Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2016 rok (sporządzone zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego

Reprezentantem podmiotu  jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Kornel Antoni Chmiel
 • Wiceprezes ZG – Tomasz Władysław Krzyżański
 • Wiceprezes  ZG – Włodzimierz Ożga
 • Sekretarz Generalny  ZG – Elżbieta  Maria Oleksiak
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga  Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi   przez 17  jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych ”EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna  ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny  PZN – ZPCh  10-685 Olsztyn ul. Paukszty  57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny  – ZPCH –  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza  PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej   25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii    Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej –  87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

Związek zarejestrowany w KRS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr. PKD 94,99,Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W ramach realizacji celów statutowych  poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,  leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie  czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz  współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia  niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań  i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 22.10. 2015 r

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności jest:

 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – jako dz. podstawową
 • PKD 55 – zakwaterowanie
 • PKD 56 – dz. usługowa związana z wyżywieniem
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa
 • PKD 85.6 – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 86 – opieka zdrowotna
 • PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 47 – handel detaliczny z wyłączeniem handlu detal. pojazdami samochodowymi
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa

Ponadto zgodnie z uchwałą  Prezydium ZG –XVI-39/2015 z 25.08.2015 Polski Związek Niewidomych ( w tym jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej) prowadzi ponad wymienionymi w KRS dz. gospodarczą w niżej wymienionych  PKD:

 • PKD 01 – uprawy rolne włączając działalność usługową
 • PKD 14 – produkcja odzieży
 • PKD 49.3 – pozostały transport  lądowy pasażerski
 • PKD 62  – działalność związana z  oprogramowaniem  i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • PKD 63 –  działalność usługowa w zakresie  informacji.
 • PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • PKD 81 –  dz. usługowa zawiązana z utrzymaniem porządku w budynku i zagospodarowaniem terenów zielonych
 • PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
 • PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego PZN.

 • Uchwała XVI -z- 1/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie: zawieszenia Prezydium Mazowieckiego ZO
 • Uchwała XVI -z- 2/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie : materiałów wnoszonych na XVII Krajowy Zjazd Delegatów ( porządek obrad i regulamin Zjazdu )
 • Uchwała XVI -z- 3/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie : materiałów wnoszonych na XVII Krajowy Zjazd Delegatów ( propozycje zmian w statucie PZN)
 • Uchwała XVI -z- 4/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego PZN za XVI-tą kadencję (materiał wnoszony na XVII Krajowy Zjazd Delegatów
 • Uchwała XVI -z- 5/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie : wizerunku Polskiego Związku Niewidomych (konieczność wypracowania jednolitej polityki wizerunkowej PZN)
 • Uchwała XVI -z- 6/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie : zasadności powołania przez PZN Fundacji
 • Uchwała XVII -z- 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016
  W sprawie : wyboru sekretarza generalnego PZN i skarbnika ZG PZN
 • Uchwała XVII -z- 2/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie : sprzedaży części nieruchomości Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Uchwała XVII -z- 3/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2015 rok
 • Uchwała XVII -z- 4/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2015 rok
 • Uchwała XVII -z- 5/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2016 rok
 • Uchwała XVII -z- 6 /2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie: odwołania od uchwały Świętokrzyskiego Zarządu Okręgu.
 • Postanowienie XVI -z-1/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie przyjęcia protokołu i informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-2/2016 z dnia 15 marca 2016
  W sprawie przyjęcia informacji podsumowującej okręgowe zjazdy delegatów PZN.
 • Postanowienie XVII -z-1/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie: sprawozdania finansowego spółki z.o.o ZN Zakład Produkcyjno-Handlowy w Kielcach za 2015 rok
 • Postanowienie XVII -z- 2/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie: przyjęcia do wiadomości protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej podsumowującego sprawozdania okręgowych komisji oceniających sprawozdania finansowe okręgów PZN
 • Postanowienie XVII -z-3/2016 z dnia 28 czerwca 2016
  W sprawie przyjęcia protokołów i informacji o pracy Prezydium ZG

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 37 854,94  tys. zł

PFRON (zad. zlecone, projekty, konkursy, SOD) 3 163,29
Organy samorządowe, PFRON – na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz odpłatność mieszkańców DPS 17 759,44
Przychody z działalności gospodarczej (w tym ze sprzedaży nieruchomości) 11 823,12
Inne przychody ( w tym: dopłaty do turnusów rehabilit.,  NFZ,  darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% podatku na OPP, przychody finansowe itp.) 5 109,09
w tym m.in.:
– wpłaty 1% podatku na OPP 86,30
– darowizny 28,77
– przychody finansowe 170,86

Informacja o poniesionych kosztach – 38 776,60 tys. zł

 • cele statutowe / projektowe/- odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 22 989,72  tys. zł
 • administrację  (media, wynagrodzenia, koszty  obsługi  działalności  statutowej i inne) – 5 294,82 tys. zł
 • działalność gospodarczą – 9 789,87 tys. zł
 • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) – 702,19 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej  jest wpisana do KRS przedsiębiorców.

Niektóre jednostki Związku poza zadaniami statutowymi prowadzą działalność gospodarczą. Są to: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie, Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R w Ciechocinku, Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim, Ośrodek L-R w Muszynie, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie oraz NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie .

Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych w ZAZ w Olsztynie i NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie za 2016 r. wynosi 9000,00 zł. netto.

Dane o:

 1. w 17-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło: 590,59 osób ( w tym 435,23 kobiety ). W tym 499,71 etatów, w tym kobiety 373,65 etatu.
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 17 456,31 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 15 536,12 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  –  0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia –  1 920,19 tys. zł
 5. udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 109,2 tys. zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na  31.12.2016 r. – 2 888,68 tys. zł

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych i środki pieniężne w tys. zł

Nazwa i numer konta   kwota
DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 151,10
DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 420,95
DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 75,48
WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 8,61
WTZ Toruń  92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 52,28
WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 52,38
Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 225,07
Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R Ciechocinek

49 1020 5200 0000 4002 0002 2061

533,23
NZOZ Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 361,64
Ośrodek L-R Muszyna  68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 61,75
Ośrodek L-R Ustronie Morskie 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 35,85
ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111  0000  5031 6568 233,20
NZOZ Centralna Przychodnia R-L Warszawa

85 1370 1037 0000 1701 4021 5200

3,08
Instytut Tyflologiczny  Warszawa 54 1370 1037 0000 4083 5200 227,06
Zarząd Główny PZN  55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 (projektowe) 445,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”  Olsztyn

29 1020 3541 0000 5402 0196 7496

0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” Olsztyn

77 1020 3541 0000 5502 0196 7553

2,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” Olsztyn

50 1020 3541 0000 5102 0196 7520

0,00
 1. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 2. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0
 3. nabyte środki trwałe:
  • W 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę  łącznie   –   332,22  tys. zł
 4. wartość należności 1 294,97 tys. zł i zobowiązań 3 216,67 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 373,11 tys. zł )
 5. remonty i zakupy:
  • PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER”  w Bydgoszczy:
   W Ośrodku ze środków własnych wykonano remont dachu i dwóch pokoi hotelowych Dokonano także zakupu środków trwałych. Były to : komputer oprzyrządowaniem do recepcji, dwa laptopy ( do księgowości i pracowni komputerowej ) oraz projektor.
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN”  w Ciechocinku:
   Ze środków własnych dokonano wymiany źródeł światła w korytarzach i wymiany kotła Viessman. Naprawiono instalację ciepłej wody wymieniając pompę cyrkulacyjną oraz naprawiono instalację solanki. Zakupiono niszczarkę oraz urządzenie do masażu membranowego.
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR”  w Muszynie:
   Nie dokonywano remontów i zakupów.
  • PZN   Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK”  w Ustroniu Morskim:
   Ze środków dokonał szeregu prac remontowych poprawiając standard obiektu. Były to: malowanie pokoi i łazienek hotelowych, stołówki, i innych pomieszczeń użytkowych ( np. biblioteka). Oczyszczono posadzki w holach. Wymieniono część wykładzin podłogowych i mebli hotelowych. Zakupiono nowe krzesła do stołówki i kawiarni. Do kuchni zakupiono stół z basenem. Zakupiono drobny sprzęt stanowiący wyposażenie hotelu i kuchni ( leżaki, parawany, czajniki, sztućce. Wyremontowano i wyposażono pokój zabaw dla dzieci. Do kuchni zakupiono piec konwekcyjny. W kawiarni zainstalowano klimatyzację. Ponadto zakupiono leżanki masujące, bieżnię elektryczną, masażery do stóp i rąk, przyrządy do ćwiczeń usprawniających, leżanki zabiegowe, sprzęt do pracowni czynności dnia codziennego oraz kije do Nordic Walking. Wymieniono firanki.

   Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną wraz z audytem energetycznym jako przygotowanie do prac związanych z remontem dachu i ociepleniem obiektu.

  • PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT”  w Olsztynie:
   W Ośrodku ze środków własnych wykonano remont korytarza głównego i pięciu pokoi dot. Mieszkań chronionych lub pod działalność całodobowej opieki.. Ze środków ZFRON wykonano remont pomieszczenia podziemnego ( Piekiełko), zadaszenia wejścia głównego oraz portierni doposażając ją. Ze środków własnych zakupiono 7 łóżek do pomieszczeń przeznaczonych na całodobową opiekę. Zainstalowano system przywoławczy.
  • PZN Instytut Tyflologiczny w Warszawie : Ze środków własnych dokonano szeregu remontów pomieszczeń oraz prac konserwacyjnych.
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   Ze środków własnych ( na raty) zakupiono sprzęt medyczny OCT TOPCON a także komputer z oprogramowaniem i kasę fiskalną. Zakupiono także drobny sprzęt fizjoterapeutyczny i pomoce optyczne. Ze środków własnych i darowizny wykonano pomalowanie szeregu pomieszczeń. Wydzielono dodatkowe pomieszczenia służące diagnostyce i pracowni. Dokonano adaptacji pomieszczeń poradni rehabilitacji i fizjoterapii. Wyposażono gabinet rehabilitacji wzroku dla dzieci i częściowo gabinet czynności dnia codziennego.
  • PZN DPS w Chorzowie:
   Ze środków własnych zakupiono drobny sprzęt (m .innymi : kamera, krzesła biurowe, czajniki bezprzewodowe, materace, wentylatory, lampki, koncentrator tlenu) Zakupiono zestaw komputerowy, kosiarkę, 5 łóżek rehabilitacyjnych. Zakupiono też moduł do obsługi JPK i inne programy komputerowe. Wykonano szereg prac w zakresie bieżących remontów i konserwacji. Wymieniono zewnętrzne oświetlenie, wymieniono drzwi wejściowe. Wykonane prace modernizacyjne korytarzy I i II.
  • PZN DPS w Kielcach:
   Ze środków własnych dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. kabina UGUL wraz z osprzętem oraz stół rehabilitacyjny SR-3.
   W ramach dotacji kupiono elektryczne łóżko rehabilitacyjne i wózek inwalidzki.
   W ramach środków własnych wykonano szereg prac remontowych drobnych ( wymiana kabiny prysznicowej, wymiana baterii, umywalki oraz pomalowanie kilku pomieszczeń gospodarskich.
  • PZN DPS w Olsztynie:
   Z dotacji zakupiono 2 lóżka elektryczne z materacami a ze środków własnych jeszcze jedno oraz szafę, parownicę i drobny sprzęt rehabilitacyjny.
   Ze środków własnych wykonano szereg remontów . Generalny jednego pokoju, częściowego w pięciu pokojach ( łazienka, malowanie, panele podłogowe. Wykonywano też drobne naprawy bieżące.
  • PZN WTZ w Słupsku:
   Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono komputer z oprogramowaniem dot. JPK.
  • WTZ w Toruniu:
   Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono sprzęt komputerowy, bojler, stoły składane i sprzęt do pracowni gospodarstwa domowego.
  • PZN WTZ we Włocławku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów
  • PZN ZAZ w Olsztynie:
   Wykonano remont korytarza będącego ciągiem komunikacyjnym pomieszczeń Zakładu. ( malowanie ścian, zmiana oświetlenia. Z Funduszu Aktywności zawodowej partycypowano w kosztach remontu wejścia głównego do obiektu.
   Ponadto w ramach dotacji zakupiono: patelnię elektryczną, blender, stół ze stali nierdzewnej, stół prosty , baterię do zlewozmywaka, rower rehabilitacyjny, 2 stoły do masażu.
  • PZN ŚDS „ ARIADNA”:
   W ramach dotacji zakupiono szereg przedmiotów stanowiących doposażenie oraz wyposażenie ( m.innymi :stolik medyczny, tablica do ćwiczeń manualnych, bieżnia, piłka do jogi, atlas do ćwiczeń, hantle)
   Przeprowadzono remont pracowni gospodarstwa domowego w ramach dotacji.
  • PZN ŚDS „ DEDAL”:
   W ramach doposażenia pracowni ruchowej zakupiono : bieżnie treningową, rower treningowy i sprzęt „wioślarz”
   Wykonano także szereg prac remontowych ze środków dotacji lub dodatkowo pozyskanych. Były to : przystosowanie pracowni gospodarstwa domowego, utworzenie pracowni plastycznej, pomalowanie pracowni krawieckiej i multimedialnej, wymiana kabiny prysznicowej w toalecie uczestników, remont korytarza, remont pokoi i pracowni, malowanie holu głównego.
  • PZN ŚDS „ TEZEUSZ”:
   W ramach dotacji zakupiono szereg sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni i pomieszczeń dla uczestników (meble łazienkowe, komputer, sprzęt do pracowni kulinarnej, taboret elektryczny, kuchnia elektryczna, drobny sprzęt do pracowni kulinarnej, stół z basenem 1-komorowym. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny ( m. innymi: fotel masujący, UGUL, stół rehab, rotor do ćwiczeń kończyn.
   Ze środków publicznych wykonano szereg prac remontowych ( remont magazynu, pracowni kulinarnej, pracowni komputerowej, ułożenie wykładziny w sali sportowej, malowanie szeregu pomieszczeń, montaż drzwi do kilku pomieszczeń)

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty     państwowe centralne i  samorządowe. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność” . W ramach projektu przeszkolono 251 osób w tym 233 niewidomych i 18 opiekunów.
  Prowadził usługi hotelowe.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie  organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz  sanatoryjne ze środków NFZ. Było to 16 turnusów 21 dniowych leczniczo sanatoryjnych i 12 turnusów 28 dniowych w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało  1491 osób w tym 42 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz sanatoryjne ze środków NFZ. Było to 16 turnusów 21 dniowych leczniczo sanatoryjnych i 12 turnusów 28 dniowych w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 1556 osób w tym 48 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie organizował turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON ( PCPR i MOPS) oraz pobyty grup i osób prywatnych. Z usług Ośrodka skorzystało 651 osób w tym 225 niewidomych.
 5. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych ( dofinansowywanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR), szkoleniowych, pobytów integracyjnych oraz osób prywatnych. Z usług Ośrodka skorzystało 2899 osób w tym 1130 niewidomych.
 6. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ. : w ramach NFZ – 53572; odpłatnie 789
  • mieszkania chronione dla 23 osób w tym 5 niewidomych
  • 12 mieszkań prowadzonych na podstawie umowy z Urzędem Miasta
  • mieszkania dla pozostałych mieszkańców
  • usługi hotelowe 1285 osobodni
 7. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. „Tyflopolis” ze środków Urzędu M.st Warszawa- prace dot. wspomagania niewidomych w poruszaniu się po stolicy,
   2. „Niewidomi ale widoczni” ze środków Urzędu Marszałkowskiego
   3. Ulotki i broszury “Gdy spotkasz osobę niewidomą” – zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki osób z dysfunkcją wzroku” – ze środków Urzędu Marszałkowskiego
   4. „Przez wiedzę do integracji” ze środków PFRON wydawanie czasopism dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz Biuletynu Informacyjnego
   5. „VAWA mówi” – ze środków Urzędu M.st Warszawa
 8.  NZOZ  Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 6992 pacjentów w tym 184 niewidomych. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: okulistyczna dla dorosłych i dzieci, rehabilitacyjna, medycyny pracy, psychologiczna, stomatologiczna, neurologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ) a także punkt optyczny.
 9. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie  dla  156  pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 11. Dom Pomocy Społecznej w  Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 12. – 13) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40  uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej, muzyczna, teatralna, papieroplastyki, praktyki życiowej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. Wykonywał usługi pralnicze i maglowanie. Prowadził uprawę warzyw i krzewów owocowych ZAZ dał zatrudnienie 41 osobom w tym 20 niewidomym.
 2. – 17) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ”  prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 174 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku       dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4  dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników  niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 • GUS – sprawozdanie z  lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych,
 • Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości
 • Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4    Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne  na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.
 • 3 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy jako zakłady pracy chronionej oraz ZAZ w Olsztynie jako są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4.

7) W Stowarzyszeniu w 2016 roku przeprowadzone były następujące kontrole

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszcz Od 04.05.2016
Do 10.05.2016
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Bez zaleceń
2 Biuro „SADREM” Warszawa 4.03.2016
do-5.03.2016
Audyt projektu PFRON “Rehabilitacja Twoją szansą na samodzielność II” Bez zaleceń
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 25.11.2016 Kontrola sanitarno-higieniczna i techniczna obiektu; postępowanie z odpadami, postępowanie z bielizną, kontrola wody ( Legionella), bezpieczeństwo epidemiologiczne ( dezynfekcja i sterylizacja; przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych Bez zaleceń
2 DEKRA 15.12.2016 Audit ISO Bez zaleceń

 

