Rozdział I

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 15 lutego 2018 r.

§ 1.

Polski Związek Niewidomych, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych – m.st. Warszawa.

§ 3.

  1. Związek ma prawo tworzenia ogniw organizacyjnych na zasadach określonych w statucie.
  2. Okręgi Związku posiadają osobowość prawną, z tym że okręgi działają na podstawie statutu Związku i nie mogą uchwalać odrębnych statutów; prawo samodzielnego działania z tytułu posiadania osobowości prawnej odnosi się do sfery działań cywilno-prawnych i praw majątkowych.

§ 4.

Związek jest stowarzyszeniem apolitycznym.

§ 5.

Związek może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Związku.

§ 6.

  1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
  3. Dopuszcza się możliwość, wynagradzania członków Związku, będących członkami zarządu każdego szczebla Związku, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji.
  4. W umowach między Związkiem a członkiem zarządu każdego szczebla oraz w sporach z nim Związek reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej właściwego szczebla wskazany w uchwale tego organu.

§ 7.

Związek posiada sztandar, logo i odznaki honorowe.

§ 8.

Związek posiada centralne czasopismo; okręgi Związku mogą posiadać własne czasopisma.