Treść artykułu

Zdjęcie. Ręce kilku osób położone jedne na drugich.

Kolejne posiedzenie Rady Dostępności

Tematem poruszanym podczas drugiego posiedzenia Rady Dostępności było powołanie w urzędach koordynatorów ds. dostępności. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji we wrześniu br.

Rada Dostępności to grupa ekspertów złożona z przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Należy do niej m.in. Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego PZN, która uczestniczyła w posiedzeniu Rady.

Uczestników powitała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przewodnicząca Rady Dostępności. Następnie rozmawiano o powoływaniu koordynatorów ds. dostępności, którzy zgodnie z ustawą mają być zatrudniani od drugiej połowy września br. w organach administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach kontroli państwowej, a także w sądach i trybunałach. Ich zadaniem jest wspierać osoby z różnymi potrzebami w dostępie do usług, a także podejmować działania w kierunku poprawy dostępności instytucji. Koordynatorzy przejdą szkolenia finansowane z funduszy europejskich.

W trakcie wideokonferencji rozmawiano także o przeglądzie prawa pod kątem zapewniania dostępności. Zaprezentowano pierwsze propozycje poprawek zgłoszone przez resorty. Mówiono również o bieżących i planowanych działaniach promocyjnych w zakresie dostępności, a także o planowanych działaniach w programie Dostępność Plus.

W czasie spotkania wręczono nominacje dla nowych członków, a minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak odczytała listę nowych kandydatów na członków Rady.

Więcej o działaniu Rady Dostępności można przeczytać na stronie: https://pzn.org.pl/rada-dostepnosci/.