Treść artykułu

mężczyzna siedzi przy stole i pisze coś na kartce papieru, zbliżenie tylko na jego ręce

Odpowiedź na pismo w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym

14 czerwca br. informowaliśmy o tym, że PZN skierował do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Senatu, Premiera, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismo. Dotyczyło ono rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie.

Treść pisma Polskiego Związku Niewidomych znajduje się na stronie: https://pzn.org.pl/pismo-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Łukasza Marcisza z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2022 r., przekazane do Departamentu Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jako podmiotu właściwego, dotyczące wyrażenia opinii w zakresie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186), uprzejmie informuję, co następuje.

Odnosząc się na początku do szeregu zastrzeżeń przedstawionych w piśmie inicjującym pod kątem projektowanych mechanizmów wyrównawczych przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego środków pochodzących z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazać należy, iż aktualnie pozostają one bezprzedmiotowe.

W tym zakresie odwołać się trzeba do złożonego procesu legislacyjnego, jaki towarzyszył projektowaniu krytykowanej ustawy. Wszystko sprowadza się do tego, że dnia 8 czerwca br. Senat RP zaproponował poprawkę zastępującą projektowane zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), dalej jako UDPP, podwyższeniem wysokości odpisu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych do 1,5% podatku. Wskazana poprawka została następnie przyjęta przez Sejm RP. Aktualnie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) w art. 7 wprowadza odpowiednie zmiany do UDPP. Ustawa zmieniająca oczekuje na wejście w życie, a termin ten przewidywany jest na lipiec br.

Tym samym ostateczny kształt ww. ustawy pozostaje zbliżony do postulowanych w piśmie zmian, z tym zastrzeżeniem, że odpis na organizacje pożytku publicznego będzie wynosił 1,5% podatku.

Z poważaniem

Łukasz Marcisz

Zastępca Dyrektora

 

Fot. Unsplash