Rozdział I

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH uchwalony na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 28 września 2021 r.

§ 1.

Polski Związek Niewidomych, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych – m.st. Warszawa.

§ 3.

 1. Związek ma prawo tworzenia ogniw organizacyjnych na zasadach określonych w Statucie.
 2. Okręgi Związku posiadają osobowość prawną, z tym że okręgi działają na podstawie Statutu Związku i nie mogą uchwalać odrębnych statutów; prawo samodzielnego działania z tytułu posiadania osobowości prawnej odnosi się do sfery działań cywilno-prawnych i praw majątkowych.
 3. Koła trenowe Związku mogą posiadać osobowość prawną, z tym że koła terenowe posiadające osobowość prawną działają na podstawie Statutu Związku i nie mogą uchwalać odrębnych statutów; prawo samodzielnego działania z tytułu posiadania osobowości prawnej odnosi się do sfery działań cywilno-prawnych i praw majątkowych.
 4. Warunki i zasady uzyskiwania osobowości prawnej przez koła określa regulamin organizacyjny Związku uchwalany przez Zarząd Główny.

§ 4.

Związek jest stowarzyszeniem apolitycznym.

§ 5.

Związek może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Związku.

§ 6.

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 3. Dopuszcza się możliwość wynagradzania członków Związku, będących członkami zarządu każdego szczebla Związku, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji.
 4. W umowach między Związkiem a członkiem zarządu każdego szczebla oraz w sporach z nim Związek reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej właściwego szczebla wskazany w uchwale tego organu.

§ 7.

 1. Związek posiada sztandar, logo, odznaki honorowe i inne.
 2. Okręgi i koła Związku mogą posiadać własne sztandary. Wytyczne w tym zakresie ustala Zarząd Główny.
 3. Wzory i tryb nadawania odznak określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

§ 8.

wykreślony