 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Komendant Miejski Straży Pożarnej- Nowy Sącz 3.08..2016. Zabezpieczenie p. poż. Ośrodka 1 zalecenie Do realizacji
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Usługowy Zakład Kominiarski Kołobrzeg 30.03.2016 Okresowa kontrola technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych Bez zaleceń
2 Zakład Usług Pożarniczych „Bojard” Kołobrzeg 23.03.2016 Badania wewnętrznej sieci hydrantowej Bez zaleceń
3 Usługi Nadzoru Technicznego Ustronie Morskie 03.06.2016 Przegląd i ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych Bez zaleceń
4 PHT SUPON Koszalin 08.06.2016 Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. Bez zaleceń
5 Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Gościno 07.09.2016 Badania skuteczności samoczynnego wyłączenia, badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, badania instalacji odgromowej;
sprawdzenie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym; sprawdzenie oświetlenia awaryjnego
Bez zaleceń
6 SANEPID 23.03.2016 Kontrola sanitarna w sprawie spełnienia warunków sanitarnych do sprzedaży napojów alkoholowych w kawiarni Ośrodka Bez zaleceń
 1. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztyn 1.03.2016. Bieżący nadzór sanitarny ( pokoje hotelowe) Bez zaleceń
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 22.04.2016 Spełnienie warunków Zakładu Pracy Chronionej Bez zaleceń
3. Państwowa Inspekcja Pracy 12.05.2016 do 15.05.2016 BHP i zatrudnianie niepełnosprawnych Bez zaleceń
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 19.05.2016 Tematyka ubezpieczeń Bez zaleceń
5. Delegatura w Ciechanowie Urzad Woj. Warszawa 6.07.2016 do
7.07.2016
Kontrola zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi wykonywanie dz. leczniczej Bez zaleceń
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 26.08.2016. Sprawdzenie uprawnień do organizowania turnusów rehab. Bez zaleceń
7. Państwowy Inspektor Sanitarny – Olsztyn 26.10.2016. Nadzór przeciwepidemiczny Bez zaleceń
 1. 6.Instytut Tyflologiczny PZN ZPChr
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln informacja o niewykonanych z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna 21.11.2016 – 22.11.2016 Kontrola ZFRON 3 zrealizowano
 1. NZOZ Centralna Przychodnia
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych VII/VIII.2016 Poprawność rozliczeń kadrowo-placowych Nadpłata z tyt.f.rehab. zrealizowano
2 NFZ VII/VIII.2016 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 dokonać zakupu wyposażenia dla optyka zrealizowano
3 Urząd Medycyny Pracy IX.2016 Poprawność działalności Zlecanie badań RTG wyłącznie w przypadku potrzeby zrealizowano
4 ISSO VII Standardy jakościowe Bez zaleceń
 1. DPS Chorzów
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Chorzowie 21.04.2016 Kontrola sanitarna – pobór cieplej wody użytkowej do badania obecności Legionelli . Bez zaleceń
2 Biuro Audytorskie „SADREN” 26.04.2016 do 27.04.2016 Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok Bez zaleceń
3 Państwowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 28.04.2016 Kontrola kompleksowa kuchni Bez zaleceń
4 Komenda Miejska Straży Pożarnej w Chorzowie 11.08.2016 Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. 9 zaleceń zrealizowano
5 Państwowy Inspektor Sanitarny Chorzów 22.09.2016 Kontrola doraźna w związku z interwencją – skarga na stan sanitarny Wydano 3 zalecenia zrealizowano
6 Państwowy Inspektor Sanitarny Chorzów 6.10.2016 Wizytacja pod kątem Kontrola wykonania zaleceń jw. Bez zaleceń
7 Państwowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 27.10.2016 Bieżący nadzór warunków higieny pracy Wydano 1 zalecenie Realizacja 30.06.2017
8 Sąd Okręgowy w Katowicach 3.11.2016 Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi Bez zaleceń
9 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej 28.11.2016 do 06.12.2016 Kontrola doraźna w związku z interwencjami dot. nieprawidłowości usług świadczonych przez Dom i nie przestrzegania praw mieszkańców Bez zaleceń
 1. DPS Kielce
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Kielce 22.04.2016 do 04.03.2016 Kontrola prawidłowości naliczania składek. Ustalanie uprawnień;, wypłata świadczeń Bez zaleceń
2. Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 1.04.2016 Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Bez  zaleceń
3. Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 4.05.2016 do 5.05.2016 Kontrola sanitarna bloku żywienia Bez zaleceń
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 12.10.2016 Kontrola jakości świadczonych usług bytowych i opiekuńczych 1 zalecenie opracowanie procedury postępowania z osobami z chorobami zakaźnymi zrealizowano
5. Państwowy Inspektor Sanitarny Kielce 19.10.2016 Kontrola doraźna stanu technicznego i jego zgodności z wymogami sanitarno-higienicznymi Bez zaleceń
6. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskie 1.12.2016 Wizytacja pod katem przestrzegania przepisów pod katem przymusu bezpośredniego Bez zaleceń

 

