Treść artykułu

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem, który wielu osobom niepełnosprawnym ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Osoba kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową lub przewożąca osobę z niepełnosprawnością może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju oraz zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych miejscach. Powyższa regulacja dotyczy również pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się o ile posiadają one karty parkingowe.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające karty parkingowe wydane za granicą również mają prawo do korzystania z omawianych przywilejów

Do znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, do których nie musi stosować się posiadacz karty parkingowej zaliczamy:

Zakaz ruchu, zakaz wjazdu pojazdów silnikowych (B-3, autobusów (B-3a), motocykli (B-4) i motorowerów (B-10).

Osoba posiadająca taką kartę nie musi przestrzegać również znaków zatrzymywania (B-35, B-37, B-38, B-39),

Wyjątkiem wśród znaków postoju są te, które opatrzone są tabliczką „Dotyczy także niepełnosprawnych”.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby w widocznym miejscu jego  przedniej części, w taki sposób, aby wyeksponować widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwić odczytanie jej numeru i daty ważności.

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Uprawnienie dotyczy osób, które posiadają symbol niepełnosprawności – 04-O – choroby narządu wzroku, 05-R – upośledzenie narządu ruchu, 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia oraz 10-N – choroby neurologiczne.

Uwagę zwraca konieczność posiadania wskazania znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Jest to najistotniejsza przesłanka brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie karty parkingowej. Wskazanie do uzyskania karty parkingowej musi znajdować się w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeśli takiej przesłanki nie ma karta nie będzie przyznana.

Należy pamiętać, że osoby niewidome zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), zawierające wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać ten dokument bez konieczności uzyskiwania nowego orzeczenia. Z kolei osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 roku muszą ubiegać się o nowe orzeczenie. Obowiązek weryfikacji orzeczeń dotyczy również dzieci niewidomych, które nie ukończyły 16 roku życia i posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed 1 lipca 2014 roku.

Karty parkingowe wydawane są wyłącznie na czas określony. Osobie niepełnosprawnej kartę wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Maksymalny termin ważności tego dokumentu  wynosi 5 lat. W przypadku śmierci osoby uprawnionej do korzystania z tego dokumentu karta traci ważność.

KARTA PARKINGOWA DLA instytucji

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku wspomnianych instytucji Kartę parkingową wydaje się na okres 3 lat. Jeśli placówka działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami zaprzestanie korzystania z karty parkingowej musi ją zwrócić do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

TRYB WYDAWANIA KARTY PARKINGOWEJ

Posiadając orzeczenie ze wskazaniem do wydania karty parkingowej, można złożyć wniosek w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aby uzyskać kartę parkingową osoba zainteresowana powinna złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców i osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

  1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; brak nakrycia głowy nie dotyczy wyznawców religii w której nosi się takie nakrycie, a w  dowodzie lub paszporcie również posiada się takie zdjęcie); Osoby, które  ze względu na wadę wzroku  muszą nosić ciemne szkła w  okularach mogą załączyć zdjęcie z takimi szkłami.
  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, która wynosi 21 złotych.

Składając wniosek o kartę parkingową należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W czasie pandemii koronawirusa osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o przyznanie karty parkingowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Również drogą pocztową karta parkingowa może być odesłana. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które przestanie obowiązywać trzy miesiące od ustania epidemii. Do wniosku placówki dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty. W przypadku placówek obowiązuje zasada, zgodnie z którą na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014, Poz. 818)