Sejm przyjął ustawę o dostępności

Sejm przyjął ustawę o dostępności

Zmiany architektoniczne w instytucjach publicznych, korzystanie w dowolnej formie/formacie z treści publikowanych, pętle indukcyjne i mapy tyflograficzne – to zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 19 lipca dokument został przyjęty przez SejmW przygotowaniu projektu ustawy w ramach prac Rady Dostępności brała udział Anna Woźniak-Szymańska, Prezes ZG PZN.

Najważniejsze zapisy ustawy:

  • zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),
  • utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,
  • możliwość złożenia skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,
  • większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw – rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.

Teraz nad ustawą pracować będzie Senat RP. Przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, choć część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach – zaznacza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na wdrożenie nowych rozwiązań.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju