Treść artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Slabowidzących w Radomiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

26-600 Radom,
ul. Struga 86,
tel. (48) 384-79-24,
fax (48) 385-86-72,
e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl,
www.soswwyszynski.pl

Ośrodek jest placówką oświatową, która uczy, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi upośledzonymi umysłowo z dodatkowymi ograniczeniami – autyzmem, porażeniem mózgowym dziecięcym, zespołem Downa, a także głuchoniewidomymi.

Obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 0 do 24 roku życia, (w wieku 0,5 – 7 r.ż. w ramach Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka).

W ciągu roku szkolnego w internacie Ośrodka przebywają uczniowie pochodzący z terenu całej Polski. Oprócz sal lekcyjnych Ośrodek dysponuje basenem i wieloma gabinetami do rewalidacji dzieci, np. gabinetem usprawniania widzenia, logopedycznym, integracji sensorycznej, salą doświadczania świata.

W Ośrodku działają:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11.

2. Publiczne Gimnazjum nr 20.

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

4. Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku.

Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – oferuje pomoc dzieciom z dysfunkcją wzroku.

Obejmuje opieką dzieci 0,5-7 r.ż. również z dodatkowymi schorzeniami neurologicznymi i zespołami genetycznymi.

Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną – diagnoza, opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych, dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju dziecka i stymulacji jego rozwoju, wspomaganie rodziców w działaniach terapeutycznych i kompetencjach rodzicielskich.