Treść artykułu

Baner z ilustracją przedstawiającą kobietę z wnioskiem oraz poszkodowanego mężczyznę o kulach. Rozpisane wnioskowanie w czterech krokach: 1. Zdarzenie medyczne. 2. Złożenie wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku (max. 3 miesiące). 4. Przelew odszkodowania.

Powstał Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Funduszu Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych to zbiór przepisów, które ułatwiają dochodzenie roszczeń związanych z leczeniem. Uzyskanie świadczenia będzie teraz prostsze i będzie mogła skorzystać z niego dużo większa grupa osób niż wcześniej.

Nowe przepisy, które tworzą Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, weszły w życie 6 września 2023 r. To szybka, pozasądowa, ścieżka uzyskania świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub śmierci pacjenta.

Na jakich warunkach przyznawana jest rekompensata?

Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na wniosek pacjenta (a w razie jego śmierci – członka najbliższej rodziny). Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Warunkiem jest stwierdzenie, że zdarzenia można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Pacjenci, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali poważnych następstw zdrowotnych, uzyskają też zaświadczenie uprawniające do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło począwszy od 6 września 2023 r. Wniosek można złożyć także wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenie). Wydając decyzję, Rzecznik opiera się na opinii medycznej sporządzonej przez działający przy nim Zespół ds. Świadczeń, składający się z doświadczonych lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę i praktykę.

Samo wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Można to zrobić, korzystając z udostępnionego wzoru na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Ile wynosi świadczenie z FKZM?

Maksymalna kwota świadczenia to 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Z wnioskiem mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek (niepozostający w separacji) lub partner (konkubent). Wysokość świadczenia jest wyliczana w oparciu o szczegółowe wytyczne określane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przyjęcie rekompensaty będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń wobec szpitala i rezygnację ze ścieżki sądowej.

Nowy pozasądowy tryb, który przewiduje wypłatę świadczeń przez Rzecznika to duże ułatwienie w uzyskaniu przez pacjentów wsparcia finansowego i właściwego leczenia.

Informacje o Funduszu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta