Treść artykułu

Logo Rzecznika Praw Pacjenta

Powstała Rada Organizacji Pacjentów

Na początku lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Organizacji Pacjentów. Ustalono na nim priorytety działania i utworzono zespoły zajmujące się różnymi zagadnieniami. W skład rady weszła Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN.

Nowy organ powstał z inicjatywy Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta. Celem rady jest wprowadzanie zmian w systemie opieki zdrowotnej, by stał się bardziej przyjazny dla osób z niego korzystających.

− Chciałbym, aby organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów zgłaszały sprawy, które rzecznik mógłby podjąć na podstawie swoich kompetencji określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta − powiedział Bartłomiej Chmielowiec. − Moim zdaniem należy skupić się na barierach i trudnościach, na jakie napotyka pacjent − dodał rzecznik.

Rada ma się spotykać co najmniej 2 razy w roku, reszta prac będzie prowadzona w zespołach roboczych. Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego, wesprze prace Zespołu ds. chorób rzadkich oraz Zespołu ds. seniorów. Pierwszy z wymienionych zajmie się m.in. kwestią dostępu do rehabilitacji i poradni specjalistycznych. Natomiast drugi będzie odpowiadał za edukację oraz podnoszenie świadomości na temat praw pacjenta i świadczeń zdrowotnych wśród osób starszych.

Prace pozostałych zespołów będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

  • Zespół ds. propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie zajmował się m.in. identyfikowaniem problemów w obszarze systemu i opiniowaniem aktów prawnych.
  • Zespół ds. chorób cywilizacyjnych podejmie m.in. działania na rzecz profilaktyki, edukacji obywateli, szeroko rozumianej promocji zdrowia.
  • Zespół ds. onkologii zajmie się m.in. opracowaniem Karty Praw Opiekuna osoby leczonej w warunkach domowych, a także kwestią rehabilitacji onkologicznej.
  • Zespół ds. psychiatrii i neurologii – m.in. na bazie doświadczeń rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych przygotuje opinie z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień pod kątem działań o charakterze systemowym, zajmie się też dostępem do rehabilitacji leczniczej pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp

Fot. Logo Rzecznika Praw Pacjenta