Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2019 rok (sporządzone zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9.

Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego. Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego od 13.04.2016 w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Kornel Antoni Chmiel
 • Wiceprezes ZG – Tomasz Władysław Krzyżański
 • Wiceprezes ZG – Włodzimierz Ożga
 • Sekretarz Generalny ZG – Elżbieta Maria Oleksiak
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabowidzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych i słabowidzących.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 17 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych ”EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN – ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny – ZPCH – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej 25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej – 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

Związek zarejestrowany w KRS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 • Nieodpłatna dz. pożytku publicznego
  1. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  2. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  4. PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
  5. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  6. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  7. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  8. PKD 86.10.Z Działalność szpitali
  9. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  10. PKD 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  11. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  12. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  13. PKD 91.01.A Działalność bibliotek
  14. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
  15. PKD 94.99.Z.Dzialalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Odpłatna dz. pożytku publicznego
  1. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  2. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
  4. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  5. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  6. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  8. PKD 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  9. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  10. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  11. PKD 91.01.A Działalność bibliotek
  12. PKD 94.99.Z.Dzialalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 14.05.2018 r

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem do KRS na dzień 31.12.2019 przedmiotem działalności było:

 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – jako dz. podstawową
 • PKD 56 – dz. usługowa związana z wyżywieniem
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa
 • PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa
 • PKD 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 86,2 – praktyka lekarska
 • PKD 47,19,Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 43,3 – wykonywanie robót budowlano-wykończeniowych

Ponadto zgodnie z uchwałą Prezydium ZG –XVII-20/2018 z 26.03.2018 Polski Związek Niewidomych (w tym jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej) prowadzi ponad wymienionymi w KRS dz. gospodarczą w niżej wymienionych PKD:

 • PKD 01 – uprawy rolne włączając działalność usługową
 • PKD 14 – produkcja odzieży
 • PKD 49.3 – pozostały transport lądowy pasażerski
 • PKD 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • PKD 63 – działalność usługowa w zakresie informacji.
 • PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • PKD 81 – dz. usługowa zawiązana z utrzymaniem porządku w budynku i zagospodarowaniem terenów zielonych
 • PKD 82.99.Z – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
 • PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • PKD 90.02.Z- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

4) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody – 45 007 tys. zł

 • Przychody z działalności statutowej – pożytku publicznego razem: 28 095 tys. zł W tym:
  • Przychody działalności statutowej – pożytku publicznego: 27 737 tys. zł – z tego:
   • działalność nieodpłatna 11 983 tys. zł, w tym dotacje: 10 401 tys. zł,
   • działalność odpłatna 15 754 tys. zł,
   • inne 357,00 tys zł
  • Przychody z działalności gospodarczej: 14 649 tys. zł,
 • Pozostałe przychody (w tym: dopłaty do turnusów rehab., NFZ, darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% składek na PZN itp.): 2 243 tys. zł; W tym:
  • wpłaty 1% podatku na OPP: 54,9 tys. zł (1% OPP: BO 22,3 tys. zł,
  • wpływy: 54,9 tys. zł,
  • przekazane do jednostek PZN na cele statutowe 14,0 tys. zł,
  • pozostaje 63,2 tys. zł);
 • Przychody finansowe: 20 tys. zł.
 • Informacja o poniesionych kosztach – 46 035 tys. zł w tym;
  • cele statutowe / projektowe/- odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego: 26 643,0 tys. zł
  • administrację (media, wynagrodzenia, koszty obsługi działalności statutowej i inne) 6 664 tys. zł,
  • działalność gospodarczą – 12 136 tys. zł,
  • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) – 592,0 tys. zł.

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Dziewięć jednostek Związku poza zadaniami statutowymi prowadzi działalność gospodarczą. Są to: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie, Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R w Ciechocinku, Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim, Ośrodek L-R w Muszynie, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie oraz NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie.

Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych w NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie i Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim za 2019 r. wynosi 10 500 zł netto.

Dane o:

 • w 17 wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło: 605,67 osób ( w tym 447,93 kobiety ) oraz 503,56 etatów, w tym kobiety 375,23 etatu.
 • łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 21 869  tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 14 214 tys. zł
 • wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0 zł;
 • kwoty wydatkowane na umowy- zlecenia – 3 280 tys. zł ;
 • udzielone środki jednostkom PZN z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (środki do zwrotu do ZG) – 70 tys. zł; (razem 788 tys. zł);
 • środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12.2019 r. – 4 284 tys. zł;
 • wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0 zł ;
 • nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0zł;
 • nabyte środki trwałe: W 17 jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 588,8 tys. zł – dotyczy 10 jednostek( w tym: maszyny, urządzenia i inne);
 • wartość należności: 1 669 tys. zł i zobowiązań: 4 354 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 259 tys. zł)
 • remonty i zakupy:

Łącznie jednostki dokonały zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia na kwotę 247,4 tys. zł.. Ponadto wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych w celu podwyższenia standardu świadczonych usług na łączną kwotę 2.322,0 tys. zł

– PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” – zpch w Bydgoszczy:
Remonty – 26 pokoi hotelowych, korytarzy, stołówki, recepcji, termomodernizacja budynku, remont pomieszczeń technicznych, wymiana okien, remont instalacji CO, montaż stolarki drzwiowej na piętrach hotelowych i w pionie socjalnym, montaż oświetleń awaryjnych, montaż wykładziny na piętrach hotelowych – 1 353,5 tys.zł ( dotacja UM+ środki własne)
– PZN Sanatorium Uzdrowiskowe- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku:
Remonty – dokonano modernizacji recepcji oraz remont instalacji elektrycznej w jednym z pomieszczeń Ośrodka. 75,1 tys. zł (środki własne).
– PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie:
Zakupy – sprzęt rehabilitacyjny: aparat uciskowy 4,3 tys. zł ( środki własne).
Remonty – docieplenie obiektu, remont dachu, wymiana 15 okien, wymiana krzeseł, adaptacja pomieszczeń na saunę, remont altany, rozpoczęcie prac związanych z remontem łazienek w pokojach – 176,8 tys. zł. (środki własne)
– PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim:
Zakupy – sprzęt rehabilitacyjny: masażery do stóp; wykładziny, telewizory, szafy, drzwi, tapczany, krzesła – 58,4 tys. zł ( środki własne).
Remonty – zakończono termomodernizację; remont generalny pionu pokoi studio z dobudowaniem łazienek, wymianą podłóg, częściowa wymiana mebli, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w piwnicy, budowa kanału wentylacyjnego wraz z odpływami kanalizacyjnymi, wymiana wykładziny na holach i inne na zlecenia dot. Zachowania bhp. 189,0 tys. zł ( środki własne).
– PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT” –zpch w Olsztynie:
Remonty – budowa kuchni, remont dwóch pomieszczeń mieszkalnych – 60,6 tys.zł (środki własne)
– PZN Instytut Tyflologiczny – zpch w Warszawie :
– PZN Instytut Tyflologiczny – zpch w Warszawie:
W obiekcie w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7 i 9 wykonano: malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont schodów wejściowych, remont daszków nad wejściami głównymi, odnowiono pomieszczenia kilku pokoi oraz sal ( Tyflogalerii i Kolumnowej); wymieniono obróbkę blacharską na łączniku, częściowo wymieniono oświetlenia wraz z wymianą skrzynek rozdzielni elektrycznych; dokonano wymiany .
poziomów wodnych oraz zaworu głównego; dokonano adaptacji pomieszczenia do celów archiwizacji.
W obiekcie przy ul. Wójcickiego wykonano remont łazienek i pokoi oraz kanalizacji .W obiekcie przy ul. Jasnej dokonano renowacji pomieszczeń na łączną kwotę 52,1 tys. zł .
– NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – doposażono gabinety ( m. innymi stół do masażu) oraz wykonano prace porządkowe w archiwum. Łącznie 12,2 tys. zł, (środki własne).
– PZN DPS w Chorzowie:
Zakupy – wyposażenie 21;4 tys.zł oraz sprzęt rehabilitacyjny – 87,4 tys. zł.
Remonty – korytarza, konserwacja ogrodzenia, instalacja zamków crowych, projekt elewacji budynku, modernizacja kapliczki, rozbudowa monitoringu na łączną kwotę 287,1 tys. zł.
– PZN DPS w Kielcach:
Remonty – rynny dachowe, konserwacja sygnalizacji ppoż i centrali telefonicznej, instalacji odgromowej, windy osobowej – Kwota 6,3 tys. zł. (dotacja).
– PZN DPS w Olsztynie:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – m. innymi szafy przyłóżkowe, wózkowanny, łóżka rehabilitacyjne za 52,9 tys. zł (dotacja)
Remont – systemu przyzywowo-alarmowego, pokoju kąpielowego – 40,0 tys. zł (dotacja)
– PZN WTZ w Słupsku:
Nie dokonywał zakupów i remontów.
– PZN WTZ w Toruniu:
Zakup samochodu 104,7 tys. zł.
– PZN WTZ we Włocławku:
Nie dokonywał zakupów i remontów.
– PZN ZAZ w Olsztynie:
Dokonał zakupów na kwotę 59,2 tys. zł w ramach Zakładowego Funduszu Rehab. Nie dokonywał innych zakupów i remontów.
– PZN ŚDS „ARIADNA”:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – stołu rehabilitacyjnego, stepera, osprzętu do UGUL, roweru poziomego, – kwota 12,9 tys. zł ( dotacja).
Remont – pokoju księgowości, pracowni pedagogicznej – 40,2 tys. zł (dotacja)
– PZN ŚDS „DEDAL”
Zakup oprogramowania – 850 zł –(dotacja).
– PZN ŚDS „TEZEUSZ”:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – roweru poziomego i bieżni – 5,9 tys. zł ( dotacja).
Remont pracowni, szatni dla uczestników, pokoi pracowników, sieci elektrycznej, korytarza – 29,4 tys. zł ( dotacja)

