Treść artykułu

Osoba liczy podatki na kalkulatorze

Ministerstwo Finansów na temat odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego

Polski Związek Niewidomych otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Finansów na swoje pismo w sprawie podniesienia kwoty odpisu, którą podatnik może przekazać organizacji pożytku publicznego (OPP). W ustawie z dnia 9 czerwca br. o wprowadzono zmiany w zakresie odpisu na rzecz OPP, tym samym ta kwota zwiększyła się z 1% do 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Treść pisma:

 

Polski Związek Niewidomych

Organizacja Pożytku Publicznego

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę skierowaną do Ministerstwa Finansów dotyczącą pisma zawierającego postulat Polskiego Związku Niewidomych w sprawie podjęcia inicjatywy

legislacyjnej na rzecz podniesienia kwoty, którą każdy podatnik mógłby przekazać organizacji pożytku publicznego (dalej: „OPP”) do wysokości 2%, przekazanego do Prezesa Rady

Ministrów, uprzejmie informuję, co następuje.

Ministerstwo Finansów mając na uwadze możliwość spadku wpływów OPP z 1% podatku należnego na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.) oraz na skutek zmiany stawki PIT z 17 na 12%, postanowiło stworzyć specjalne rozwiązanie, mające na celu zabezpieczenie wpływów OPP z tytułu 1% podatku należnego na dotychczasowym poziomie.

Podjęcie przez resort finansów działań w tym obszarze wynikało przede wszystkim ze świadomości znaczenia OPP oraz realizowanych przez nie zadań w zakresie prowadzenia

działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a także określonych grup podmiotów. Ponadto, istotne znaczenie ma również fakt, iż charakter prowadzonej

działalności wpływa na to, że OPP są chętnie wspierane przez podatników w formie podatku przekazywanego w ramach rocznego rozliczenia podatkowego.

Ostatecznie przyjęte rozwiązanie dotyczące złagodzenia skutków zmian w systemie podatkowym, które wpływają na OPP, zostało zawarte w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Wprowadzone zmiany w zakresie odpisu na rzecz OPP zwiększyły

alokację 1% do wielkości 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie, wskazać należy, iż przepisy w przedmiotowym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej

Marcin Lachowicz