Grafika przedstawiająca symboliczne oznaczenia osób z różnymi niepełnosprawnościami

Monitoring wdrażania Konwencji ONZ a Ustawa Dostępność Plus

W czerwcu rząd, a w lipcu Sejm przyjął Ustawę Dostępność Plus, której najważniejszym celem jest zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia). Ważne wydaje się więc przypomnienie, że Polski Związek Niewidomych w latach 2017-2018 był liderem w partnerskim projekcie dotyczącym monitoringu jednostek samorządowych pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wraz z Fundacją SYNAPSIS oraz Fundacją Polska Bez Barier wypracowano rekomendacje dla 50 jednostek administracji województwa mazowieckiego oraz oceniono ich wdrożenie. Wszystko zamieszczono w raporcie zbiorczym. Raport zawiera więc informacje z monitoringu jednostek administracji województwa mazowieckiego między innymi pod kątem dostępności. Ukazuje złożoność procesu wdrażania Konwencji, najważniejsze bariery we wdrażaniu, najczęściej pojawiające się rekomendacje w odniesieniu do Urzędu Mazowieckiego, Marszałkowskiego, administracji zespolonej, gmin i powiatów.

Poniżej treść raportu do wykorzystania.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN