Treść artykułu

Wnętrze pokoju z kuchnią

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór do projektów

Rozpoczyna się nabór wniosków do dwóch programów wspierających niezależność osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwiających im podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej. Są to programy: „Mieszkania dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Pierwszy z nich to „Mieszkania dla absolwenta”. Jego celem jest udzielenie pomocy niepełnosprawnym absolwentom w wynajęciu mieszkania poza miejscem zamieszkania.

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać osoby spełniające łącznie warunki:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu,
  • w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku uzyskały status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej.

Wsparcie może być przyznane na okres do 36 miesięcy. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2023 r.

Drugi program to „Dostępne mieszkanie”. Celem działania jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku.

Pomoc może być udzielona osobom z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, które mieszkają w mieszkaniu/budynku z barierami architektonicznymi. Warunkiem udziału w programie jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2024 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl).

Informacje dotyczące programów znajdują się na stronach:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

oraz

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.

 

Źródło: PFRON