10.DPS Olsztyn

L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny W Olsztynie 21.09.2016 do 23.09.2016 Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń pobytu mieszkańców Bez zaleceń
 1. WTZ Słupsk
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 03-10.11.2016r. Prawidłowość kwalifikowania uczestników do WTZ, wydatkowanie środków Funduszu, prawidłowość w zakresie zatrudnienia kadry oraz zgodność działania WTZ z zawartą umową. Bez zaleceń
 1. WTZ Toruń
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 MOPR 02.09.2016 -prawidłowości wykorzystania środków finansowych

– prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,

– działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,

– prawidłowości wykorzystania środków ze sprzedaży

1. uzupełnienie dokumentacji współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika,.
2. uaktualnienia dokumentacji uczestników WTZ dotyczące miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego itp.,
3. propozycja- wprowadzenia praktyk zawodowych i poradnictwa zawodowego.
zrealizowano

 

 1. WTZ Włocławek
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku 28.11.2016
do 16.12.2016
1.Realizacja art.10a usr,5 Ustawy o rehabilitacji .zawodowej oraz § 14 ust.2 i 3 Rozporządzenia w sprawie wtz-ów
2. Kontynuowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przez uczestników i rodziny czasu zajęć
3. Kontynuowania nadzoru i aktualizacji dokumentów wtz.
4.Wzmocnienia współpracy z PUP dla realizacji przez uczestników dalszej rehabilitacji zgodnie z kompetencjami społeczno-zawodowymi.
4 zalecenia W trakcie realizacji
 1. ZAZ Olsztyn
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 26.08.2016 Spełnianie przez ZAZ warunków Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej: w zakresie:
osiągania wskaźników zatrudnienia;
– przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych;
– zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej;
– gospodarowania Zakładowym Funduszem Aktywności Zawodowej;
– prowadzenia dokumentacji Zespołu Programowego .
Bez zaleceń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 30.09.2016 Przestrzeganie przepisów bhp w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością. 3 zalecenia Zrealizowano
3. Kierownik Działu świadczeń Socjalnych MOPS i inspektor Wydziału Zdrowia 7.09.2016 Poprawność wykonywania zadania publicznego „Przygotowanie i dystrybucja posiłków dla klientów MOPS. 1 zalecenie Zrealizowano
4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Województwa War – Maz. 28.11.2016 do 29.11.2016 Sprawdzenie dokumentów kosztowych za 2015 r
-stan zatrudnienia
– finansowanie kosztów ZAZ
– IPR
-wykorzystanie dodatkowych środków
– realizacja zaleceń pokontrolnych z 2014 i 2015
6 zaleceń Zrealizowano
 1. SDS Ariadna
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie 11.03.2016 do 22.03.2016 – Kontrolą objęto lata 2013, 2014, 2015.
– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
– Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenie zdrowotne (konto 52) za listopad 2015 r. wystąpiła niedopłata w kwocie 2,31 zł
– W składkach na Fundusz Pracy (konto 53) wystąpiła nadpłata w kwocie 240,80 zł, która została uwzględniona w rozliczeniu za kwiecień 2016 r.
zrealizowano
2 Urząd Miasta a Olsztyn Wydział Polityki Społecznej Organizacji Pozarządowej 18.04.2016 Bieżąca kontrola DSD odpłatność za 2015; realizacja dodatkowych środków na standaryzacje bez zaleceń
3 Warmińsko-Mazurski Inspektor Sanitarny 13.05.2016 Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego w środowiskowym domu samopomocy Bez zaleceń
 1. SDS Dedal
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie 13.05.2016 Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy. Bez zaleceń
2 Urząd Miasta Olsztyn 16.03.2016 do 18.03.2016 Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, odpłatność za usługi realizacja wykorzystania dodatkowych środków za lata 2014-2015 Bez zaleceń
 1. SDS Tezeusz
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Urząd Miasta Olsztyn 6.05.2016 Bieżąca kontrola Domu, odpłatności oraz realizacja dodatkowych środków otrzymanych w klatach 2014 -2015 Bez zaleceń
2 Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 13.05.2016 . Bieżąca kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy Bez zaleceń

Warszawa 4 maja 2017.