Treść artykułu

Renta “szkolna”

Renta “szkolna”

Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r.

Renta, popularnie nazywana “szkolną”, była rentą inwalidzką, która przysługiwała na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1982 nr 40, poz. 267 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 tej ustawy prawo do renty inwalidzkiej przysługiwało uczniom szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, którzy stali się inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów. Świadczenie to przysługiwało w wysokości najniższej renty inwalidzkiej.

Obecnie zostało zastąpione przez rentę socjalną. Jednakże osoby, które nabyły prawo do renty “szkolnej”, są rencistami w rozumieniu prawa i, mimo że omawiana ustawa przestała obowiązywać, zachowały prawo do tego świadczenia. Prawo do omawianej renty może ulec zawieszeniu albo renta może ulec zmniejszeniu na zasadach odnoszących się do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1982 nr 40, poz. 267 z późn. zm.).