Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2012 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Reprezentantem podmiotu do 17.04.2012 r było Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Ryszard Jan Mazur
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Jerzy Piotr Janas

Od 18.04.2012 ( tj od dnia XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZN) reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Zenon Tadeusz Bryja
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 18 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 • Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN – ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny – ZPCH – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 • Polski Związek Niewidomych Biblioteka Centralna – 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej 25-015 Kielce ul. Złota 7
 • Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 • Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej – 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 • Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 • Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Z dniem 1.01.2012 powołano jako samodzielne jednostki bez osobowości prawnej trzy Środowiskowe Domy Samopomocy funkcjonujące dotychczas w strukturze Ośrodka M-R PZN w Olsztynie. Są to:

 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 26.10. 2012

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

 1. kod PKD 55, zakwaterowanie
 2. kod PKD 56, – działalność usługowa związana z wyżywieniem
 3. kod PKD 58, – działalność wydawnicza
 4. kod PKD 74,3, -działalność związana z tłumaczeniami
 5. kod PKD 74,9, – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 6. kod PKD 47, -handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 7. kod PKD 62,02, – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 8. kod PKD 90,0, – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 9. kod PKD 14,3, – produkcja odzieży dzianej
 10. kod PKD 68,2, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi
 11. kod PKD 85,59,A, – nauka języków obcych
 12. kod PKD 85,60,Z, – działalność wspomagająca edukację
 13. kod PKD 63,11,Z, – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami
  internetowymi (hosting) podobna działalność
 14. kod PKD 82,99,Z, – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dz.
  gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. kod PKD 14,12,Z, – szycie odzieży roboczej i chronionej
 16. kod PKD 14,13,Z, – szycie pozostałej odzieży wierzchniej
 17. kod PKD 14,14,Z, – szycie bielizny
 18. kod PKD 49,39,Z, – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
  niesklasyfikowany
 19. kod PKD 95,29,Z – naprawa pozostałych art. użytku osobistego i
  domowego
 20. kod PKD 47,99,Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
  sklepową, straganami i targowiskami
 21. kod PKD 82, – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
  dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej
 22. kod PKD 68,20 Z, – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi
 23. kod PKD 68,32,Z , – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 24. kod PKD 77,11,Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 25. kod PKD 77,22,Z- wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
 26. kod PKD 77,29,Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku
  osobistego i domowego
 27. kod PKD 81,2 – sprzątanie obiektów
 28. kod PKD 55,10, -hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 29. kod PKD 86,90,E – pozostała dz. w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
 30. kod PKD 47,74,Z- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
  ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 31. kod PKD 47,78,Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach
 32. kod PKD 01,13,Z – uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin
  korzeniowych i roślin bulwiastych
 33. kod. PKD 01,24,Z – uprawa drzew i krzewów owocowych
 34. kod PKD 01, 25,Z – uprawa pozostałych drzew i krzewów oraz orzechów
 35. kod PKD 81,30,Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
  terenów zieleni
 36. kod PKD 96,01,Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 37. kod PKD 86,22,Z – praktyka lekarska specjalistyczna
 38. kod PKD 86,23,Z – praktyka lekarska dentystyczna

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

 • Uchwała XV-z-1/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie terminu i miejsca zwołania XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZN
 • Uchwała XV-z- 2/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie ustalenia porządku obrad XVI KZDEL
 • Uchwała XV-z- 3/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie: projektu Regulaminu XVI KZDEL
 • Uchwała XV -z- 4/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie sprawozdania Zarządu Głównego za kadencję 2008-2011
 • Uchwała XV -z- 5/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie propozycji zmian do statutu PZN
 • Uchwała XV- z- 6/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie projektu programu na XVI-tą kadencję
 • Uchwała XV- z-7/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie przekazania nieruchomości w Radomiu przy ul. 25 czerwca 73 Mazowieckiemu Okręgowi PZN
 • Uchwała XV- z -8/2012 z dnia 6 marca 2012

  W sprawie sprzedaży wierzytelności
 • Uchwała XVI -z-1/2012 z dnia 18 kwietnia 2012

  W sprawie wyboru sekretarza generalnego i skarbnika ZG PZN
 • Uchwała XVI -z- 2/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2011 rok
 • Uchwała XVI -z- 3/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2011 r
 • Uchwała XVI -z- 4/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2012 rok
 • Uchwała XVI -z- 5/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie funkcjonowania Biblioteki Centralnej PZN od 2013 roku
 • Uchwała XVI -z-6/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie składek członkowskich w 2013 roku
 • Uchwała XVI -z-7/2012 z dnia 20 czerwca 2012

  W sprawie przekazania nieruchomości w Nowym Sączu przy ul. Narutowicza 9 Małopolskiemu Okręgowi PZN
 • Uchwała XVI -z-8/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W sprawie zatwierdzenia Regulaminu ZG
 • Uchwała XVI -z-9/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W sprawie zatwierdzenia wzorcowych regulaminów ZO i ZK
 • Uchwała XVI -z-10/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W sprawie harmonogramu realizacji uchwały programowej XVI KZDEL
 • Uchwała XVI -z-11/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W zmian w dokumencie wewnętrznych organizacji wyszczególniającym działalność pożytku publicznego ( odpłatnej i nieodpłatnej)
 • Uchwała XVI -z-12/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W sprawie zawieszenia działalności Sekcji Zatrudnionych na Otwartym Rynku Pracy
 • Uchwała XVI -z-13/2012 z dnia 12 grudnia 2012

  W sprawie zasad polityki zatrudniania pracowników w kołach PZN
 • Postanowienie XV -z-1/2012 z dnia 6 marca 2012
  W sprawie przyjęcia protokołów posiedzenia ZG i informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XV – z- 2 /2012 z dnia 6 marca 2012
  W sprawie wystąpień dwóch okręgów o przekazanie im odpowiednio ośrodków L-R PZN
 • Postanowienie XV -z- 3/2012 z dnia 6 marca 2012
  W sprawie wystąpienia Okręgu Podkarpackiego o poparcie związków zawodowych w proteście dot. zmian zapisów art.15 Ustawy o rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych dot. czasu pracy.
 • Postanowienie XVI -z-1/2012 z dnia 20 czerwca 2012
  W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG i pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-2 /2012 z dnia 20 czerwca 2012
  W sprawie podsumowania działalności spółek Związku za 2011 r
 • Postanowienie XVI -z-3/2012 z dnia 20 czerwca 2012
  W sprawie sprawozdania GKR i Sądu Koleżeńskiego za 2011 r.
 • Postanowienie XVI -z-4/2012 z dnia 20 czerwca 2012
  W sprawie wniosków różnych zgłoszonych na posiedzenie ZG
 • Postanowienie XVI -z-5/2012 z dnia 12 grudnia 2012
  W sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 39 588,40

PFRON (zad. zlecone, konkursy) 3 395,8
Ministerstwo Kultury (w tym na działalność BC) 314,2
Ministerstwo Edukacji Narodowej ( dot. dofinansowań czasopism dziecięcych) 69,6
Organy samorządowe na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ, ŚDS 10 178,7
PFRON i PCPR-y na działalność DPS, ZAZ, WTZ, 2 196,4
PFRON ,POKL –„Wsparcie os. Niewidomych na rynku pracy” 269,6
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 11 363,2
Ze spółek Związku 55,0
Inne przychody (darowizny, umorzenie środków trwałych, podział zysku ze spółki, NFZ, SOD, 1%OPP, itp.) 11 745,9
w tym m.in.:
środki na organizację OPP – 1 % 42,4

Informacja o poniesionych kosztach — 39 858,8 tys. zł

na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 24 126,4 tys. zł

na administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej ) – 6 616,4 tys. zł

na działalność gospodarczą – 8 560,3 tys. zł

pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) – 555,7 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 18 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Niektóre z jednostek Związku prowadzą działalność gospodarczą. Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.
Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok wyniosło 11.900,00 tys. zł netto oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg NZOZ Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie i NZOZ Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej w Warszawie .

Dane o:

 1. W 18-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2012 roku zatrudnionych było 666 osób ( w tym 478 kobiet ). W tym 542,13 etaty, w tym kobiety 392,83 etatu.
  Wśród zatrudnionych pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces działań rehabilitacyjnych 468 osoby ( w tym kobiety 336 ).
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 16 852,5 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 14 324,6 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom
  Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
  działalnością gospodarczą – 0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia – 2 527,9 tys. zł
 5. udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 494,5 tys. zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach
  według stanu na 31.12. 2012 r. – 5 601,1 tys. zł

  Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych w tys. zł

 7. Nazwa i numer konta kwota
  DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 69,9
  DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 191,7
  DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 63,9
  WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 28,8
  WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 36,8
  Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 627,3
  Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061 494,9
  Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 367,6
  Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 85,3
  Ośrodek L-R Klimczok 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 265,4
  ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111 0000 5031 6568 238,8
  Biblioteka Centralna Warszawa 35 1370 1037 0000 1701 4436 7700 102,7
  NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa
  85 1370 1037 0000 1701 4021 5200
  443,2
  Instytut Tyflologiczny 54 1370 1037 0000 4083 5200 156,0
  Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 156,0
  Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”
  29 1020 3541 0000 5402 0196 7496
  0,0
  Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL”
  77 1020 3541 0000 5502 0196 7553
  0,0
  Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ”
  50 1020 3541 0000 5102 0196 7520
  0,0
 8. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 9. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę –
  W 2012r na podstawie uchwały ZG nr XVI-z-7/2012 przekazano umową darowizny Okręgowi Małopolskiemu, nieruchomość w Nowym Sączu przy ul. Narutowicza (budynki wraz z prawem wieczystego użytkowani gruntu).
 10. nabyte środki trwałe:

  w 18-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 2 219,5 tys. zł

 11. remonty i zakupy:
  • Ośrodek RiSZ w Bydgoszczy:
   W Ośrodku wykonano n .wymienione prace remontowe: remont pokoi hotelowych – 37,2 tys. zł ; remont pomieszczeń – część socjalna – 13,1 tys. zł; renowacja parkietu 3,8 tys. zł.
   Zakupiono ze środków ZFRON komputery na kwotę 6,8 tys. zł oraz traktorek z oprzyrządowaniem – 5,9 tys. zł
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku:
   W Ośrodku wykonano roboty budowlane przy szybie windy oraz wykonane prace: remont łazienki, malowanie pokoi, malowanie elewacji bud.nr.2. Dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, węzłów cieplnych. Ponadto wymieniono 5 szt. okien drewnianych i parapetów. Kwota 175,0 tys. zł
   Zakupiono: 1 komputer, 2 drukarki, 4 telewizory, 3 klimatyzatory, kuchnię elektryczno-gazową, pralkę, ekspres do kawy, agregat prądotwórczy, aparat do masażu, 2 rowery treningowe. Kwota 299 tys. zł
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Muszynie:
   Dostosowanie Ośrodka do wymogów p. poż 14,0 tys. zł, bieżące remonty budynku i urządzeń – 15,5 tys. zł
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim:
   W Ośrodku przeprowadzono prace remontowo-montażowe windy osobowej – 142,0 tys. zł, prace remontowe w pokojach hotelowych – 21,5 tys. zł. Dokonano wymiany drzwi w obiekcie – 16,2 tys. zł. Ponadto podłączono windę do sygnalizacji p. poż – 6,8 tys. zł; włączenie do sygnalizacji p. poż – 3,3 tys. zł, wykonano projekt instalacji oświetlenia awaryjnego – 4,8 tys. zł.
   Zakupy to: kserokopiarka – 6,2 tys. zł oraz inny sprzęt : wózek do talerzy, kosiarka spalinowa, zestaw mikrofonów, stół rehabilitacyjny, fotel rehabilitacyjny, fantom za łączną kwotę – 12,4 tys. zł
  • NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego PZN w Olsztynie:

   Docieplono budynek – 23,9 tys. zł oraz zakupiono wannę do masażu wirowego – 8,6 tys. zł. Wykonano remont chodnika – 46,0 tys. zł
  • Instytut Tyflologiczny w Warszawie
   : zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem -10,2 tys. zł
  • Biblioteka Centralna w Warszawie:
   Wykonano remont regałów przesuwanych – 6,1 tys. zł, malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin – 12,8 tys. zł, remont pomieszczeń socjalnych 16,4 tys. zł. Prace remontowe finansowane z dotacji PFRON
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   Oddano do użytku inwestycje w obcym środku trwałym przy ul. Karmelickiej powiększając powierzchnię części leczniczej. Ogólny koszt inwestycji to 198 tys. zł.
  • DPS w Chorzowie:
   Przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia na kwotę 52,0 tys. zł
   Wykonano remont wymiennikowi ciepła – 9,4 tys. zł ; ogrodzenie dla kontenera – 4,8 tys. zł oraz zakończono remont CWU – 1,6 tys. zł ; montaż czujników – 2,0 tys. zł
   Środki trwałe zakupiono na kwotę 32,1 tys. zł. Są to : notebook, 2 drukarki, 2 monitory, 2 komputery, 2 kamery, 2 łóżka rehabilitacyjne oraz szafa ze wzmacniaczami. Ponadto na kwotę 56,5 tys. zł zakupiono sprzętu na wyposażenie ( lampki, czujniki, materace, szafki, pralki, termosy, żelazka itp.)
  • DPS w Kielcach:
   Wykonano szereg prac remontowych: usunięcie awarii wod-kan. – 2,3 tys. zł; odnowienie pomieszczeń – 9,1 tys. zł; remont łazienki – 12,7 tys. zł; remont części piwnicznej – 12,6 tys. zł; wymiana wykładziny – 12,3 tys. zł.
   Pozostałe drobne prace remontowo-naprawcze – 8,3 tys. zł
   Ponadto dokonano zakupów doposażenia ( pralka, komody, wersalki, telewizor) – 13,9 tys. zł
  • DPS w Olsztynie:
   W DPS wykonano n. wym prace remontowe: remont wymiennikowi – 81,3 tys. zł;
   remont schodów 100,0 tys. zł; remont generalny 4 mieszkań – 64,9 tys. zł; wymiana stolarki okiennej – 13,5 tys. zł; montaż krat balkonowych – 3,5 tys. zł oraz inne drobne remonty i naprawy – 20,8 tys. zł
  • ZAZ w Olsztynie:

   Zakupiono zestaw komputerowy – 2,7 tys. zł
  • WTZ we Włocławku:
   Wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń warsztatu. Materiały na powyższe uzyskano nieodpłatnie od firm z terenu miasta. Prace malarskie nieodpłatnie wykonali skazani z ZK we Włocławku z pomocą pracowników.
  • WTZ w Słupsku:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów.
  • WTZ w Toruniu:
   Nie przeprowadzano remontów i nie dokonywano zakupów.
  • ŚDS „ ARIADNA”:
   Na remont węzła cieplnego wydatkowano – 22,4 tys. zł a na instalację wodomierzy i oświetlenie – 1,2 tys. zł
   Na wyposażenie pracowni terapeutycznych wydatkowano 32,1 tys. zł ( meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, telewizor, sprzęt muzyczny, wyposażenie
   pracowni rehabilitacyjnej.
  • ŚDS „ DEDAL”:
   Na remont węzła cieplnego wydatkowano – 25,6 tys. zł a na instalację wodomierzy, oświetlenie, wymianę drzwi i malowanie pracowni – 13,1 tys. zł.
   Na wyposażenie pracowni terapeutycznych wydatkowano 26,8 tys. zł ( meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, radiomagnetofon, maszyna do szycia, gitara.
   Zakupiono także zmywarkę –kwota 7,8 tys. zł
  • ŚDS „ TEZEUSZ”:
   Na remont węzła cieplnego wydatkowano – 26,7 tys. zł a na instalację wodomierzy,
   oświetlenie, wymianę drzwi i malowanie pracowni – 15,3 tys. zł
   Na wyposażenie pracowni terapeutycznych wydatkowano 33,6 tys. zł ( sprzęt
   AGD do pracowni rehabilitacyjnej i muzycznej.)
 12. wartość należności 2 033,7 tys. zł i zobowiązań 3 033,0 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe i długoterminowe 664,2 tys. zł )

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe, samorządowe i środki POKL tj. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach V konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność”
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne oraz sanatoryjne dla chorych na cukrzycę finansowanych przez NFZ.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie organizował przede wszystkim turnusy usprawniająco-rehabilitacyjne oraz rehabilitacyjno-szkoleniowe a także zimowiska, szkoły zielone, imprezy integracyjne
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych i rehabilitacyjno-usprawniająco-rekreacyjnych.
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • świadczenia zdrowotne
  • mieszkania chronione
  • mieszkania czynszowe
  • usługi hotelowe
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. ” Wsparcie niewidomych na rynku pracy III” ze środków EFS i PFRON.
   2. ” Standaryzacja działalności PZN na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług”
   3. ” Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”
   4. ECORYS Fundusze Szwajcarskie – jako partner – w projekcie „Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej”
   5. Program Młodzież – projekt „Uczenie się przez całe życie” – wolontariat seniorów.
   6. Ze środków Urzędu Marszałkowskiego :
    • „Niewidomi już widoczni II” oraz
    • „Nadzieja przyjeżdża bibliobusem”
   7. ze środków PFRON i MEN wydawano czasopisma dla niewidomych dorosłych i dzieci w wersjach brajlowskich, druku powiększonego i na nośnikach
    elektronicznych
   8. W ramach konkursu 9 dofinansowywanego przez PFRON zrealizowano:
    • w projekcie pn.” Przez wiedzę do integracji” – szkolenia dla 489 BO
    • „Pies przewodnik-asystent niewidomego” ;
    • „Sztuka drogą do niezależności”
 7. Biblioteka Centralna w Warszawie zajmowała się wypożyczaniem książek w wersjach brajlowskich, na kasetach na CD oraz pozycji tyflologicznych. W Tyflogalerii organizowała „wtorkowe” imprezy integracyjno-kulturalne, wystawy oraz konkursy.
  Była także organizatorem tematycznej konferencji. Uczestniczyła w „nocy muzeów”
 8. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 8016 pacjentów. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: diabetologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ). W ramach V konkursu PFRON realizowano projekt p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność”
 9. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 11. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie dla 90 pensjonariuszy.

  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.

 12. – 14) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 22, we Włocławku dla 35 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie 52 osobom w tym 41 niepełnosprawnym a w tym 24 niewidomym.
 2. – 18) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ” prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 170 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • GUS – dotyczące dz. muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych

Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

4 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie, ZAZ w Olsztynie jako zakłady pracy chronionej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4. z tego zwolnienia korzysta również ZAZ w Olsztynie.

7) W Stowarzyszeniu w 2012 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

 1. ORiS „HOMER” w Bydgoszczy:
  • bez kontroli
 2. OL-R „EDEN” w Ciechocinku:
  • audit ISO 9001:2008 – bez zastrzeżeń
  • Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim – stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu, postępowanie odpadami medycznymi, bielizną, badanie wody, bezpieczeństwo epidemiologiczne – bez zaleceń
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych O. Toruń – prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalanie uprawnień, wypłacanie świadczeń; wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe. Zalecenie wykonano
 3. OL-R „NESTOR” w Muszynie:
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna Nowy Sącz – trzykrotnie 20.02;31.05;1.06 do 6.06 – bez zaleceń
  • Komenda Straży Pożarnej- kilkakrotnie z zaleceniami; wynegocjowano terminy dostosowania Ośrodka do wymogów p.poż.
  • Główna Komisja Rewizyjna – działalność Ośrodka – bez zaleceń
 4. OL-R „Klimczok”:
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna – dwukrotnie dział żywienia i kawiarnia – bez zaleceń
  • UZK Kołobrzeg – okresowa kontrola technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych
  • BOJARD Kołobrzeg – kontrola wewnętrznej sieci hydrantowej
  • ZISOiG Sianożęty – ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych
  • Biegły rewident – bilans Ośrodka za 2011 r
  • UZIE Gościno – okresowa kontrola instalacji elektrycznej
  • SUPON Koszalin – przegląd i konserwacja sprzętu p.poż
  • Państwowa Straż Pożarna – przestrzeganie przepisów p. poż; realizacja zaleceń pokontrolnych z 2005 r – zalecenie dostosowanie Ośrodka do wymogów
  • Inspektor Sanitarny –dwukrotnie : dział żywienia i pion hotelowy oraz baza zabiegowa – bez zaleceń
 5. OM-R „LABIRYNT” w Olsztynie:
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie – przestrzeganie przepisów określających wymagania higieny i zdrowotne w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego – baz zaleceń
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Wydział Polityki Społecznej w zakresie spełnienia ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej;
  • utrzymanie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych; zapewnienie doraźnej opieki medycznej. – bez zaleceń

 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie:
  • Główna Komisja Rewizyjna – kontrola sprawozdania finansowego za 2011
   rok
  • Biegły Rewident – badanie bilansu Związku za 2011 r
  • MEN – prawidłowość realizacji dotacji na realizację zadania 2012 „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism dla dzieci i
   młodzieży, wykonanych w systemie Braille`a oraz w druku powiększonym” – bez zaleceń
 7. Biblioteka Centralna w Warszawie:
  • bez kontroli
 8. Centralna Przychodnia R-L w Warszawie
  • Inspektor Sanitarny – w zakresie spełniania warunków do rejestracji
 9. DPS w Chorzowie:
  • Państwowy Inspektor Sanitarny Chorzów – pięciokrotnie:
   doraźna postępowanie z bielizną w związku z przypadkiem świerzbu-bez
   zaleceń;
  • doraźna utrzymanie temperatury w obiekcie – bez zaleceń
  • kontrola stanu technicznego i zaopatrzenia w wodę, higiena produkcji – bez
   zaleceń
  • pobór próbek wody na okoliczność bakterii legionella – zalecenie wykonano
  • wykonanie zalecenia poprzedniej kontroli
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie – dwukrotnie
   pierwsza dot. realizacji zaleceń z 2011 r. ( 4 zalecenia wykonano ; piąte
   przedłużono termin realizacji); druga przestrzeganie przepisów p.poż –
   zalecenie poprawy sprawności systemu sygnalizacji
  • Sąd Rejonowy w Chorzowie – kontrola przestrzegania praw osób z
   zaburzeniami psychicznymi – bez zaleceń
  • Biegły rewident – kontrola bilansu DPS za 2011 r.
 10. DPS w Kielcach:
  • Państwowy Inspektor Sanitarny Kielce – dwukrotnie: kontrola stanu sanitarnego i zdrowotnego – zalecenie dot. bakterii legionella – zrealizowano druga dot. dostaw mięsa drobiowego z konkretnej fermy – wycofano partię drobiu
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dwukrotnie:
   • pierwsza dot. działalności merytorycznej – bez zaleceń
   • druga w zakresie funkcjonowania Domu zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy – bez zaleceń
  • Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – kontrola kompleksowa dot. standardy świadczonych usług – 2 zalecenia dot. dokumentacji zrealizowano.
  • Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego – kontrola stosowania przymusu bezpośredniego – bez uwag
 11. DPS w Olsztynie:
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – dwukrotnie:
   kontrola doraźna związana ze skargą mieszkańca – zalecenie zrealizowano
   kontrola doraźna dot. wniosku o uruchomienie nowych miejsc w placówce – bez
   uwag

  • Warmińsko-Mazurski Inspektor Sanitarny – trzykrotnie:
   • sprawdzenie wykonania nakazu – bez uwag
   • kontrola jakości wody – pod kątem bakterii legionella – bez zaleceń
   • kontrola stanu sanitarno-higienicznego – bez zaleceń
  • Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola warunków pracy – zalecenie w toku realizacji dot. dokumentu jakim jest regulamin pracy
  • Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko-Mazurskiego – kontrola obiektu; roboty budowlane dofinansowane z PFRON – bez zaleceń
  • Energia – sprawdzenie instalacji ,
  • Inspektor Sanitarny – dwukrotnie : kontrola jakości cieplej wody – badanie –
   3 zalecenia oraz kontrola stanu sanitarnego – zalecenie wykonano
  • Urząd Miasta – kontrola prawidłowości realizacji umowy – bez zaleceń
 12. WTZ w Słupsku:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – działalność merytoryczna
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie prawidłowości
   kwalifikowania uczestników Warsztatu – bez zaleceń
 13. WTZ w Toruniu:
  • bez kontroli
 14. WTZ we Włocławku:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – działalność WTZ – 3 zalecenia
   zrealizowano
 15. ZAZ w Olsztynie:
  • Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej –
   kontrola w zakresie spełniania warunków ustawy- bez zaleceń
  • Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie przestrzegania przepisów prawa
   pracy oraz zasad bhp przez pracodawcę – bez odnotowanych zaleceń
  • Marszałek Woj. Warmińsko- Mazurskiego – kontrola realizacji umowy za
   za 2011 r. – zalecenie wykonano
  • Państwowy Inspektor Sanitarny – ocena stanu żywienia zbiorowego –
   zalecenia zrealizowano
 16. ŚDS „ARIADNA” w Olsztynie:
  • Państwowa Inspekcja Pracy – ochrona pracy i bhp – zalecenie do
   regulaminu pracy – zrealizowano
 17. ŚDS „DEDAL” w Olsztynie:
  • Państwowa Inspekcja Pracy – ochrona pracy i bhp – zalecenie do
   regulaminu pracy – zrealizowano
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – ocena sposobu funkcjonowania
   Domu – standard usług – zalecenia wykonano
 18. ŚDS „TEZEUSZ” w Olsztynie:
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – ocena sposobu funkcjonowania
   Domu – standard usług – zalecenia wykonano

Warszawa dnia 28 maja 2013