Przejście dla pieszych w mieście

Niebezpieczne skrzyżowania

Dnia 1 października 2019 r. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny wystosował pismo do zastępcy prezydenta m.st. Warszawy dotyczące przestarzałego, wadliwego, niespełniającego standardów systemu dźwiękowego na skrzyżowaniach ulic: Konwiktorska, Bonifraterska oraz Andersa, Muranowska.

System ten zagraża bezpieczeństwu niewidomych i słabowidzących pieszych. Ponadto na skrzyżowaniu Bonifraterska – Muranowska – Konwiktorska są strzałki skrętu warunkowego, które zezwalają na przejazd skręcającym samochodom na czerwonym świetle, co powoduje, że miejsce to staje się bardzo niebezpieczne.

16 października Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przekazał pismo do Zarządu Dróg Miejskich, a do nas wiadomość poniższej treści:

„W odpowiedzi na pismo ZDM-TSG.5512.2042.2019.RKR (oraz w związku z pismem ZDM-TSG.5512.2149.2019.RKR) w sprawie wyrażenia zgody na likwidację strzałek skrętu warunkowego na skrzyżowaniu ulic: Bonifraterska – Muranowska – Konwiktorska uprzejmie informuję, że widzimy możliwość likwidacji ww. strzałek.

Powyższe wiązać się będzie z koniecznością opracowania nowego projektu sygnalizacji uwzględniającego zachowanie warunków przepustowości skrzyżowania. Mając na uwadze wyrażone przez Państwa zapewnienie co do opracowania nowych programów sygnalizacji i wdrożenia ich w terenie, zwracam się z prośbą o przekazanie do zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji.

Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku, gdy istniejące cykle sygnalizacji na skrzyżowaniu okażą się niewystarczające dla zapewnienia warunków przepustowości, zastosowanie cykli o dłuższym czasie trwania wiązać się będzie z wymogiem utrzymania koordynacji sieciowej sygnalizacji świetlnych w omawianym rejonie (a co się z tym wiąże, opracowaniem nowych projektów sygnalizacji dla tych lokalizacji)”.

Zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu

Marek Wierczyński

Fot. Unsplash