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe centralne i samorządowe. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania statutowe:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” – zpch w Bydgoszczy
  przede wszystkim organizował szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych, zwłaszcza nowoociemniałych. Ze środków PFRON realizowano projekt, w ramach którego przeszkolono 241 niewidomych.
  W ramach działalności gospodarczej prowadził sprzedaż usług hotelowych, konferencyjnych i wynajem pomieszczeń.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
  organizował 21-dniowe turnusy sanatoryjne, 14-dniowe turnusy rehabilitacyjno-lecznicze oraz 28-dniową rehabilitację uzdrowiskową. Z usług Ośrodka skorzystało 1646 osób, w tym 20 niewidomych. Ośrodek był finansowany głównie przez NFZ. Sprzedawał także usługi w systemie komercyjnym.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
  prowadził turnusy rehabilitacyjne, turnusy szkoleniowe, pobyty lecznicze i zimowiska. Z usług Ośrodka skorzystało 1657 osób, w tym 376 niewidomych. Prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi na wolnym rynku.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
  prowadził 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne oraz profilaktyczno-rehabilitacyjne, kilku dniowe turnusy szkoleniowe i integracyjne. Z usług Ośrodka skorzystało 3655 osób, w tym 1280 niewidomych. Prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi na wolnym rynku
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności:
  • leczenie, diagnostyka, rehabilitacja – w ramach NFZ 54186 świadczeń, odpłatnie 2134 świadczenia,
  • mieszkania chronione – 44 (stare czynszowe) i 13 prowadzonych na postawie umowy z Urzędem Miasta dla 94 osób, w tym 63 niewidomych,
  • usługi hotelowe, organizacja turnusów i szkoleń
  • prowadził komercyjną opiekę dla osób chorych i starszych
 6. Instytut Tyflologiczny – zpch w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku
  • prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu wynajmu powierzchni biurowych
  • nadzorowaniem działalności jednostek bez osobowości prawnej,
  • działalnością rehabilitacyjną współfinansowaną z PFRON, ze środków unijnych i innych w ramach której realizował między innymi n. wymienione projekty i inne działania:
   • Doszkalanie tyflospecjalistów,
   • „Aktywny Absolwent”,
   • „Przez wiedzę do integracji” – wydawanie czasopism,
   • Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania,
   • Doświadczanie świata przez naturę – przygotopwywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidomych,
   • Turnus usprawniająco-rekreacyjny,
   • ADVISE – wspieranie osób z dysfunkcja wzroku poszukujących pracy,
   • Laboratorium Ciemności – warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
   • Tyflogaleria – koncerty, spotkania autorskie, filmy z audiodeskrypcją, wystawy,
   • Opiniowanie, monitorowanie i inicjowanie regulacji prawnych,
   • Dokonywanie ocen i ekspertyz w zakresie dostępności architektonicznej, transportowej, technologicznej, komunikacyjnej, certyfikowanie leków,
   • Udzielanie porad rehabilitacyjnych, informatycznych, prawnych.
 7. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 10095 pacjentów w tym 561 niewidomych. Prowadziła poradnie: okulistyczną dla dorosłych i dzieci, poradnię leczenia zeza, psychologiczną, rehabilitacyjną (lekarz), stomatologiczną oraz fizjoterapię, ośrodek rehabilitacji wzroku i zaopatrzenie w środki pomocnicze ( np. laski, lupy, monookulary, okulary lornetkowe, lupowe i z filtrem).

