Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2015 rok (sporządzone zgodnie z art.23  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9  Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego

Reprezentantem podmiotu  jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Zenon Tadeusz Bryja
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes  ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny  ZG – Małgorzata  Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga  Moryc

a od  12.04.2016

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Kornel Antoni Chmiel
 • Wiceprezes ZG – Tomasz Władysław Krzyżański
 • Wiceprezes  ZG – Włodzimierz Ożga
 • Sekretarz Generalny  ZG – Elżbieta  Maria Oleksiak
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga  Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi   przez 17  jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia  im. Józefa Buczkowskiego  – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych ”EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna  ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny  PZN – ZPCh  10-685 Olsztyn ul. Paukszty  57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny  – ZPCH –  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza  PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej   25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii    Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej –  87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

Związek zarejestrowany w KRS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr. PKD 94,99,Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W ramach realizacji celów statutowych  poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,  leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie  czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz  współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia  niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań  i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 22.10. 2015 r

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności jest:

 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – jako dz. podstawową
 • PKD 55 – zakwaterowanie
 • PKD 56 – dz. usługowa związana z wyżywieniem
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa
 • PKD 85.6 – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 86 – opieka zdrowotna
 • PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 47 – handel detaliczny z wyłączeniem handlu detal. pojazdami samochodowymi
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa

Ponadto zgodnie z uchwałą  Prezydium ZG –XVI-39/2015 z 25.08.2015 Polski Związek Niewidomych ( w tym jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej) prowadzi ponad wymienionymi w KRS dz. gospodarczą w niżej wymienionych  PKD:

 • PKD 01 – uprawy rolne włączając działalność usługową
 • PKD 14 – produkcja odzieży
 • PKD 49.3 – pozostały transport  lądowy pasażerski
 • PKD 62  – działalność związana z  oprogramowaniem  i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • PKD 63 –  działalność usługowa w zakresie  informacji.
 • PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • PKD 81 –  dz. usługowa zawiązana z utrzymaniem porządku w budynku i zagospodarowaniem terenów zielonych
 • PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
 • PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego PZN.

 • Uchwała XVI -z- 1/2015 z dnia  24 czerwca  2015
  W sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG podjętej w imieniu Zarządu Głównego a dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  przesyłu na rzecz Firmy dostarczającej ciepło dla DPS w Chorzowie.
 • Uchwała XVI -z- 2/2015 z dnia 24 czerwca 2015
  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2015 rok
 • Uchwała XVI -z- 3/2015 z dnia  24 czerwca   2015
  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  merytorycznej Związku za 2014 rok
 • Uchwała XVI -z- 4/2015 z dnia  24 czerwca  2015
  W sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej  Związku za 2014 r
 • Uchwała XVI -z-  5 /2015 z dnia 24 czerwca  2015
  W sprawie: podziału środków pochodzących ze sprzedaży  nieruchomości w Olsztynie przy ul. Barcza
 • Uchwała XVI -z- 6/2015 z dnia 24 czerwca  2015
  W sprawie: ordynacji wyborczej na okręgowe zjazdy delegatów PZN w  2015 r
 • Uchwała XVI -z- 7/2015 z dnia 24 czerwca  2015
  W sprawie  składek członkowskich od stycznia 2016  roku
 • Uchwała XVI -z- 8/2015  z dnia 24 czerwca 2015
  W sprawie oferty Towarzystwa Przemysłowo – handlowego A.L Sojka S.A dot. propozycji współpracy w zakresie wspólnego przedsięwzięcia dot. nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie ul. Konwiktorska 7
 • Uchwała XVI -z- 9/2015 z dnia 1 grudnia  2015
  W sprawie zwołania XVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZN
 • Uchwała XVI -z- 10/2015 z dnia 1 grudnia  2015
  W sprawie: terminu Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Lubuskiego
 • Uchwała XVII – z -11/2015 z dnia 1 grudnia  2015
  W sprawie : nieudzielania absolutorium członkowi Prezydium ZO, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Koła.
 • Uchwała XVII – z -12/2015 z dnia 1 grudnia  2015
  W sprawie : Okręgu Lubuskiego
 • Uchwała XVII – z -13/2015 z dnia 1 grudnia  2015
  W sprawie: wyszczególnienia w dokumencie wewnętrznym organizacji działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego realizowanej przez jednostki PZN bez osobowości prawnej
 • Postanowienie XVI -z-1/2015 z dnia  24 czerwca 2015
  W sprawie przyjęcia protokołu  i  informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-2 /2015 z dnia 24  czerwca 2015
  W sprawie podsumowania  działalności spółki  Związku za 2014 r
 • Postanowienie XVI -z- 3/2015 z dnia 24 czerwca  2015
  W sprawie: spotkania przedstawicieli PZN z kierownictwem PFRON
 • Postanowienie XVI -z-4/2015 z dnia  1 grudnia  2015
  W sprawie : przyjęcia protokołu  i  informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-5/2015 z dnia  1 grudnia 2015
  W sprawie : informacji dla członków Zarządu Głównego
 • Postanowienia XVI-z-6/2015 z dnia  1 grudnia 2015
  W sprawie: podsumowania Walnych Zebrań w Kołach PZN
 • Postanowienia XVI-z-7/2015 z dnia  1 grudnia 2015
  W sprawie: planów inwestycyjnych PZN w okresie 2016-2010 w ramach środków unijnych.

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 36 166,66  tys. zł

PFRON (zad. zlecone, projekty, konkursy, SOD) 3 892,56
Organy samorządowe, PFRON – na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz odpłatność mieszkańców DPS 13 475,46
Przychody z działalności gospodarczej (w tym ze sprzedaży nieruchomości) 11 146,04
Inne przychody ( w tym: dopłaty do turnusów rehabilit.,  NFZ,  darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% podatku na OPP, przychody finansowe itp.) 7 652,60
w tym m.in.:
– dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych 672,93
– wpłaty 1% podatku na OPP 40,60
– darowizny 33,90
– przychody finansowe 13,01

Informacja o poniesionych kosztach – 37 464,67 tys. zł

 • cele statutowe / projektowe/- odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 21 824,77  tys. zł
 • administrację  (media, wynagrodzenia, koszty  obsługi  działalności  statutowej i inne) – 5 671,41 tys. zł
 • działalność gospodarczą – 9 009,04 tys. zł
 • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) – 959,45 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej  jest wpisana do KRS przedsiębiorców.

Niektóre jednostki  Związku poza zadaniami statutowymi  prowadzą działalność gospodarczą. Są to: Instytut Tyflologiczny w  Warszawie, Ośrodek  Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie, Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R  w Ciechocinku ,Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim, Ośrodek L-R w Muszynie, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakład Aktywności Zawodowej  w Olsztynie oraz NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie.

Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Wynagrodzenie  za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego oraz za przeprowadzenie kontroli  ksiąg rachunkowych w Domu Pomocy Społecznej w  Chorzowie i w Kielcach  za 2015 r. wynosi 8.000,00zł. netto

Dane o:

 1. w 17-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło: 593,99 osób ( w tym 437,40 kobiety ). W tym 494,48 etatów, w tym kobiety 371,36 etatu.
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 16 634,84 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 14 638,66 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  –  0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia –  1 996,18 tys. zł
 5. udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 466,00 zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach

według stanu na  31.12. 2015 r.  –    2 404,83 tys. zł

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych i środki pieniężne w tys. zł

Nazwa i numer konta   kwota
DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 62,0
DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 619,8
DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 66,2
WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 7,8
WTZ Toruń  92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 44,5
WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 46,5
Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 196,8
Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R Ciechocinek

49 1020 5200 0000 4002 0002 2061

422,7
NZOZ Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 250,7
Ośrodek L-R Muszyna  68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 12,7
Ośrodek L-R Ustronie Morskie 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 82,8
ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111  0000  5031 6568 55,4
NZOZ Centralna Przychodnia R-L Warszawa

85 1370 1037 0000 1701 4021 5200

26,7
Instytut Tyflologiczny  Warszawa 54 1370 1037 0000 4083 5200 303,0
Zarząd Główny PZN  55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 (projektowe) 207,2
Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”  Olsztyn

29 1020 3541 0000 5402 0196 7496

0
Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” Olsztyn

77 1020 3541 0000 5502 0196 7553

0
Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” Olsztyn

50 1020 3541 0000 5102 0196 7520

0
 1. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 2. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0
 3. nabyte środki trwałe:
  • W 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę  łącznie   –   941,4  tys. zł
 4. wartość należności 1 747,9 zł i zobowiązań 2 578,4 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 295,9  tys. zł )
 5. remonty i zakupy:
  • PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER”  w Bydgoszczy:
   W Ośrodku zakupiono zamiatarkę, komputer z oprogramowanej  oraz dokonano bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz prac remontowych – malarskich ze środków własnych
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN”  w Ciechocinku:
   Wykonano ze środków własnych remonty w pokojach, remont kotła z podajnikiem, naprawiono uszkodzony przez wichurę dach, udrożniono kanalizację, wykonano remont rozdzielni elektrycznej. Zakupiono ( z dotacji PFRON) samochód Mercedes-Benz; zakupiono serwer z osprzętem oraz sprzęt rehabilitacyjny: rower do rehabilitacji poziomej, rower do rehabilitacji  pionowej, biegacz, prasę, wyciąg, rower FIT
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR”  w Muszynie:
   Wykonał drobne prace remontowe
  • PZN   Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK”  w Ustroniu Morskim:
   Ze środków własnych zakupiono meble hotelowe w tym: tapczany, wersalki, komody, szafy oraz ławki i fotele ogrodowe, wózki serwisowe, odkurzacze, zastawę  stołową i sztućce. Wykonano drobne remonty w pokojach. Zakupiono także obieraczkę do ziemniaków, regały magazynowe, masażery do stóp, przenośny aparat tlenowy oraz drobny sprzęt tyflologiczny.
  • PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT”  w Olsztynie:
   W Ośrodku wykonano zabudowę za modułową – poręcze, zabudowę modułową w hotelu, szafy, stół rehabilitacyjny oraz zakupiono samochód osobowy Volkswagen TORAN. Ponadto wykonano remont w dwóch mieszkaniach.
  • PZN Instytut Tyflologiczny w Warszawie : nie dokonywał zakupów. Wykonano remont dachu  i elewacji budynku, remonty pomieszczeń w Warszawie  przy ul. Konwiktorskiej, montaż  windy i roboty elektryczne w budynku w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej , roboty kanalizacyjne i remontowe w nieruchomości w Warszawie przy ul. Dankowickiej 18, montaż i instalację kotła w budynku w Piasecznie przy ul. Redutowej. Wykonano także dokumentację techniczną i finansową  dot. przyszłych inwestycji w niektórych jednostkach Związku.
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   Zakupiono drobny sprzęt do fizjoterapii. Pozyskano tachymetr z tonometrem oraz wykonano przebudowę wejścia do Poradni z wymianą drzwi wejściowych oraz montażem nowej recepcji.
  • PZN DPS w Chorzowie:
   Ze środków własnych  zakupiono drobny  sprzęt ( wózki, kołdry, radia, materace, szafki, zmywarka, pościel, rowerki reh itp.). Ponadto zakupiono pralnico-wirówkę, szafę chłodniczą, sterylizator i maszynę czyszczącą. Wykonano także szereg prac remontowych tj. wymiana furtki i instalacja domofonu, wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych, naprawa nawierzchni drogowych, naprawa wejścia głównego, remont korytarza na parterze i klatki schodowej oraz inne bieżące naprawy i konserwacje.
  • PZN DPS w Kielcach:
   Dokonano zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego ( dwa łóżka i materac odleżynowy) oraz wykonano wymianę balustrad i okładzin w głównej klatce schodowej, wymieniono wykładziny podłogowe w trzech pokojach oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego.
  • PZN DPS w Olsztynie:
   Zakupiono pięć   łóżek elektrycznych z materacami, drobny sprzęt rehabilitacyjny oraz wykonano szereg prac remontowych  takich jak: remont generalny  dwóch mieszkań, remont   łazienek w dwóch mieszkaniach, remont balkonów w 25 mieszkaniach remont sanitariatów i przedpokoju w dyżurce pielęgniarek a także wymieniono drzwi wejściowe na dwóch piętrach, naprawiono dźwig osobowy oraz wymieniono poręcze drewniane na metalowe na dwóch klatkach schodowych.Wykonano remont saki muzykoterapii oraz wymieniono zadaszenie wejścia głównego oraz inne drobne prace malarskie i remontowe.
  • PZN WTZ w Słupsku:
   Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono trzy komputery.
  • WTZ w Toruniu:
   Zakupiono tylko drobny sprzęt ( czajnik, ksero, szafki, stół)
  • PZN WTZ we Włocławku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów
  • PZN ZAZ w Olsztynie:
   Zakupiono suszarkę bębnową oraz zmywarkę.
  • PZN ŚDS „ ARIADNA”:
   W ramach dotacji  zakupiono piec konwekcyjno-parowy. Zakupiono drobny sprzęt rehabilitacyjny ( klimatyzator do pracowni, instrumenty, mikrofony, drukarkę, faks, skan, laptop z oprogramowaniem itp.) Zakupiono także zmywarkę, trzy szafy i 7 krzeseł. Partycypowano w remoncie pracowni muzykoterapii oraz korytarza głównego i zadaszenia wejściowego.
  • PZN ŚDS „ DEDAL”:
   Partycypowano w remoncie pracowni muzykoterapii oraz korytarza głównego i zadaszenia wejściowego.
  • PZN ŚDS „ TEZEUSZ”:
   Partycypowano w remoncie pracowni muzykoterapii oraz korytarza głównego i zadaszenia wejściowego.

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty     państwowe centralne i  samorządowe. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na   samodzielność” . W ramach projektu przeszkolono 249 BO. Ponadto na bazie Ośrodka przeszkolono 229 liderów z okręgów i kół PZN
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie  organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz  sanatoryjne ze środków NFZ. Było to 16 turnusów 21 dniowych leczniczo sanatoryjnych i 12 turnusów 28 dniowych w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało  1491 osób w tym 42 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie organizował przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON( PCPR i MOPS), szkoleniowe (głównie ze środków Urzędów Wojewódzkich) a także inne pobyty grup i osób prywatnych. Z usług Ośrodka  skorzystało 591 osób  w tym 296 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych ( dofinansowywanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR),  szkoleniowych, pobytów integracyjnych oraz osób prywatnych. Z usług Ośrodka skorzystało 2477 osób w tym 1054 niewidomych.
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ. : w ramach NFZ – 62057; odpłatnie 498
  • 22 mieszkania chronione dla 24 osób w tym 19 niewidomych dotowane przez Urząd Miasta
  • 36 mieszkań czynszowych dla 82 osób w tym 55 niewidomych
  • usługi hotelowe 711 osobodni
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. „Niewidomi Kulturalni”- koncerty, wernisaż, przedstawienia teatralne, narodowe czytanie „Lalki”  z ramach środków Narodowego Centrum Kultury dla ok. 900 uczestników,
   2. „Tyflopolis” ze środków Urzędu M.st Warszawa- prace dot. wspomagania niewidomych w poruszaniu się po stolicy,
   3. „Bardziej Aktywni” ze środków Urzędu M.st.Warszawa –doradztwo społeczno-zawodowe dla 40 BO
   4. Ze środków PFRON wyszkolenie 16 instruktorów orientacji przestrzennej z całej Polski
   5. Z grantu – Perkinsa szkolenie dla 37 przedstawicieli ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzacych dzieci
   6. „Przez wiedzę do integracji” ze środków PFRON wydawanie czasopism dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz Biuletynu Informacyjnego
 7.  NZOZ  Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała  9161  pacjentów w tym 125 niewidomych. Prowadziła porady i  wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: diabetologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek  rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ) a także punkt optyczny..
 8. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie  dla  156  pensjonariuszy
 9. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w  Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 11. – 13) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40  uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy  Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz  byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna.  Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie  41  osobom w tym 22  niewidomym.
 2. – 17) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ”  prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc  i niezbędną opiekę łącznie 165 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku       dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4  dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników  niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 • GUS – sprawozdanie z  lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych,
 • SOF-5 – Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2015r.
 • Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości
 • Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4    Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne  na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.
 • 3 jednostki PZN:  Instytut Tyflologiczny w Warszawie,  Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy jako zakłady pracy chronionej  oraz  ZAZ w Olsztynie jako są uprawnione  do korzystania  ze zwolnienia   wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4.

7) W Stowarzyszeniu w 2015 roku przeprowadzone były następujące kontrole

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki 27.04.2015r. Przestrzeganie przepisów dot Z.P.Ch. Bez zaleceń
2 PPIS SANEPID 23.10.2015r. Sprawdzenie stanu sanitarnego pomieszczeń Hotelu Bez zaleceń
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 05.08.2015

.

Ocena realizacji ogólnych wymogów BHP Bez zaleceń
2 Państwowa Inspekcja Pracy O.w Toruniu 04-06.08.2015r. Poddano okresowemu szkoleniu bhp kadrę kierowniczą oraz przeprowadzono pomiary ST żen czynników chemicznych; dokonano oceny ryzyka zawodowego dot. prac w kotłowni Ośrodka
3 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 18.11.2015 Ocena stanu sanitarno higieczno-technicznego obiektu; sposób postępowania z odpadami, badanie wody w kierunku Legionella Bez zaleceń
4 DEKRA 16.12.2015 Audit ISO 9001:2008

 

 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 09.02.2015

.

Kontrola doraźna – ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego

Bez zaleceń
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22.04.2015r. Ocena stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością Bez zaleceń
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 11.05.2015 Ocena stanu sanitarnego obiektu hotelowego Bez zaleceń
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Usługowy Zakład Kominiarski Kołobrzeg 10.03.2015 Okresowa kontrola technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych Bez zaleceń
2 Zakład Usług Pożarniczych „Bojard” Kołobrzeg 18.03.2015 Badania wewnętrznej sieci hydrantowej Bez zaleceń
3 Usługi Nadzoru Technicznego Ustronie Morskie 01.06.2015 Przegląd i ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych Bez zaleceń
4 PHT SUPON Koszalin 12.06.2015 Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. Bez zaleceń
5 Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Gościno 07.09.2015 Badania skuteczności samoczynnego wyłączenia, badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, badania instalacji odgromowej;

sprawdzenie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym; sprawdzenie oświetlenia awaryjnego

Bez zaleceń
6 SANEPID 04.08.2015 Przestrzeganie przepisów dotyczących warunków żywienia zbiorowego Bez zaleceń
7 SANEPID 08.09.2015 Przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno- epidemiologicznego w Ośrodku oraz przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu w Ośrodku Bez zaleceń
 1. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztyn 14.10.2015 Nadzór przeciw epidemiologiczny Bez zaleceń

6.Instytut Tyflologiczny PZN ZPChr

L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln informacja o niewykonanych z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna 06.2015 Kontrola sprawozdania finansowego – bilansu Związku Bez zaleceń
2 Urząd Wojewódzki 01.12-14.12.2015 Kontrola turnusów rehabilitacyjnych 07/2011-11/2015 Bez zaleceń
 1. NZOZ Centralna Przychodnia
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polski Rejestr 06.2015 Recyrtyfikacja ISO 9001 : 2008 Bez zaleceń
 1. DPS Chorzów
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice 21.01.2015 Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów w otoczeniu urządzeń – źródeł pól elektromagnetycznych Bez zaleceń
2 Państwowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 16.02.2015 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 24.11.2014 Bez zaleceń
3 Państwowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 12.03.2015 Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbki wody w kierunku obecności bakterii  Legionella 1 zalecenie zrealizowano
4 Państwowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 16.04.2015 Kontrola sprawdzająca wydane zalecenia  z kontroli poz. 3 1 zalecenie zrealizowano
5 Państwowy Inspektor Sanitarny Chorzów 6.05.2015 Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu z dnia 9.12.2014 Bez zaleceń
6 ZUS O.w Chorzowie 1.07.2015 – 23.07.2015 -Prawidłowość i rzetelność naliczania składek

– Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społ.

– Prawidłowość i terminowość wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

-wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społ.

Bez zaleceń
7 Sąd Rejonowy w Chorzowie 2.11.2015 Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi Bez zaleceń
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Chorzów 22.12.2015 Urzędowa kontrola kompleksowa Bez zaleceń
 1. DPS Kielce
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 06.03 2015r Stan obiektu pod względem sanitarno -epidemiologicznym

-pobrano próbki wody na obecność bakterii legionella

Bez zaleceń
2. PGE Dystrybucja

O/Skarżysko-Kam.

Rejon Kielce

03.07.2015r Sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej Bez  zaleceń
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie       w Kielcach 18.12. 2015r. Kontrola funkcjonowania DPS zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 23.08.2012r 1.Uzupełnić brakujące wpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację indywidualnych planów wspierania mieszkańców

2.Prowadzić w indywidualnych planach wspierania systematyczną diagnozę możliwości mieszkańców, dotyczącą wszystkich istotnych aspektów ich funkcj.w DPS

Ad 1/  Brakujące wpisy zostały uzupełnione

Ad 2/

Zalecenie realizowane jest na bieżąco

 

10.DPS Olsztyn

L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 30.04.2015. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego Bez zaleceń
2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 25-31.08.2015

.

Kontrola  kompleksowa w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełnianie standardów MIPS , zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami Bez zaleceń
3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn 30.10- 2.12.2015. -Prawidłowość i rzetelność naliczania składek

– Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społ.

– Prawidłowość i terminowość wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

-wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń© społ.

1 zalecenie korekta zasiłków macierz i chorobowych Rekontrola w grudniu 2015
 1. WTZ Słupsk
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 15-17.06.2015r. Prawidłowość kwalifikowania uczestników do WTZ, wydatkowanie środków Funduszu, prawidłowość w zakresie zatrudnienia kadry oraz zgodność działania WTZ z zawartą umową. Bez zaleceń
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 02-10.11.2015r. Prawidłowość kwalifikowania uczestników do WTZ, wydatkowanie środków Funduszu, prawidłowość w zakresie zatrudnienia kadry oraz zgodność działania WTZ z zawartą umową. Bez zaleceń
 1. WTZ Toruń
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 MOPR 23.11.2015 -prawidłowości wykorzystania środków finansowych

– prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ,

– działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,

– prawidłowości wykorzystania środków ze sprzedaży

Bez zaleceń .

 

 1. WTZ Włocławek
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Toruń

23.07.2015r-24.07.2015r

27.07.2015r-28.07.2015r

. 1.Prawidłowość I rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych I ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych I wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość I terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne I rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2 zalecenia Zrealizowano
2 MOPR we Włocławku 09.12.2015r- 14.12.2015r 1.Prawidłowość w zakresie zatrudniania I kwalifikacji kadry warsztatu.

2. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.

3.Zgodność organizacji pracy I zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową.

4. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu I indywidualnych programów rehabilitacji.

5 zaleceń Zrealizowano
 1. ZAZ Olsztyn
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowa

Inspekcja Pracy

11-12.03.2015

.

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy i rehabilitacji zawodowej 2 zalecenia . Zrealizowano

.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 24.11.2015 Ocena żywności ii innych materiałów w kontakcie z żywnością. 1 zalecenie Zrealizowano
3. – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30.11.2015 Kontrola dokumentów rozliczeniowych

.

1 zalecenie  . Do bieżącej realizacji
 1. SDS Ariadna
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie 27.04.2015 Przestrzeganie przepisów dotyczących należytego utrzymania stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie użyteczności publicznej – ŚDS Bez zaleceń
 1. SDS Dedal
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie 10.04.2015 Kontrola przestrzegania przepisów  dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy. Bez zaleceń
2 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki- Wydział Polityki Społecznej 25.08-31.08 2015 Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych przez Dom usług, kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi Brak protokołu pokontrolnego
 1. SDS Tezeusz
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej etap I: 09.04.2015

etap II:
15-16.04.2015.

etap III:

21-22.04.2015

Ocena: sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu usług świadczonych przez ŚDS, kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi 1 zalecenie Zrealizowane w trakcie kontroli.
2 Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 28.04.2015r. Kontrola Przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy Bez zaleceń

Warszawa 29.04.2016r.