Treść artykułu

REGULAMIN KRAJOWEJ RADY NIEWIDOMYCH DIABETYKÓW PZN

Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZN nr XV-15/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku.

§ 1

1.       Krajowa Rada Niewidomych Diabetyków powoływana jest przez Zarząd Główny PZN na okres kadencji władz Związku.

2.       Rada jest organem Zarządu Głównego pełniącym funkcję wnioskującą oraz opiniodawczo-doradczą w sprawach ociemniałych i tracących wzrok diabetyków.

3.       Krajowa Rada Niewidomych Diabetyków, której członkami są niewidomi chorzy na cukrzycę oraz inni niewidomi działający na rzecz niewidomych diabetyków, składa się z Prezydium oraz z Zespołu Konsultacyjnego Rady.

1)       Zespół Konsultacyjny Rady złożony jest z przedstawicieli wszystkich Okręgów PZN (po 1 przedstawicielu z każdego Okręgu),

2)       Każdy przedstawiciel Okręgu powinien posiadać swojego stałego zastępcę na okres kadencji. W przypadku niemożności uczestniczenia przedstawiciela w pracach Rady, zastępca pełni jego obowiązki z wyłączeniem właściwości Prezydium.

3)       Zastępcę wyznacza Okręg w porozumieniu z przedstawicielem zgłoszonym do Zespołu Konsultacyjnego.

4.       Prezydium Rady składa się z 5-7 osób. Skład Prezydium KRND, w tym przewodniczącego wybiera Zespół Konsultacyjny ze swojego grona, spośród innych członków niewidomych chorych na cukrzycę oraz niewidomych działających na rzecz niewidomych diabetyków.

Prezydium wybiera 1-2 Wiceprzewodniczących ze swego grona.

5.       Skład Rady i ewentualne zmiany zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego PZN. Zmiana w składzie Rady nastąpić może na skutek rezygnacji z pracy w Radzie lub na wniosek przewodniczącego Rady.

6.       Współpracownikami Rady są liderzy grup samopomocowych działający w Okręgach oraz zaproszeni eksperci i wolontariusze.

7.       Rada działa w oparciu o postanowienia Statutu PZN i niniejszego regulaminu. Regulamin Rady zatwierdza i wszelkie zmiany wprowadza Prezydium Zarządu Głównego PZN.

§ 2

Celem Rady jest poznawanie potrzeb niewidomych i słabowidzących diabetyków oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich sytuacji zdrowotnej, rehabilitacyjnej i socjalnej.

W szczególności Rada zajmuje się sprawami związanymi z:

1) organizacją różnych form rehabilitacji uwzględniającej specyfikę wynikającą ze złożonej niepełnosprawności,

2) organizowaniem ruchu samopomocowego,

3) edukacją niewidomych i słabowidzących diabetyków,

4) doskonaleniem opieki zdrowotnej,

5) reprezentowaniem środowiska wobec władz i instytucji ogólnokrajowych,

6) przedstawianiem problemów niewidomych i słabowidzących diabetyków na każdym możliwym forum, a w szczególności w środkach masowego przekazu.

§ 3

1.       Wszystkie postanowienia regulaminu, w których nie wyodrębnia się Zespołu Konsultacyjnego i Prezydium, dotyczą całej Rady, czyli obydwu tych podmiotów.

2.       Zespół Konsultacyjny Rady zbierać się będzie dwa razy w roku. Posiedzenie zespołu Konsultacyjnego zwołuje przewodniczący Rady w terminie wyznaczonym przez Prezydium Rady.

3.       Prezydium Rady zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin kolejnego posiedzenia ustalany jest przez członków Prezydium. W trybie pilnym posiedzenie Prezydium Rady może być zwołane przez przewodniczącego lub zastępcę. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być przekazane członkom Prezydium Rady telefonicznie, listownie lub pocztą e-mail, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 4

1.       Rada zgłasza wnioski w sprawach niewidomych i słabowidzących diabetyków do Dyrektora Biura lub Prezydium Zarządu Głównego.

2.       Wnioski pod adresem władz, instytucji i organów zewnętrznych Rada zgłasza za pośrednictwem dyrektora Związku.

§ 5

1.       Zebrania Rady prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2.       Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego.

3.       W posiedzeniach Rady głos decydujący mają: jeden przedstawiciel z każdego Okręgu będący w składzie Zespołu Konsultacyjnego (lub jego stały zastępca) i członkowie Prezydium nie będący w składzie Zespołu Konsultacyjnego. Głos doradczy mają współpracownicy i zaproszeni goście.

4.       O uczestnictwie osób nie będących członkami Rady decyduje przewodniczący.

§ 6

1.       Zadania proponowane przez Radę i sprawozdania z ich realizacji włączane są do planów pracy i sprawozdań Związku.

2.       Prezydium KRND sporządza na zakończenie kadencji sprawozdanie z działalności Rady, które zatwierdza Rada.

3.       W Biurze Zarządu Głównego PZN funkcjonowanie Rady wspomaga Centrum Rehabilitacji.

4.       Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący lub zastępca i protokolant.