O projekcie

Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS i Fundacją Polska Bez Barier.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osi priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.6. – wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Instytucją Pośredniczącą w projekcie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wartość projektu wynosi 1.699.999,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.432.759,98 zł

Termin realizacji 1.01.2017r. – 31.12.2018r.

Cel i planowane rezultaty:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W ramach projektu dokonana będzie analiza zadań 50. jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje dla każdej z badanych jednostek. Projekt zakłada również monitoring wdrożenia zaleceń

Wśród podmiotów polityk publicznych biorących udział w monitoringu znajdą się m.in. Urząd Marszałkowski wraz z delegaturami i podległymi mu jednostkami organizacyjnymi, Urzędy Miast, Gmin i Powiatów wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi, a także Jednostki Administracji Zespolonej działające na terenie województwa mazowieckiego.

Obszary monitoringu:

Monitoring badanych jednostek będzie dotyczył wielu obszarów, związanych z przestrzeganiem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:

 1. Dostępność budynków
 2. Dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 4. Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.
 5. Konsultacje społeczne w instytucji.
 6. Kompetencje pracowników instytucji.
 7. Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji, takich jak:
  • dostępność informacji o usługach, ofertach pracy i szkoleniach oraz udział w wyborach i referendach,
  • dostępność przestrzeni publicznych,
  • dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
  • dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sporcie,
  • działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego,
  • działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności,
  • działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych,
  • mobilność osoby niepełnosprawnej,
  • organizacja oświaty,
  • działania w zakresie ochrony życia,
  • podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej,
  • racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości oraz paszportów,
  • usługi socjalne i odpowiednie warunki życia,
  • instrumenty rynku pracy.
  • dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków instytucji,
  • działalność rad konsultacyjnych, rad pożytku publicznego i społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.

Podczas monitoringu w każdej z badanych jednostek samorządowych zostanie określona także dostępność budynków, w których znajdują się jednostki organizacyjne zajmujące się:

 • obsługą administracyjną mieszkańców;
 • działalnością edukacyjną;
 • działalność kulturalną;
 • działalnością sportową i rekreacyjną;
 • działalnością w zakresie pomocy społecznej.

Lista monitorowanych jednostek