Treść artykułu

Cztery kosze na śmieci stojące przy ścianie. Od lewej: żółty, niebieski, czerwony i zielony.

Segregacja odpadów przez osoby z problemami wzroku

25 marca Polski Związek Niewidomych skierował pismo do Ministerstwa Klimatu, aby uzyskać informacje na temat możliwości segregacji odpadów przez osoby z problemami wzroku. Poniżej prezentujemy odpowiedź resortu z dnia 28 kwietnia.

Warszawa, dnia 28-04-2020 r.

Ministerstwo Klimatu

Departament Gospodarki Odpadami

 

Pani Elżbieta Oleksiak

Sekretarz Generalny

Zarządu Głównego

Polskiego Związku Niewidomych

 

Szanowna Pani,

w związku z pismem z dnia 25 marca 2020 r. dotyczącym możliwości segregacji odpadów przez osoby z problemami wzroku (znak: CR-24-XV/20) przekazuję poniższe informacje.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) zawarto rozwiązania, które umożliwiają radzie gminy wprowadzenie rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 4 ust. 2a pkt 3 ww. ustawy rada gminy może określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności niedowidzące. 

W związku z powyższym, jeżeli selektywne zbieranie jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych lub wymaga np. wprowadzenia dodatkowych oznaczeń, odpowiednich pojemników, należy zgłaszać te kwestie do rady gminy, która to odpowiada za organizację systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie. 

Z poważaniem

Marzena Berezowska

Zastępca Dyrektora

Departament Gospodarki Odpadami

/ – podpisany cyfrowo/

Fot. Unsplash