Projekt „Wspólne działania – globalny sukces”

Polski Związek Niewidomych w ramach projektu „Wspólne działania – globalny sukces” uzyskał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na pokrycie części składek członkowskich w Światowej Unii Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU).

Przynależność do organizacji daje PZN możliwość inicjowania, konsultowania i monitorowania światowych i europejskich polityk i programów publicznych. Możemy brać udział w międzynarodowych wydarzeniach, mamy dostęp do regionalnych i międzynarodowych sieci i programów szkoleniowych. Wymieniamy doświadczenia i informacje. Otrzymujemy publikacje i informacje dostępne tylko dla członków. Możemy korzystać z dobrych praktyk i wprowadzać je w Polsce.

Czas trwania działania: 1 maja r. – 30 czerwca 2023 r.

Projekt „Wspólne działania – globalny sukces” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

Project “Common Actions – Global Success”

The Polish Association of the Blind has received funding in the amount of PLN 10,000 to cover part of the membership fees in the World Blind Union (WBU) and the European Blind Union (EBU). The funding is under the project “Common Actions – Global Success”.

Membership in these organizations gives PZN the opportunity to initiate, consult and monitor global and European public policies and programs. We can participate in international events, we have access to regional and international networks and training programs. We exchange experiences and information. We receive publications and information that are only available to members. We can benefit from good practices and implement them in Poland.

Duration of action: May 1 to June 30, 2023.

The project “Common Actions – Global Success” was financed by the National Institute of Freedom – Center for Civil Society Development as part of the Government Program for Civil Society Organizations Development for 2018-2030 CSODev

    Nie znaleziono treści do wyświetlenia.