Treść artykułu

Dłoń rysuje symbol osoby. Rysunek symboliczny odnoszący się do zapisów prawnych

Renta socjalna – nowe zasady zawieszania i zmniejszania świadczenia

Od 2022 r. wprowadzono zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Obowiązują te same zasady, jak w przypadku dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dopiero, gdy przychód świadczeniobiorcy przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta jest zawieszana. 

Od 1 stycznia 2022 r. jeśli przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (do 28 lutego 2022 r. 3960,20 zł), ale nie przekroczy 130%  tej kwoty (7354,50 zł) renta socjalna jest zmniejszana. Dopiero, gdy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta jest zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo w ubiegłym roku przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował zawieszenie renty.

Zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od nowego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco, za każdy miesiąc.

Węższy jest również katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in.  przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, dotyczy to np. umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie będą wpływały przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna, jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach.

Źródło: ZUS