Treść artykułu

Plik banknotów stuzłotowych.

Będą dodatkowe zasiłki opiekuńcze dla rodziców niepełnosprawnych dzieci?

Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci mogą uzyskać dodatkową pomoc. Jakie są kryteria jej przyznawania, kto może liczyć na kolejne świadczenia? Więcej informacji można znaleźć w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, przyjętej 26 marca przez rząd i skierowanej do Sejmu, której wybrane zapisy przytaczamy poniżej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma otrzymać ubezpieczony zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. Do okresu kolejnych 14 dni nie jest wliczany dotychczas wykorzystany okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Projekt przewiduje także poszerzenie kręgu świadczeniobiorców: „Zasiłek ten będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności”.

Mają być także podejmowane działania legislacyjne dotyczące umożliwienia sprawowania opieki przez osoby ubezpieczone (np. pracujące). „W takim przypadku zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy dotyczące zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni i nie może być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny” – czytamy w projekcie.

Jedno z proponowanych rozwiązań zakłada wprowadzenie przepisu, na mocy którego Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres 14 dni pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego lub inne placówki będą zamknięte oraz gdy nianie lub dzienni opiekunowie nie będą mogli sprawować opieki nad dzieckiem.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw