Dodatek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) albo ukończyła 75 lat życia.
Od 1 marca 2019 roku dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 222,88 zł miesięcznie

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, ze zm.);