Treść artykułu

Zaciśnięte pięści kilku osób stykają się ze sobą.

Małgorzata Pacholec w społecznej radzie ds. osób niepełnosprawnych

Prezydent m.st. Warszawy powołał Małgorzatę Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN, do społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych na kolejną (czteroletnią) kadencję. Jest to organ doradczy prezydenta stolicy w sprawach osób z niepełnosprawnościami.

Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz Małgorzaty Pacholec w radzie zasiadać będą:

  • Marta Jakubiak – przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
  • Jerzy Kulesza – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną „DELTA”,
  • Krzysztof Marciniak – przedstawiciel Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
  • Małgorzata Talipska – przedstawiciel Instytutu Polskiego Języka Migowego.