Niewidomych uczestniczyli pracownicy Anna Grądek i Bożena Kalinowska. PFRON zorganizował 28 marca szkolenie dotyczące SL2014  – systemu poprzez który będzie następować rozliczenie projektu. Szkolenie miało charakter techniczny i dotyczyło obsługi systemu. Szkolenie prowadził pracownik MRPiPS zajmujący się tym systemem.
 3. Zespołu wszystkich ekspertów zaangażowanych w poszczególnych podzespołach
  Z Polskiego Związku Niewidomych uczestniczyły Anna Grądek i Elżbieta Oleksiak (pracownicy) oraz ekspert zewnętrzny Elżbieta Łukasiak. Spotkanie odbyło się 29 marca. Przywitał nas Dyrektor Departamentu ds. Programów w PFRON Pan Mirosław Izdebski. Prowadziła je Katarzyna Krysik – kierownik projektu z ramienia PFRON. Spotkanie miało na celu poznanie się ekspertów, wymianę doświadczeń. Pani K. Krysik omówiła projekt, poszczególne zadania w nim realizowane. Podzespoły miały także okazję spotkać się i ustalić harmonogram zadań.

Elżbieta Oleksiak
Koordynator wiodący