  W ramach umów z NFZ udzieliła 75 970 świadczeń, odpłatnie w ramach działalności gospodarczej udzieliła 4023 świadczenia.

 8. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 160 pensjonariuszy
 9. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne, spotkania okolicznościowe wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 11. – 13 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej, muzycznej, teatralnej, papieroplastyki, praktyki życiowej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 12. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności gospodarczej była produkcja gastronomiczna i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza, wyrobów artystycznych. ZAZ wykonywał usługi pralnicze i maglowanie. Prowadził uprawę warzyw, uprawę ozdobnych krzewów iglastych i krzewów owocowych, rozsad kwiatów. W ZAZ zatrudnionych było 41 osób, w tym 25 niewidomych.
 13. – 17 Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ” prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 180 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT–8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ( jedna zbiorcza deklaracja 17 jednostek PZN składana przez IT)
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT–11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II – deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego (składana przez IT z 17-tu jednostek bo Związku)
 • GUS – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, SOF-5 – Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2017r.

Deklaracja podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów składane do Urzędów Gmin na terenie posiadanych nieruchomości, przez IT PZN w Warszawie. Instytut Tyflologiczny jako zpch oraz ZAZ był uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z tyt. opłat od podatku i opłat lokalnych art.7 ust.2 pkt.4 Ustawy o podatkach.

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

7) W wymienionych jednostkach Związku w 2019 roku przeprowadzono łącznie 41 kontroli. Były to następujące kontrole:

 1. 16 (szesnaście) kontroli przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną
 2. 2 (dwie) kontrole przez Urzędy Wojewódzkie
 3. 2 (dwie) kontrole przez Urząd Marszałkowski
 4. 5 (pięć) kontroli dot. bezpieczeństwa i higieny pracy( straż, zakład kominiarski, kontrola hydrantów, stanu technicznego obiektów, itp.)
 5. 5 (pięć) kontroli przez Urząd Pracy
 6. 5 (pięć) kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 7. 1 (jedna) kontrola przez Sąd Okręgowy
 8. 1 (jednak) kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 9. 1 (jedna) kontrola Biura Krajowego Mechanizmu Prewencji
 10. 1 (jedna) kontrola Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 11. 1 (jedna) kontrola PFRON dot. SOD-u
 12. 1 (jedna) kontrola Głównej Komisji Rewizyjnej PZN

Warszawa 16 czerwiec 2020.