Treść artykułu

Ile można dorobić do renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy?

Pracujące osoby niepełnosprawne, które mają prawo do renty socjalnej bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, chcąc pobierać powyższe świadczenia, muszą uważać, aby nie przekroczyć ustawowo określonych kwot.

Warto znać swoje prawa i obowiązki, żeby nie zdziwić się, kiedy prawo do renty socjalnej zostanie nagle zawieszone. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego do celów emerytalnych.

Obecnie kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2846, 90 zł. Renta z tytułu niezdolności do pracy zostaje zawieszona po przekroczeniu kwoty 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która wynosi 5287,10 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 2846,90 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy zostaje zawieszona częściowo. Jest ona pomniejszona o wartość, o jaką nastąpiło przekroczenie. Powyższe stawki obowiązują od 1 marca 2016 r. do 31 maja roku bieżącego.

Podstawa prawna: komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. 2016 poz. 165).

Krzysztof Wisniewski
prawnik w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych