Treść artykułu

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem, który wielu osobom niepełnosprawnym ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Pozwala ona na zatrzymywanie się na specjalnie wyznaczonych miejscach. W ostatnim czasie pojawiło się wiele sygnałów, z których wynikało, że wiele osób korzysta z tego dokumentu bezprawnie.
Postanowiono, więc znowelizować przepisy dotyczące przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać z dniem 1 lipca 2014 roku.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany dotyczące uzyskania karty parkingowej.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zatem, karty parkingowej nie będzie mogła otrzymać osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim. Karty parkingowe posiadane przez tą grupę niepełnosprawnych przestaną obowiązywać najpóźniej 1 grudnia 2014 roku.

Potrzebna będzie weryfikacja

Według znowelizowanych przepisów osoby, które posiadają orzeczenia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności, chcąc otrzymać kartę parkingową będą musiały składać wnioski o nowe orzeczenia.

Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które w swoich orzeczeniach posiadają symbole 04-O, 05-R oraz 10-N. Zatem, osoby niewidome zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), zawierające wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać ten dokument bez konieczności uzyskiwania nowego orzeczenia. Natomiast osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 roku będą musiały ubiegać się o nowe orzeczenie.

Przed koniecznością weryfikacji swoich orzeczeń staną również dzieci niewidome, które nie ukończyły 16 roku życia i posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed 1 lipca tego roku.

Przyznanie karty parkingowej będzie zależało od tego czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Koniec z bezterminowymi kartami.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe będą wydawane wyłącznie na czas określony. Maksymalnie karta parkingowa będzie obowiązywała przez 5 lat,

Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego, jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada, 2014 r.
Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca bieżącego roku utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Tryb wydawania karty parkingowej

Organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Aby uzyskać kartę parkingową osoba zainteresowana powinna złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego powiatowego
zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców i osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

  1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów
    z ciemnymi szkłami;
  2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, która wynosi 21 złotych.

Składając wniosek o kartę parkingową należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku placówki dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Warto przypomnieć, że kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Opracował Krzysztof Wiśniewski prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN