Dostępność taboru kolejowego zgodna z prawem

W lipcu bieżącego roku skierowaliśmy pismo do Prezesa PKP Intercity z prośbą o poprawę dostępności taboru kolejowego obsługiwanego przez tego przewoźnika do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niewidomy zwróciły naszą uwagę na bardzo słabą słyszalność komunikatów czytanych przez kierowników pociągów. Zdarzają się pociągi, w których powyższych informacji w ogóle nie słychać. W piśmie podkreśliliśmy, że dobre zrozumienie wspomnianych komunikatów jest jednym z czynników mogących zagwarantować bezpieczną podróż osobie niewidomej. W kontekście osób niewidomych wskazaliśmy, iż oznaczenia siedzeń w wagonach powinny być napisane brajlem.

Wsłuchując się w liczne skargi osób słabowidzących apelowaliśmy o zamieszczanie większych oraz kontrastujących z innymi elementami powierzchni siedzeń numerów miejsc w pociągach. Ponadto zwróciliśmy uwagę, aby napisy na tablicach wewnątrz wagonów były sporządzone większą czcionką zarówno te w druku jak i wyświetlane. Umożliwi to ich odczytanie przez osoby słabowidzące.

Po czterech miesiącach Biuro Taboru „PKP Intercity” S.A. poinformowało nas, iż w trakcie podróży pociągami spółki „PKP Intercity” S.A. osoby niewidome i słabo widzące mogą liczyć na pomoc zarówno w bezpiecznym dostaniu się i wyjściu z pociągu, jak również w bezpiecznym zajęciu miejsca. Ponadto wskazano, że nowy tabor posiada oznaczenia opisane alfabetem Braille’a, to jest numery miejsc, przyciski wewnątrz wagonu etc. Takie oznaczenia znajdują się między innymi w składach „Pendolino”, „Flirt3″ oraz „DART”.

Zapewniono nas, że komunikaty automatyczne oraz głosowe w powyższych składach są wygłaszane przez zintegrowany system rozgłoszeniowy, który umożliwia wygłoszenie lub odtworzenie komunikatu z zachowaniem tego samego poziomu głośności w całym składzie. Pozwala to na uniknięcie sytuacji występującej w wagonach przedziałowych, w której podróżni mają możliwość całkowitego wyciszenia głośnika.

W przypadku starszego taboru omawiany system informacji głosowej jest instalowany przy okazji jego modernizacji. Jednocześnie przewoźnik wskazuje, iż w przypadku starszych wagonów wszystkie zastosowane oznaczenia są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz z wymogami zawartymi w dokumentach technicznych i porozumieniach międzynarodowych w zakresie wielkości zastosowanych piktogramów, opisów i napisów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych stosowanych w komunikacji krajowej i zagranicznej.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż z jedną z organizacji pozarządowych przewoźnik konsultował zasady obsługi pasażerów z niepełnosprawnością narządu wzroku. Mają one być kompleksowymi wytycznymi dla pracowników drużyn konduktorskich w temacie obsługi pasażerów z dysfunkcją wzroku i stanowić jeden z rozdziałów tworzonych zasad w obsłudze pasażerów z niepełnosprawnościami. Na zakończenie przedstawiciele PKP Intercity zapewniają nas o swojej otwartości na wszelkie spostrzeżenia mające na celu podnoszenie komfortu podróżowania osób niewidomych i słabowidzących oraz obiecują, iż w sytuacjach wymagających konsultacji zwrócą się do naszej organizacji .

Jeśli mają więc Państwo jakieś uwagi, prosimy je do nas kierować pod adres: rehabilitacja@pzn.org.pl

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN