Treść artykułu

Osoby siedzą przy stole w trakcie spotkania w pracy. Widok na ręce opierające się o stół.

Drugie posiedzenie Rady Dostępności II kadencji

Drugie posiedzenie Rady Dostępności II kadencji odbyło się 11 czerwca br. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie. Miałam przyjemność uczestniczenia w tym posiedzeniu wspólnie z prezesem ZG PZN Andrzejem Brzezińskim, który jest członkiem tej Rady.

Na początku spotkania Monika Sikora, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, wręczyła sześciu osobom powołanie do Rady i poinformowała, że w jej składzie jest już 50 osób, a tym samym lista zostaje zamknięta.

Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR, omówił sprawy bieżące, czyli aktualnie realizowane projekty oraz te planowane, m.in. powołanie Centrum Komunikacji i Centrów Wiedzy o Dostępności, a także dokonanie Standaryzacji Modelu Zatrudnienia Wspomaganego.

Przemysław Herman omówił także proponowane zmiany w Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będą one dotyczyły: doprecyzowania i spójności zapisów, wzmocnienia mechanizmów kontroli, rozszerzenia zakresu niektórych działań, doszczegółowienia wydawanych certyfikatów dostępności dla podmiotów publicznych. Członkowie Rady otrzymają te propozycje i będą mieli możliwość zgłaszania uwag.

Wojciech Korbiel, profesor Politechniki Krakowskiej z Krajowej Izby Architektów RP, omówił propozycje zmian w przepisach prawa pozwalających na rozwój dostępności w zawodzie architekta.

O dostępności w szkolnictwie wyższym mówiła Anna Marciniak, kierownik Sekcji Programów UE w Dziale Dotacji Krajowych i Funduszy UE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Marta Szyszkowska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zuzanna Raszkowska, zastępca dyrektora Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej MFiPR, mówiła o ustawie wdrażającej Europejski Akt Dostępności (EAA). Członkowie Rady także ten dokument otrzymają i będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Następnie powołano cztery grupy robocze Rady Dostępności:

  • wdrażania EAA − zgłosił Artur Marcinkowski i Karolina Mendecka z Fundacji Widzialni;
  • dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku − zgłosił prezes ZG PZN Andrzej Brzeziński razem z Marceliną Hernik z Fundacji I See You;
  • dostępności w kinematografii − zgłosiła Anna Żórawska prezes Fundacja Kultura Bez Barier;
  • analizy przepisów prawnych dotyczących dostępności − minister Monika Sikora.

Ministerstwo poprosiło, aby w ciągu dwóch tygodni członkowie Rady zgłaszali się do poszczególnych zespołów (istnieje również możliwość dopraszania ekspertów zewnętrznych). Zgłaszający poszczególne grupy mają przygotować harmonogram działań.

Powołanie grupy roboczej ds. dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest dla Polskiego Związku Niewidomych bardzo ważne. Jest nadzieja, że w jakimś stopniu uda się rozwiązać istniejące problemy m.in. dotyczące wykorzystywania brajla w przestrzeni publicznej, dostępności sztucznej inteligencji, standaryzacji różnych rozwiązań wspomagających osoby z problemami wzroku.

Elżbieta Oleksiak
Kierownik
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN