Treść artykułu

Rozrzucone banknoty stuzłotowe

Można już składać wnioski o 500+

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest już druk wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po wypełnieniu dokument można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. Jeśli tego typu dokumenty znajdują się już w dokumentacji emerytalno-rentowej w ZUS, to nie trzeba ich dołączać ponownie.

Wniosek można pobrać na stronie: https://www.zus.pl/documents/10182/2875809/2244_19+ESUN_do+zapisu.pdf/b09a1f10-d46f-e2a0-0d96-7d15a3241084. Należy podać w nim następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne:
 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • imię ojca i matki
 • PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć (w przypadku braku numeru PESEL)
 1. Dane adresowe:
 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji – jeśli są inne niż adres zameldowania,
 1. Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 1. Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie
 1. Inne informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku:
 • jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ złożyłeś jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – podaj nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 • oświadczenie czy aktualnie przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
 • jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, wskaż, czy masz prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa
 1. Twój podpis.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Więcej informacji o warunkach, jakie trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie, terminach jego wypłaty, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941.

Źródło: zus.pl