Treść artykułu

Urzędniczka uśmiecha się do osoby, która przyszła załatwić sprawę

Dostępne urzędy – na co można liczyć, odc. 1

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązuje od roku. Poniżej przedstawiamy trzy obszary, w których powinna zostać zapewniona dostępność w urzędach. Warto o tym pamiętać, kiedy wybieramy się załatwić jakąś sprawę urzędową.

Ustawa została wprowadzona w celu poprawy dostępności jednostek administracji publicznej, w tym samorządowych. Powinny one wdrożyć odpowiednie rozwiązania ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, starszych, a także dla tych, których mobilność jest czasowo ograniczona, np. poruszają się o kuli czy też prowadzą wózek z dzieckiem. Każdy podmiot publiczny (szkoła, urząd, biblioteka, instytucja kultury, szpital, spółki miejskie) powinien spełniać minimalne wymagania w zakresie trzech obszarów dostępności, o których mowa w ustawie. Kiedy jednostka z istotnych powodów nie może spełnić niektórych wymagań, wtedy zapewnia dostęp alternatywny, czyli np. wsparcie pracownika dla osoby ze szczególnymi potrzebami (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Dostępność architektoniczna

Urząd powinien zapewnić:

 • wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi,
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku,
 • informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy (tyflomapa, informacja w brajlu) lub głosowy (infokiosk) i pomoc przeszkolonych pracowników,
 • dostęp do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • na wypadek sytuacji kryzysowej możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, sygnalizację zagrożenia).

Dostępność cyfrowa

Urząd zobowiązany jest przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa  podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines).
Na stronie powinny być umieszczone m.in :

 • dane teleadresowe podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz deklaracja dostępności,
 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
 • informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
 • dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Ponadto podmioty publiczne muszą zapewnić:

 • odpowiednią nawigację po stronie,
 • dostępność umieszczanych na stronie multimediów (np. muszą zawierać napisy).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Jednostka powinna zagwarantować:

 • obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza polskiego języka migowego,
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • na stronie internetowej urzędu informacje o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR),
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikację z urzędem w formie określonej we wniosku.

Źródło: materiał informacyjny programu Dostępność Plus
Fot. Unsplash