Kto może dostać świadczenie uzupełniające?

16 października w siedzibie Instytutu Tyflologicznego PZN odbyło się spotkanie z przedstawicielami I Oddziału ZUS w Warszawie na temat nowego świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania związane z tą kwestią.

W październiku weszła w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych – tzw. 500+. Mogą je otrzymać osoby, które posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji i pobierają świadczenia ze środków publicznych, ale ich łączna kwota wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć 1600 zł. Wsparcie jest przyznawane bez względu na dochody z pracy.
W trakcie wydarzenia przedstawiciele I Oddziału ZUS w Warszawie przedstawili zebranym fakty dot. nowego świadczenia, a potem odpowiadali na pytania uczestników. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Anny Woźniak-Szymańskiej, prezes ZG PZN, i miało ułatwić osobom niewidomym i słabowidzącym dotarcie do informacji nt. nowego świadczenia ZUS.

O co pytali uczestnicy?

– Jaki wpływ będzie miała waloryzacja rent i emerytur na wysokość świadczenia 500+?

W przypadku zwiększenia kwot rent i emerytur świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych będzie pomniejszane, aby nie przekroczyło progu 1600 zł. Chyba, że ustawa zostanie zmieniona.

– Jakie dochody nie są wliczane do określenia świadczenia?

Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody z pracy. Otrzymują je też osoby pobierające m.in. zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy rentę rodzinną.

– Czy można odwołać się od decyzji ZUS nieprzyznającej świadczenia?

Tak. Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (odpowiedniego do miejsca zamieszkania) – za pośrednictwem ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym czasie decyzja stanie się prawomocna. Odwołanie można złożyć na piśmie, osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub zgłosić ustnie do protokołu.

– Czy 13 emerytura wpływa na wysokość świadczenia uzupełniającego?

Nie wpływa.

– Czy wniosek o to świadczenie można składać przez Internet?

Tak, przez platformę PUE ZUS (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego).

– Jeśli mam orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, czy mimo to muszę ubiegać się o uzyskanie orzeczenia od ZUS?

Tak, należy się ubiegać o uzyskanie orzeczenia od ZUS. Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności można dołączyć do dokumentacji.
Osoby, które otrzymały:
– orzeczenie ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie KIZZ (I grupa inwalidzka),
nie muszą uzyskiwać orzeczenia od ZUS.

– Czy wypełniając wniosek, muszę podać również wysokość otrzymywanej renty rodzinnej, czy podaję jedynie dane o tych świadczeniach, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia uzupełniającego?

W formularz należy wpisać tylko te świadczenia, które mogą mieć wpływ na wysokość 500+.

Wniosek ZUS dot. omawianego wsparcia: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji

Wszystkie osoby, które mają pytania, wątpliwości w sprawie świadczeń ZUS mogą się skontaktować z infolinią ZUS pod nr tel. 22 560 16 00 lub wysłać mail na adres: cot@zus.pl.