Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

30-319 Kraków,
ul. Tyniecka 6,
tel.: (12) 266 66 80, (12) 267 44 20
fax: (12) 266 86 22
e-mail: sosw@blind.krakow.pl,
www.blind.krakow.pl
www.osrodek.ramtel.com.pl

Przy Ośrodku funkcjonuje:

1. Zespół Diagnozy i Terapii

Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z dysfunkcją wzroku oraz ich rodzicom i nauczycielom.

2. Zespół Wczesnej Interwencji wspiera rodziny dzieci niepełnosprawnych od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia dziecka. Telefon bezpośredni (12) 269-31-25.

Wczesna interwencja zapewnia rodzicom możliwość:

 • diagnozy i terapii,
 • wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • socjalnego systemu pomocy dostępnego dla rodziców.

3. Szkoła Podstawowa Nr 73

6-letnia Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przyjmuje dzieci od szóstego roku życia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego.

Uczniowie realizują program szkoły ogólnodostępnej, od klasy III uczą się języka niemieckiego. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pomocy specjalistów: psychologa, reedukatora, terapeuty widzenia, logopedy, pedagoga, instruktora orientacji przestrzennej, rehabilitanta ruchu. Uczniom spoza Krakowa zapewnia się internat.

4. Gimnazjum Nr 68

Nauka trwa 3 lata. Przyjmowane są dzieci niewidome i słabowidzące, po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie realizują program szkoły ogólnodostępnej. Uczą się języka angielskiego i niemieckiego, korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej, mają zapewnioną opiekę specjalistyczną (psycholog, reedukator, terapeuta widzenia, logopeda, instruktor orientacji przestrzennej, rehabilitant ruchu).

Uczniowie mieszkający poza Krakowem mają zapewnione miejsce w internacie.

5.Technikum Nr 26

Nauka trwa 4 lata. Szkoła kształci w kilku interesujących zawodach, są to:

 • technik dźwięku
 • korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
 • technik prac biurowych
 • technik architektury krajobrazu
 • tyfloinformatyk

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 33

Uczniowie w 3-letnim cyklu kształcenia poznają specyfikę produkcji ogrodniczej. Kształcenie w zawodzie ogrodnik.

7. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5

Do tego typu szkoły przyjmowani są uczniowie ze złożoną niepełnosprawnością. W trakcie trzyletniego cyklu kształcenia rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne. Uczą się zasad samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach tematycznych obejmujących:

 • funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • kreatywność,
 • kultura,
 • gospodarstwo domowe,
 • ceramika,
 • pamiątkarstwo,
 • zdobnictwo,
 • pielęgnacja roślin ozdobnych,
 • prowadzenie ogrodu,
 • muzykoterapia.

Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są kandydaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

8. Szkoła Policealna Nr 19 (system stacjonarny)

Nauka w dwuletniej Szkole Policealnej Nr 19 odbywa się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Wszystkie zajęcia organizowane są na terenie szkoły w doskonale wyposażonych specjalistycznych pracowniach zawodowych.

Kształcenie odbywa się w następujących zawodach.

 • technik architektury krajobrazu
 • technik administracji
 • technik realizacji dźwięku
 • korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

9.Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

Kształcenie artystyczne dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, zmodyfikowany program nauczania oraz metody dostosowane do potrzeb uczniów, zapewniają im indywidualne tempo nauki i optymalne warunki rozwoju. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej jest ukończenie 6 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia, z zastrzeżeniem punktu. W drodze wyjątku, za zgodą Dyrektora Ośrodka, do klasy pierwszej może zostać przyjęty niepełnosprawny kandydat powyżej 16 roku życia, któremu rokuje się ukończenie Szkoły najpóźniej w 24 roku życia.