Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2014 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego

Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Zenon Tadeusz Bryja
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 17 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN – ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny – ZPCH – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej 25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej – 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 26.10. 2012
PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

 1. kod PKD 55, zakwaterowanie
 2. kod PKD 56, – działalność usługowa związana z wyżywieniem
 3. kod PKD 58, – działalność wydawnicza
 4. kod PKD 74,3, -działalność związana z tłumaczeniami
 5. kod PKD 74,9, – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 6. kod PKD 47, -handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 7. kod PKD 62,02, – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 8. kod PKD 90,0, – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 9. kod PKD 14,3, – produkcja odzieży dzianej
 10. kod PKD 68,2, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 11. kod PKD 85,59,A, – nauka języków obcych
 12. kod PKD 85,60,Z, – działalność wspomagająca edukację
 13. kod PKD 63,11,Z, – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność
 14. kod PKD 82,99,Z, – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. kod PKD 14,12,Z, – szycie odzieży roboczej i chronionej
 16. kod PKD 14,13,Z, – szycie pozostałej odzieży wierzchniej
 17. kod PKD 14,14,Z, – szycie bielizny
 18. kod PKD 49,39,Z, – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 19. kod PKD 95,29,Z – naprawa pozostałych art. użytku osobistego i domowego
 20. kod PKD 47,99,Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 21. kod PKD 82, – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej
 22. kod PKD 68,20 Z, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 23. kod PKD 68,32,Z , – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 24. kod PKD 77,11,Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 25. kod PKD 77,22,Z- wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
 26. kod PKD 77,29,Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 27. kod PKD 81,2 – sprzątanie obiektów
 28. kod PKD 55,10, -hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 29. kod PKD 86,90,E – pozostała dz. w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 30. kod PKD 47,74,Z- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 31. kod PKD 47,78,Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 32. kod PKD 01,13,Z – uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 33. kod. PKD 01,24,Z – uprawa drzew i krzewów owocowych
 34. kod PKD 01, 25,Z – uprawa pozostałych drzew i krzewów oraz orzechów
 35. kod PKD 81,30,Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 36. kod PKD 96,01,Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 37. kod PKD 86,22,Z – praktyka lekarska specjalistyczna
 38. kod PKD 86,23,Z – praktyka lekarska dentystyczna

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

 • Uchwała XVI -z- 1/2014 z dnia 25 marca 2014
  W sprawie: rezygnacji z przynależności PZN do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała XVI -z- 2/2014 z dnia 31 marca 2014
  W sprawie anulowania uchwały XV-z-10/2011 z dnia 29.06.2011 w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego
 • Uchwała XVI -z- 3/2014 z dnia 31 marca 2014
  W sprawie sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 33
 • Uchwała XVI -z- 4/2014 z dnia 31 marca 2014
  W sprawie podziału środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 33
 • Uchwała XVI -z- 5/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2013 rok
 • Uchwała XVI -z- 6/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2013 r
 • Uchwała XVI -z- 7/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2014 rok
 • Uchwała XVI -z- 8/2013 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie składek członkowskich w 2015 roku
 • Uchwała XVI -z- 9/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie anulowania uchwały XV-z-14/2009 z dnia 6.10.2009 w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Barcza 12
 • Uchwała XVI -z- 10/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Barcza 12
 • Uchwała XVI -z- 11/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie odstępstw od zasady przynależności do Koła PZN
 • Uchwała XVI -z- 12/2014 z dnia 8 grudnia 2014
  W sprawie ordynacji wyborczej na Walne Zebrania w Kołach PZN
 • Postanowienie XVI -z-1/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-2 /2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie podsumowania działalności spółki Związku za 2013 r
 • Postanowienie XVI -z- 3/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie zalecenia opracowania koncepcji modernizacji Ośrodka L-R PZN „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim.
 • Postanowienie XVI -z-4/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie debaty na temat przyszłości Związku
 • Postanowienie XVI -z-5/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie podsumowania GKR kontroli sprawozdań finansowych okręgów PZN
 • Postanowienia XVI-z-6/2014 z dnia 24 czerwca 2014
  W sprawie wniosków z posiedzenia Zarządu Głównego przyjętych do realizacji.

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 44 033,40 tys. zł

PFRON (zad. zlecone, konkursy, SOD) 2 790,59
PFRON -POKL 6 280,51
Organy samorządowe, PFRON – na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz odpłatność mieszkańców DPS 16 375,26
Przychody z działalności gospodarczej (w tym ze sprzedaży nieruchomości) 13 150,76
Inne przychody ( w tym: dopłaty do turnusów rehabilit., NFZ, darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% podatku na OPP, przychody finansowe itp.) 5 436,28
w tym m.in.:
– dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych 1 761,05
– przychody z umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON 602,14
– wpłaty 1% podatku na OPP 50,35
– darowizny 13,65
– Przychody finansowe 30,53

Informacja o poniesionych kosztach — 43 584,19 tys. zł

na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 28 694,71 tys. zł

na administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej ) – 5 338,58 tys. zł

na działalność gospodarczą – 8 946,37 tys. zł

pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) – 604,53 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej i jest wpisana do KRS przedsiębiorców.

Niektóre z jednostek Związku prowadzą działalność gospodarczą. Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok wyniosło 8,5 tys. zł netto oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy oraz Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku .

Związek dokonał sprzedaży 2 nieruchomości mieszczących się na terenie Olsztyna

Dane o:

 1. W 17-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło : 614,5 osób ( w tym 452 kobiety ). W tym 511,15 etatów, w tym kobiety 378,94 etatu.
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 18 343,14 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 16 141,96 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia – 2 201,18 tys. zł
 5. udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 188 tys. zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12. 2014 r. – 3 571,70 tys. zł

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych i środki pieniężne w tys. zł

Nazwa i numer konta kwota
DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 84,6
DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 402,0
DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 72,4
WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 6,7
WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 41,9
WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 39,3
Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 230,0
Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061 401,6
Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 158,8
Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 8,2
Ośrodek L-R Ustronie Morskie 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 61,0
ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111 0000 5031 6568 107,0
NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa
85 1370 1037 0000 1701 4021 5200
136,0
Instytut Tyflologiczny 54 1370 1037 0000 4083 5200 317,2
Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 (projektowe) 1 505,0
Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”
29 1020 3541 0000 5402 0196 7496
0
Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL”
77 1020 3541 0000 5502 0196 7553
0
Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ”
50 1020 3541 0000 5102 0196 7520
0
 1. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 2. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0
 3. nabyte środki trwałe: w 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 826,5 tys. zł
 4. wartość należności 2 030,0 tys. zł i zobowiązań 3 156,1 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 380,0 tys. zł )
 5. remonty i zakupy:
  • PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy:
   W Ośrodku położono kostkę brukową pod namiotem w którym odbywają się spotkania integracyjne. Dokonano ze środków własnych zakupy na kwotę 14,5 tys. zł ( profesjonalny odkurzacz, odśnieżarka, komputer)
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku:
   Ze środków własnych wykonano przyłącze leczniczej wody solankowej wraz z technologią (400,4 tys.zł ).Ponadto wymieniono okna w obiekcie oraz wykonano remonty instalacji elektrycznej i przepompowni ścieków. Wykonano roboty remontowe w bazie zabiegowej- adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz korytarza na parterze obiektu. Zakupy to : urządzenie solaria, komputer, kasa fiskalna, mikrofalówka.
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie:
   Wykonał drobne prace remontowe ( 15,7 tys. zł ) oraz dostosowujące Ośrodek do wymogów p.poż ( 1,7 tys. zł.)
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim:
   Ze środków własnych wykonano montaż oświetlenia awaryjnego. Dokonano drobne prace remontowe i obiekcie. Zakupiono centrale telefoniczną z osprzętem , chłodziarkę, meble hotelowe.
  • PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT” w Olsztynie:
   W Ośrodku wykonano remontów na kwotę 188,0 tys.zł. Dokonano zakupu mebli do pracowni czynności dnia, skaner, drukarki, komputery, telewizory z uchwytami, kolumny oraz sprzęt rehabilitacyjny ( diatermia, trenaż eliptyczny) ca 75,0 tys. zł.
  • PZN Instytut Tyflologiczny w Warszawie :
   zakupił zestawy komputerowe 2 szt PFRON-, laptopy z oprogramowaniem 10 szt ZFRON, drukarki 3 szt PFRON/ZFRON , Plextalk PFRON na łączną kwotę 48,2 tys.zł .remontów wykonano ze środków własnych na kwotę 89,0 tys.zł.
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   Zakupiono ze środków własnych aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej
  • PZN DPS w Chorzowie:
   Ze środków własnych dokonano wymiany pompy w przepompowni, hydrantu, balustrad na klatce schodowej. Dokonano także szereg prac w zakresie remontów i konserwacji na łączną kwotę 95,8 tys.zł. Zakupy ze środków własnych to: monitor, drukarka, podnośnik dla os. niepełnosprawnych, łóżko rehabilitacyjne. Ponadto w spadku otrzymano samochód oraz drugie łóżko rehabilit. Łączna kwota 45,7 tys.zł.
  • PZN DPS w Kielcach:
   Dokonano zakupu mebli ( wersalki, krzesła) oraz sprzętu ( pralka, odkurzacz, waga platforma, zmywarka, telewizor, komputer z oprogramowaniem). Zakupiono także dwa łożka rehabilitacyjne oraz pionizator wannowy.
  • PZN DPS w Olsztynie:
   Ze środków własnych i w ramach dotacji wykonano szereg prac remontowych za łączną kwotę 188,9 tys. zł. Były to: remonty niektórych mieszkań,, łazienek, naprawa bramy wjazdowej, częściowa wymiana drzwi i stolarki okiennej, wymiana poręczy , malowanie, prace hydrauliczne , modernizacja systemu oddymiania, remont świetlicy. Ze środków własnych i dotacji dokonano zakupów: pionizator rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne, wózek, szafki. Kwota ca 60,0 tys.zł.
  • PZN WTZ w Słupsku:
   Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono zestaw komputerowy.
  • WTZ w Toruniu:
   Dokonano wymiany wykładziny podłogowej w czerech pomieszczeniach oraz zakupiono meble, kuchenkę gazową i niszczarkę. Zakupy w ramach środków MOPR.
  • PZN WTZ we Włocławku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów
  • PZN ZAZ w Olsztynie:
   Zdemontowano stary ui zamontowano nowy dźwig towarowy w kuchni. Zakupiono pralnicowirowkę, krajalnicę, stół roboczy, stoły chłodnicze, stół prasowalniczy., opryskiwacz spalinowy dla ogrodnictwa oraz 2 zestawy komputerowe. Wszystko w ramach dotacji PFRON.PZN ŚDS „ARIADNA”:
   W ramach dotacji wykonano remonty pracowni kulinarnej, terapeutycznej oraz świetlicy ( wymiana podłóg, malowanie, instalacja elektryczna, wentylacyjna). Łączna kwota 24,2 tys.zł Dokonano także za 32,6 tys. zł zakupów na wyposażenie pracowni ( meble, sprzęt )
  • PZN ŚDS „DEDAL”:
   31,3 tys.zł wydatkowano na remonty świetlicy, stołówki, wymiana paneli, założenie instalacji elektrycznej w pracowni kulinarnej). Środki pochodziły z dotacji.
  • PZN ŚDS „TEZEUSZ”:
   Ze środków z dotacji wykonano szereg prac remontowych w pracowniach na kwotę 21,9 tys.zł ( montaż instalacji elektrycznej, wymiana podłogi, malowanie, wymian grzejników ). Za kwotę 20,8 tys.zł dokonano zakupów wyposażenia : laptop, komputer, meble,

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe, samorządowe i środki POKL tj. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność” . W ramach projektu przeszkolono 333 BO.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz sanatoryjne ze środków NFZ. W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 1539 osób w tym 76 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie organizował przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, szkoleniowe a także inne pobyty grup i osób prywatnych. Z usług Ośrodka skorzystały 1050 osób w tym 583 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych i szkoleniowych. Z usług Ośrodka skorzystało 2870 osób w tym 1432 niewidomych.
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności:
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ. : w ramach NFZ – 70814; odpłatnie 1576
  • mieszkania chronione dla 25 osób w tym 19 niewidomych
  • mieszkania czynszowe dla 80 osób w tym 56 niewidomych
  • usługi hotelowe 2527 osobodni
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. ” Wsparcie niewidomych na rynku pracy III” ze środków EFS i PFRON.
   2. ” Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”- środki EFS i PFRON
   3. Program Grundtvig „Projekt Wolontariatu Seniorow”
   4. Ze środków PFRON wydawano czasopisma dla niewidomych dorosłych i dzieci w wersjach brajlowskich, druku powiększonego i na nośnikach elektronicznych .Projekt pn. „Przez wiedzę do integracji IV”
   5. Ze środków MIPS w projekcie ASOS –projekt pn.” Azymut-razem aktywni”
   6. Ze środków U.M.st. Warszawy zrealizowano projekt pn. Tyflogaleria zaprasza” podnosząc standard świadczonych usług.
   7. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 8167 pacjentów w tym 230 niewidomych. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: diabetologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ).
   8. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy
   9. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
   10. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
    Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
   11. – 13)Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
    Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
   12. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie 51 osobom w tym 42 niepełnosprawnym a w tym 22 niewidomym.
   13. – 17) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ” prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 165 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 • GUS – dotyczące dz. muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, SOF-5
 • Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2013r.
 • Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

4 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie, ZAZ w Olsztynie jako zakłady pracy chronionej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4. z tego zwolnienia korzysta również ZAZ w Olsztynie.

7) W Stowarzyszeniu w 2014 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy – 2 kontrole ( PIP i Insp.Sanitarny)
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku – 2 kontrole ( PIP i Audit)
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie – 4 kontrole ( Insp. Sanitarny 2; PIP, ZUS)
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim – 11 kontroli ( Insp.Sanitarny -2, techniczne -5; Ppoż – 2; Biegły rewident-1; ZUS-1)
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie – 3 kontrole ( Insp. Sanitarny, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki)
 6. Instytut Tyflologiczny PZN ZPChr – 2 kontrole ( Urząd Woj. PIP)
 7. NZOZ Centralna Przychodnia – bez kontroli
 8. DPS Chorzów – 10 kontroli ( Insp. Sanitarny-5; P poż- 2; PIP- 1; Urząd Pracy-1; Sąd-1)
 9. DPS Kielce – 5 kontroli ( Urząd Woj. – 1; Wojewoda – 1; Insp. Sanitarny-2; MOPR-1)
 10. DPS Olsztyn – 3 kontrole ( Insp. Sanitarny.- 1; Urząd Miasta – 1; Urząd Woj.-1)
 11. WTZ Słupsk – 1 kontrola ( MOPR)
 12. WTZ Toruń – 1 kontrola ( MOPR)
 13. WTZ Włocławek – 1 kontrola ( MOPR)
 14. ZAZ Olsztyn – 3 kontrole (PFRON; PIP, Marszałek Woj.)
 15. ŚDS „Ariadna” 3 kontrole _ PIP, Insp. Sanitarny, Urząd Woj. )
 16. ŚDS „Dedal” – 2 kontrole ( PIP, Insp.Sanitarny)
 17. ŚDS „Tezeusz” – 2 kontrole ( PIP, Insp.Sanitarny)