Treść artykułu

Czwarte spotkanie zespołu

W dniu 29 marca 2024 r. odbyło się czwarte spotkanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego. W projekcie „Barraga: program usprawniania widzenia”. Podsumowano prace od ostatniego spotkania: zakończono prace nad tłumaczeniem Programu, trwają dalej prace nad opracowaniem merytorycznym. Na ostatnie spotkanie zaproszono także osoby, które będą opracowywały Program językowo. Ważne było ustalenie pewnych kwestii terminologicznych już na tym etapie (np. zwrócenie uwagi na to, by wszędzie używać terminu sprawność wzrokowa (zamiast sprawność widzenia), by Program (składający się z czterech części) był spójny pod względem terminologii. Zwrócono także uwagę, że ważna jest kolorystyka zastosowana w podręczniku, ponieważ wielokrotnie występują do niej odniesienia. Podjęto także temat tłumaczenia określenia „Individualized Education Program (IEP)” – czy przetłumaczyć go według oryginału, jako „Indywidualny Plan Edukacyjny” (IPE), czy posłużyć się określeniem Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który funkcjonuje w Polsce. Podjęto decyzję, by zachować dosłowne tłumaczenie (IPE). Ustalono także, w jaki sposób będzie odbywała się bieżąca komunikacja między osobami z zespołu w trakcie prac nad redakcją merytoryczną i językową.

Ustalono plan dalszych prac, przewidzianych na II okres projektowy.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN