Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2013 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego

Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Zenon Tadeusz Bryja
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 18 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN – ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny – ZPCH – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej 25-015 Kielce ul. Złota 7
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 • Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej – 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 • Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 • Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • 18-Do 30.06.2013 r przebiegał proces likwidacji jednostki pn. Polski Związek Niewidomych Biblioteka Centralna – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7 od dnia 16.01.2013 Biblioteka Centralna została przejęta przez Główna Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy MPIPS

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 26.10. 2012

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

 1. kod PKD 55, zakwaterowanie
 2. kod PKD 56, – działalność usługowa związana z wyżywieniem
 3. kod PKD 58, – działalność wydawnicza
 4. kod PKD 74,3, -działalność związana z tłumaczeniami
 5. kod PKD 74,9, – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 6. kod PKD 47, -handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 7. kod PKD 62,02, – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 8. kod PKD 90,0, – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 9. kod PKD 14,3, – produkcja odzieży dzianej
 10. kod PKD 68,2, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 11. kod PKD 85,59,A, – nauka języków obcych
 12. kod PKD 85,60,Z, – działalność wspomagająca edukację
 13. kod PKD 63,11,Z, – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność
 14. kod PKD 82,99,Z, – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. kod PKD 14,12,Z, – szycie odzieży roboczej i chronionej
 16. kod PKD 14,13,Z, – szycie pozostałej odzieży wierzchniej
 17. kod PKD 14,14,Z, – szycie bielizny
 18. kod PKD 49,39,Z, – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 19. kod PKD 95,29,Z – naprawa pozostałych art. użytku osobistego i domowego
 20. kod PKD 47,99,Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 21. kod PKD 82, – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej
 22. kod PKD 68,20 Z, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 23. kod PKD 68,32,Z , – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 24. kod PKD 77,11,Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 25. kod PKD 77,22,Z- wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
 26. kod PKD 77,29,Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 27. kod PKD 81,2 – sprzątanie obiektów
 28. kod PKD 55,10, – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 29. kod PKD 86,90,E – pozostała dz. w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 30. kod PKD 47,74,Z- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 31. kod PKD 47,78,Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 32. kod PKD 01,13,Z – uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 33. kod. PKD 01,24,Z – uprawa drzew i krzewów owocowych
 34. kod PKD 01, 25,Z – uprawa pozostałych drzew i krzewów oraz orzechów
 35. kod PKD 81,30,Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 36. kod PKD 96,01,Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 37. kod PKD 86,22,Z – praktyka lekarska specjalistyczna
 38. kod PKD 86,23,Z – praktyka lekarska dentystyczna

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

 • Uchwała XVI -z- 1/2013 z dnia 25 czerwca 2013

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2012 rok
 • Uchwała XVI -z- 2/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2012 r
 • Uchwała XVI -z- 3/2013 z dnia 25 czerwca 2013

  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2013 rok
 • Uchwała XVI -z- 4/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie składek członkowskich w 2014 roku
 • Uchwała XVI -z-5/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie decyzji o zakończeniu z dniem 30.06.2013 procesu likwidacji jednostki pn. PZN Biblioteka Centralna – wyrejestrowanie z KRS
 • Uchwała XVI -z-6/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie przyjęcia spadku
 • Uchwała XVI -z- 7/2013 z dnia 11 września 2013
  W sprawie sprzedaży udziałów PZN w Spółce z.o.o w likwidacji pn.”Wydawnictwa PZN”
 • Uchwała XVI -z- 8/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie uchylenia uchwały Mazowieckiego Zarządu Okręgu
 • Uchwała XVI -z- 9/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZN w celu uzupełnienia składu GKR oraz zmian w statucie dot. wyborów do komisji rewizyjnych
 • Uchwała XVI -z-10/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie uchylenia uchwały Dolnośląskiego Zarządu Okręgu
 • Uchwała XVI -z-11/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie wdrożenia standardów tworzenia partnerstw
 • Uchwała XVI -z-12/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie wdrożenia procedur standardów organizacyjno-komunikacyjnych
 • Uchwała XVI -z-13/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie wdrożenia procedur standardów obsługi klienta
 • Postanowienie XVI -z-1/2013 z dnia 25 czerwca 2013
  W sprawie sprawozdania GKR i Sądu Koleżeńskiego za 2012 r.
 • Postanowienie XVI -z-2 /2013 z dnia 25 czerwca 2013
  W sprawie podsumowania działalności spółek Związku za 2012 r
 • Postanowienie XVI -z- 3/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG i pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-4/2013 z dnia 26 czerwca 2013
  W sprawie sytuacji finansowej i organizacyjnej w niektórych okręgach PZN
 • Postanowienie XVI -z-5/2013 z dnia 26 listopada 2013
  W sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienia XVI-z-6/2013 z dnia 26 listopada
  W sprawie oddalenia wniosku Okręgu Lubelskiego

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 41 275,17 tys. zł

PFRON (zad. zlecone, konkursy) 1 714,19
Ministerstwo Kultury (w tym na działalność BC) 40,00
Ministerstwo Edukacji Narodowej (dot. dofinansowań czasopism dziecięcych) 99,95
Organy samorządowe na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ, ŚDS 7 505,78
PFRON i PCPR-y na działalność DPS, ZAZ, WTZ, 2 216,09
PFRON ,POKL 4 875,49
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 11 285,24
Ze spółek Związku 0,00
Inne przychody (darowizny, umorzenie środków trwałych, NFZ, SOD, 1%OPP, itp.) 13 538,43
w tym m.in.:
środki na organizację OPP – 1 % 46,04
darowizny 52,0

Informacja o poniesionych kosztach — 43 229,77 tys. zł

na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 26 591,32 tys. zł

na administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej ) – 6 889,09 tys. zł

na działalność gospodarczą – 8 612,69 tys. zł

pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) – 1 136,67 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 18 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Niektóre z jednostek Związku prowadzą działalność gospodarczą. Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok wyniosło 11.900,00 tys. zł netto oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Ustroniu Morskim i Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Muszynie .

Dane o:

 1. W 18-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2013 roku zatrudnionych było 625 osób ( w tym 469 kobiet ). W tym 510,80 etatów, w tym kobiety 378,25 etatu.
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 17 644,98 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 14 998,23 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia – 2 646,75 tys. zł
 5. udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 124 tys. zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12. 2013 r. – 4 012,9 tys. zł

  Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych w tys. zł

 7. Nazwa i numer konta kwota
  DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 35,2
  DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 204,8
  DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 69,5
  WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 22,8
  WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 38,6
  WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 46,7
  Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 410,1
  Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061 339,3
  Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 221,8
  Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 19,8
  Ośrodek L-R Ustronie Morskie 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 5,1
  ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111 0000 5031 6568 90,7
  NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa 85 1370 1037 0000 1701 4021 5200 263,2
  Instytut Tyflologiczny 54 1370 1037 0000 4083 5200 158,2
  Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 (projektowe) 2087,1
  Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” 29 1020 3541 0000 5402 0196 7496 0,0
  Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” 77 1020 3541 0000 5502 0196 7553 0,0
  Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” 50 1020 3541 0000 5102 0196 7520 0,0
 8. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 9. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0
 10. nabyte środki trwałe:

  W 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 2 256,3 tys. zł

 11. remonty i zakupy:
  • PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy:
   W Ośrodku wykonano prace remontowe polegające na modernizacja instalacji TV 6,0 tys. zł., remont 2 wind – 31 tys. zł oraz naprawa drzwi automatycznych – 40 tys. zł
   Ze środków własnych zakupiono meble i wykładzinę do pracowni czynności dnia- 6,4 tys. zł a ze środków ZFRON komputery na kwotę 3,4 tys. zł , wózki dla pokojówek – 1,5 tys. zł oraz sprzęt ogrodniczy – 6,5 tys. zł
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku:
   W Ośrodku wykonano roboty sanitarne, montaż gazomierza, demontaż i montaż nowego komina – 131,0 tys. zł . Wykonano także projekt a następnie przyłącze leczniczej wody solankowej – 337 tys. zł
   Ze środkowe PFRON zakupiono: urządzenie do terapii ruchowej, do masażu wirowego, stół do masażu, laser oraz wannę do kąpieli balneologicznych. Natomiast ze środków własnych zakupiono: 1 komputer, 2 klimatyzatory. Razem za kwotę – 92,8 tys. zł
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie:
   Ze środków własnych dokonano modernizacji tarasu, zbudowano altanę ogrodową oraz wykonano bieżące remonty, głównie dostosowujące Ośrodek do wymogów p. poż. Razem za 75,9 tys. zł. Zakupiono także komputer i odkurzacz piorący.
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim:
   Ze środków własnych przeprowadzono prace remontowe w holu, korytarza, pokoi, kawiarni– 65,8 tys. zł oraz prace przystosowania się do wymogów p. poż – 175 tys. zł, poziomy zasilania do zasilania grzejników łazienkowych – 26,7 tys. zł
   Ze środków własnych zakupiono odkurzacz parowy – 15,7 tys. zł
  • PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT” w Olsztynie:
   W Ośrodku wykonano remonty: mieszkań , sali hydromasażu, oraz węzła cieplnego. Ponadto zamontowano balustrady przy schodach wejściowych. Łączna kwota- 73,5 tys. zł. Ze środków własnych wykonano wiatę – 14,7 tys. zł
  • Instytut Tyflologiczny w Warszawie
   : zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem i fortepian ( z wyposażenia BC) – 23,1 tys.zł. Ze środków własnych wykonano remonty pomieszczeń w tym malowanie klatki schodowej – 26,1 tys. zł
   Ze środków pochodzących z realizowanych projektów zakupiono 11 zestawów komputerowych w tym 10 do pracowni komputerowej, klimatyzator do pracowni komputerowej, projektor, kserokopiarkę – 47,9 tys. zł.
   Ze środków w ramach projektów unijnych: wykonano szereg prac remontowych:
   – dostosowanie łazienek- 58,0 tys. zł
   – dostosowanie holu i korytarzy- 92,2 tys. zł
   – dostosowanie sali szkoleniowej- 128,6 tys. zł
   – malowanie sal i korytarzy- 1,6 tys. zł
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   W roku sprawozdawczym nie dokonywano remontów i zakupów.
  • PZN DPS w Chorzowie:
   Ze środków własnych za łączną kwotę 119,4 tys. zł dokonano modernizacji sygnalizacji p. poż, wykonano dokumentację i montaż drzwi p.poż. Zakupiono i wykonano montaż wykładziny do świetlicy. Przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia.
   Ze środków własnych za 48,3 tys.zł zakupiono także wiele sprzętu wyposażenia Domu i poszczególnych pokoi (łóżko rehabilitacyjne, czajniki, szafki, firany, notebook-i , obieraczka, lampki, czujniki, materace, szafki, pralki, termosy, żelazka itp.)
  • PZN DPS w Kielcach:
   W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku DPS. Inwestycja sfinansowana została z dotacji pochodzącej z rezerwy budżetu państwa w kwocie- 114, 8 tys. zł uzupełniając środkami własnymi – 22.8 tys. zł
   We własnym zakresie wykonano szereg prac remontowych : 4-ech łazienek, kaplicy, palarni, usunięcie awarii c.o., naprawa windy, wymiana drzwi– razem 52,8 tys. zł

   Zakupiono samochód używany Citroen Berlingo – 32,8 tys zł.
   Ponadto dokonano zakupów doposażenia i sprzętu (telefony, gaśnice, komody, wersalki, meble, telewizor, 3 komputery itp.) – 27,5 tys. zł
  • PZN DPS w Olsztynie:
   W DPS wykonano remont stolarki okiennej, pokoi, łazienek, montaż 3 krat balkonowych , ułożenie kostki brukowej, remont gabinetu dyrektora itp. – 76,5 tys. zł
   Zainstalowano także monitoring na IV-ym piętrze – 11,2 tys. zł
  • PZN WTZ w Słupsku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów.
  • PZN WTZ w Toruniu:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów.
  • PZN WTZ w Włocławku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów.
  • PZN ZAZ w Olsztynie:
   Rozpoczęto remont kuchni, którego zakończenie przeniesiono na kolejny rok.
   Zakupiono szatkownicę do warzyw, krosno tkackie – 4,9 tys. zł
  • PZN ŚDS „ ARIADNA”:
   Wykonano montaż urządzeń wentylacyjnych w pracowni kulinarnej, instalację wodomierzy – 1,8 tys zł. Zakupiono meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, aparat fotograficzny – 21,4 tys. zł. Wyposażono pracownię rehabilitacyjną . – 3,6 tys. zł. Zakupy dokonywano w ramach umowy z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  • PZN ŚDS „ DEDAL”:
   Wykonano instalację wodomierzy, oświetlenie, wymianę drzwi i malowanie pracowni – 7,3 tys. zł.
   Na wyposażenie pracowni terapeutycznych wydatkowano 27,6 tys. zł (meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, radiomagnetofon, stół bilardowy, choinka –w/w zakupiono z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  • PZN ŚDS „ TEZEUSZ”:
   Wykonano instalację wodomierzy – 2,5 tys. zł,
   Na wyposażenie pracowni terapeutycznych wydatkowano 27,6 tys. zł ( meble,
   sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, RTV, sprzęt do pracowni psychoterapii i muzykoterapii – 20,3 tys zł. Zakupy finansowano z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 12. wartość należności 2 066,9 tys. zł i zobowiązań 4 498,6 tys. zł (w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe 519,3 tys. zł)

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe, samorządowe i środki POKL tj. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność” . W ramach projektu przeszkolono 257 BO.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz sanatoryjne ze środków NFZ. W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 1537 osób w tym 21 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie organizował przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, szkoleniowe a także inne pobyty grup i osób prywatnych. Z usług Ośrodka skorzystały 1103 osoby w tym 649 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych i szkoleniowych. Z usług Ośrodka skorzystało 2116 osób w tym 929 niewidomych.
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ.
  • mieszkania chronione dla 26 osób w tym 25 niewidomych
  • mieszkania czynszowe dla 83 osób w tym 56 niewidomych
  • usługi hotelowe
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. ”Wsparcie niewidomych na rynku pracy III” ze środków EFS i PFRON.
   2. ”Standaryzacja działalności PZN na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług” – środki EFS i MPiPS
   3. ”Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” – środki EFS i PFRON
   4. ECORYS Fundusze Szwajcarskie – jako partner – w projekcie „Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej”
   5. Grundtvig – projekt „Uczenie się przez całe życie” – wolontariat seniorów.- środki FRSE
   6. ze środków PFRON i MEN wydawano czasopisma dla niewidomych dorosłych i dzieci w wersjach brajlowskich, druku powiększonego i na nośnikach elektronicznych
   7. W ramach konkursu dofinansowywanego przez PFRON zrealizowano także projekt – „Pies przewodnik-asystent niewidomego II”
   8. MKIDN – Senior on-line – kolorowa jesień życia,
   9. Ze środków Urzędu Miasta ST.Warszawy – “Dzielny samodzielny”,
   10. Ze środków Perkins – grant, umowa z dn. 1.10.2012r Tyflogaleria przejęta została od Biblioteki Centralnej i włączona do IT. Organizowała “wtorkowe” imprezy integracyjno-kulturalne, wystawy oraz konkursy. Wzięła udział w nocy muzeów.
 7. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 8876 pacjentów w tym 388 niewidomych. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: diabetologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ).
 8. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy
 9. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie dla 90 pensjonariuszy.

  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.

 1. – 13) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 21, we Włocławku dla 40 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie 52 osobom w tym 42 niepełnosprawnym a w tym 23 niewidomym.
 3. – 17) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ” prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 160 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • GUS – dotyczące dz. muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych

Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

4 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie, ZAZ w Olsztynie jako zakłady pracy chronionej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4. z tego zwolnienia korzysta również ZAZ w Olsztynie.

7) W Stowarzyszeniu w 2013 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

 1. ORiS „HOMER” w Bydgoszczy:
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych – wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 05.02.2013r Przestrzeganie przepisów Ustawy dot. Zakładów Pracy Chronionej Nie wydano —————-
  2 PFRON centrala Warszawa 18-28.02.2013r Kontrola w zakresie realizacji umowy z PFRON na prowadzenie placówki Nie wydano Uwagi uwzględniono w trakcie kontroli
  3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 22-24.05.2013r Zagadnienia ochrony P. poż w obiektach Ośrodka Wykonanie specjalistycznej ekspertyzy. Harmonogram prac dostosowany do aktualnych przepisów ochrony P. poż. w opracowaniu
 2. OL-R „EDEN” w Ciechocinku:
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 15.11.2013r. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu, sposób postępowania z odpadami medycznymi, sposób postępowania z bielizną oraz sprawdzenie wyników badania wody w kierunku Legionella Nie wydano zaleceń
  2 DEKRA 20.01.2014r. Audit ISO 9001:2008
 3. OL-R „NESTOR” w Muszynie:
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1 Państwowa Inspekcja Sanitarna 19-07-2013 Sprawdzenie stanu sanitarnego Bez zaleceń
 4. 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1 Usługowy ZakłahInstalatorstwa Elektrycznego Gościno 17-06-2013 badania skuteczności samoczynnego wyłączenia, badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, badania instalacji odgromowej;

  sprawdzenie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym; sprawdzenie oświetlenia awaryjnego

  brak brak
  2 Usługowy ZakłahKominiarski Kołobrzeg 27-02-2013 okresowa kontrola technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych brak brak
  3 Usługi Nadzoru Technicznego Ustronie Morskie 02-05-2013 przegląhi ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych brak brak
  4 PHT SUPON Koszalin 12-06-2013 przegląhi konserwacja sprzętu p.poż. brak brak
  5 ZUOP „Spec-POŻ” Biesiekierz 30-01-2013 przegląhinstalacji hydrantowej brak brak
  6 SANEPID

  Kołobrzeg

  06-05-2013 pion żywienia brak brak
  7 SANEPID

  Kołobrzeg

  04-06-2013 pion hotelowy i medyczny brak brak
 5. 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1. Państwowa Inspekcja Pracy Olsztyn 07.05.2013 – ochrona prawna pracy
  – techniczne bezpieczeństwo pracy
  – uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy czynniki środowiska pracy
  – potwierdzić pomiarami spełnienie wymagań Polskiej Normy parametrów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w bibliotece i rejestracji NZOZ
  Zalecenia pokontrolne wykonano
  1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olsztynie 27.05.2013r. – utrzymanie należytego stanu w części noclegowej Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 20.08.2013 r. – nadzór przeciwepidemiczny Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie:
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- informacja o niewykonanych z podaniem przyczyny
  1 ZUS 12/03/2013 kontrola zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2010-2012, brak zaleceń pokontrolnych, brak brak
  2 PFRON 29/07-2/08/2013 kontrola realizacji umowy ZZB/000161/BF/D z 29/03/2012 Pies przewodnik- asystent niewidomego Zalecenia pokontrolne wykonano
  3 PFRON 11.02.2013-25.02.2013 Prawidłowość realizacji w okresie 01.01.2010 do dnia 31.03.2012 umowy ZZB/000080/BF/D z dnia 16.07.2010 o zlecenie realizacji zadań, Centralna Przychodnia PZN, Ośrodek Bydgoszcz 5 Zalecenia wykonane
  4 PFRON 26.02.2013-08.03.2013 Prawidłowość realizacji w okresie 01.01.2010 do dnia 31.03.2012 umowy ZZB/000080/BF/D z dnia 16.07.2010 zlecone, Centralna Przychodnia PZN, Ośrodek Bydgoszcz 5 Zalecenia wykonane
  5 MEN 07.03.2013 Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą ”zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonychdla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie Braila oraz w druku powiększonym” Bez zaleceń brak
  6 I Oddział ZUS w Warszawie 15.04.2013-26.04.2013 Zgłaszanie do ubezpieczeń, naliczanie składek, wypłaty świadczeń, ZUS Rp7, ZUS Z-3, 2 lata Korekty merytoryczne Zalecenia wykonano
  7 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy 09.05.2014 Prawa ochrony pracy biblioteki centralnej Bez zaleceń brak
  8 PFRON 16.09.2013-27.09.2013 Sprawdzenie prawidłowości realizacji za 2009 r. umowy ZZB/000029/BF/D z dn. 31.03.zadania zlec.W zakresie zadania nr2, 7, 9 12 4 Zalecenia wykonano
  9 CRZL 02.12.2013-06.12.2013 Kontrola planowa projektu, umowa nr UDA-POKL.01.03.06-00-064/12 Z 20.12.2012 „Wsparcie osób z wybranymi ZUG” Bez zaleceń brak
  10 PFRON 30.10.2013 Celewizyty monitorującej:

  1. Sprawdzenie dokumentacji rozliczeniowej obejmującej wydatki przedstawione do rozliczenia w okresie 01.06.2013- 31.09.2013
  2. Sprawdzenie prowadzonych działań informacyjnych
  3. Sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu i form udzielonego wsparcia
  4. Sprawdzenie sposobu przechowywania dokumentacji wytworzonej w projekcie

  Sprawdzenie czy partner zastosował się do zaleceń z poprzedniej wizyty monitorującej , która miała miejsce w dniu 10.06.2013

  3 zalecenia Zalecenia wykonano
 7. NZOZ Centralna Przychodnia
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1 PFRON 11.02-08.03.2013 Prawidłowość realizacji umowy nr ZZB/000080/BF/D z 16.07.2010 r . o zlecenie realizacji zadania pn Kompleksoawa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych “Sprawdź i rozwiń swoje możliwości” 5
 8. DPS Chorzów
  1. Jednostka prowadząca kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie ul. Kazimierza Wielkiego 6
   • Data kontroli: 13-14.06.2013r.
   • Zakres przedmiotowy kontroli: urzędowa kontrola kompleksowa.
   • Zalecenia pokontrolne: zapewnić w prawidłowy sposób zgodny z przepisami prawnymi utylizację odpadów żywnościowych z kuchni w terminie do dn. 31.08.2013r.
   • Realizacja zaleceń pokontrolnych: ze względu na potrzebę wykonania odpowiednich badań zwróciliśmy się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania decyzji do dnia 15.10.2013r.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uwzględnił wniosek o zmianę decyzji poprzez orzeczoną prolongatę terminu do dn.15.10.2013r. Wykonano “Badanie jakości próbki ścieków pobranej z wypływu po przepompowni ścieków do kolektora sieci kanalizacji miejskiej”. Sprawozdanie z badań wykazało dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.
  2. Jednostka prowadząca kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie ul. Kazimierza Wielkiego 6
   • Data kontroli: 22.07.2013r.
   • Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań laboratoryjnych.
   • Zalecenia pokontrolne: nie wydano zaleceń.
  3. Jednostka prowadząca kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie ul.Kazimierza Wielkiego 6
   • Data kontroli: 17.10.2013r.
   • Zakres przedmiotowy kontroli: bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy.
   • Zalecenia pokontrolne: nie wydano zaleceń.
  4. Jednostka prowadząca kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie ul. Kazimierza Wielkiego 6
   • Data kontroli: 25.10.2013r.
   • Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji.
   • Zalecenia pokontrolne: w wyniku kontroli stwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez PPIS.
   • Realizacja zaleceń pokontrolnych: Zapewniono w prawidłowy sposób zgodny z przepisami prawnymi utylizację odpadów żywnościowych z kuchni.
 9. DPS Kielce
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych-informacja o niewykonanych z podaniem przyczyny
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 28.02.2013 – 01.03.2013r Kontrola sanitarna z oceną stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego Protokół bezusterkowy Nie dotyczy
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 05.04.2013r Kontrola stanu sanitarnego domu pomocy społecznej w zakresie zgodności z obowiązującymi wymogami higienicznymi i zdrowotnymi (w tym pobór próbek wody ciepłej użytkowej na obecność bakterii legionella Protokół bezusterkowy

  Nie stwierdzono przekroczenia normy legionelli w wodzie użytkowej
  Nie dotyczy
  3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 14 i 15 maja 2013r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Uchybienia:
  1.drzwi do kotłowni i składu paliwa nie posiadają wymaganej klasy odporności
  2.drzwi w bocznej klatce schodowej nie posiadają odporności ogniowej.
  3.Przekroczona długość dojść (licząc od drzwi głównej klatki schodowej przez korytarz i boczną klatkę schodową do drzwi prowadzących na zewnątrz budynku.
  Likwidacja uchybienia wym.w poz. 1 i 2 przy najbliższym wykonywanym remoncie bieżącym w budynku.
  Poz. 3 -zadanie inwestycyjne: brak środków
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 15.11.2013r -analiza wybranych akt osobowych mieszkańców
  -analiza dokumentacji w zakresie prowadzenia indywidualnych planów wspierania mieszkańców
  -analiza zagadnień dotyczących zakresu usług opiekuńczych oraz zaspakajających potrzeby bytowe
  -przestrzeganie praw mieszkańców DPS
  Brak zaleceń pokontrolnych
 10. DPS Olsztyn
  Lp. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne Realizacja zaleceń pokontrolnych
  1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 13.02.2013 r. Ocena kompleksowa wg arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie dotyczy
  2 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 16.07.2013 r. Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o uruchomienie nowych miejsc w placówce Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie dotyczy
  3 Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 21.08.2013 r. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie dotyczy
 11. WTZ Słupsk
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych-wymienić niezrealizowane i podać przyczynę
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 25 – 27. 06.2013r. Zgodnie z § 22 pkt 2 Rozporz. o warsztatach terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004r. Pięć Wykonano natychmiast.
  2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 16 – 17. 05.2013r. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu z Powiatu słupskiego, ważności orzeczeń oraz zawartych w nich treściach. Nie wydano zaleceń.
 12. WTZ Toruń
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych-wymienić niezrealizowane i podać przyczynę
  1 MOPR 23 -30.10.2013 Dokumentacja Warsztatów w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON 1. zmiana w paragrafie 3 Regulaminu Organizacyjnego WTZ PZN do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Protokół otrzymaliśmy 31.12.2013r. i jesteśmy w trakcie jego realizacji.
  2 ZUS 04-13.11.2013r. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Nie ma zaleceń pokontrolnych
 13. WTZ Włocławek
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne -liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontrolnych – wymienić niezrealizowane i podać przyczynę
  1. MOPR we Włocławku 16.10 – 18.10.2013 1.Prawidłowość zatrudnienia i kwalifikacji kadry.
  2.Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.
  3.Zgodność organizacji pracy i zajęć w WTZ z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego oraz umową.
  4.Prawidłowość realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji.
  Brak Brak
 14. 14. ZAZ Olsztyn

  Kontrole przeprowadzone w 2013 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Olsztynie:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie – kontrola przeprowadzona dnia 13.02.2013 roku w zakresie oceny kompleksowej wg arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego. Protokół nr HŻŻiPU 4020.1.191.2013 z dnia kontroli stwierdza nieprawidłowości polegające na drobnych zaniedbaniach w magazynach spożywczych i pomieszczeniach produkcyjnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne wykonano co potwierdza protokół kontroli sanitarnej nr HŻŻiPU. 40201.191.2013 z dnia 15.03.2013 roku.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie – kontrola przeprowadzona dnia 27.05.2013 roku jako bieżący nadzór sanitarny w pomieszczeniach pralni. Protokół kontroli nie zawiera zaleceń pokontrolnych.
  • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kontrola przeprowadzona dnia 09.12.2013 roku dotyczyła realizacji umowy nr ZAZ/1/2008 z dnia 28 czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania kosztów działania PZN ZAZ w Olsztynie ze środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za okres od 01.01.2012 roku do 09.12.2013 roku. Kontrola stwierdziła w przypadku 2 osób brak orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz braki w Indywidualnych Programach Rehabilitacji u niektórych niepełnosprawnych pracowników. Zalecenia pokontrolne w trakcie realizacji.
 15. ŚDS „ARIADNA”
  L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba Realizacja zaleceń pokontrolnych- wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 19.12.2012 – 18.01.2013 Ochrona prawna pracy 1 Zrealizowano zalecenia pokontrolne
  2 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 6-7.06.2013 Ochrona prawna pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy 6 Zrealizowano zalecenia pokontrolne 12.07.2013 r.
 16. ŚDS „DEDAL”
  Lp. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba Realizacja zaleceń pokontrolnych, wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. 3,4,11,15.01.2013r. prawna ochrona pracy, w tym bhp Zmiany Regul. pracy Zrealizowano
  2 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. 6 i 7 czerwca 2013 r Prawna ochrona pracy, w tym bhp. Zmiana reg, i organizacji pracy;
  szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  zrealizowano
  3 Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie 21 sierpnia 2013 r Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
  4 Gmina Olsztyn w Olsztynie 18 i 19 listopada 2013 r Kontrola merytoryczna dotycząca 2013 roku w zakresie realizacji zadania zleconego umową Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
 17. ŚDS „TEZEUSZ”
  Lp. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba Realizacja zaleceń pokontrolnych – wymień niewykonane z podaniem przyczyny
  1. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie od 17.09.2013 r.
  do 20.09.2013 r.
  Kontrola miała na celu wyjaśnienie zarzutów postawionych w skardze wniesionej na działalność Domu Rozważenie/realizacja niektórych aspektów dot. zarzutów. Zalecenia pokontrolne zostały w pełni zrealizowane.
  2. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 19.12.2012r. i 3,4,10,11,15.01.2013 r Prawna ochrona pracy, w tym bhp. Ustalenie w obowiązującym w zakładzie regulaminie pracy
  rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz stanowisk, na których ich stosowanie jest niezbędne.
  3. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 – 7. 06.2013 r. Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności:
  – sprawdzenie wykonania wystąpienia wydanych przez inspektora pracy po przeprowadzeniu poprzedniej kontroli,
  Wnioski Wnioski zrealizowano
  4. Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie. 21 sierpień 2013 r. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego w środowiskowym domu samopomocy. Stwierdzone usterki : Usterki zostały zlikwidowane.
  5. Gmina Olsztyn w Olsztynie. 21 – 22.11.2013 r. Kontrola merytoryczna dotycząca 2013 roku w zakresie realizacji zadania zleconego umową . Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Warszawa dnia 28 maja 2013