Treść artykułu

Nieprędko asystenci dla niewidomych pacjentów w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego

Do Ministra Zdrowia skierowaliśmy pismo z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na rzecz umożliwienia osobom niewidomym skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia skorzystania z usług asystenta.

Powyższy wniosek sporządziliśmy w odpowiedzi na apele członków PZN, którzy w czasie leczenia uzdrowiskowego napotykają na liczne trudności w poruszaniu się po terenie uzdrowiska. Dotyczy to szczególnie niewidomych osób starszych, tych, które straciły wzrok w dorosłym życiu oraz pacjentów ze sprzężoną niepełnosprawnością. Niektóre osoby z dysfunkcją wzroku obawiając się wspomnianych trudności rezygnują z leczenia uzdrowiskowego. Wskazaliśmy, że zapewnienie wspomnianym osobom odpowiedniego asystenta na terenie placówki uzdrowiskowej byłoby rozwiązaniem opisanego problemu.

W odpowiedzi z 25.09.br. resort Zdrowia podziela nasz pogląd przyznając, iż realizacja zgłoszonego postulatu pozytywnie wpłynęłaby na komfort pobytu niewidomych pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Jednocześni Ministerstwo wskazuje, że wdrożenie proponowanych rozwiązań wiąże się z koniecznością dokonania istotnych zmian w aktualnie funkcjonującym systemie lecznictwa uzdrowiskowego.

Ponadto w skierowanym do nas piśmie czytamy:

“Należy zaznaczyć, że w świetle obowiązujących rozwiązań, z leczenia uzdrowiskowego korzystać mogą pacjenci, posiadający zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się, w tym do samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim. Mając na uwadze, że powyższa zasada związana jest bezpośrednio z wymogami personalnymi, jakie zapewnić muszą zakłady lecznictwa uzdrowiskowego celem opieki nad pacjentami, ewentualne podjęcie działań w proponowanym przez Państwa zakresie, związane jest nie tylko z działaniami legislacyjnymi w obszarze przepisów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, ale również ze zwiększeniem poziomu finansowania tego rodzaju świadczeń”.

Dalej Ministerstwo informuje, że w wyniku zakończenia prac powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, planowane jest podjęcie kompleksowych działań, które skutkować będą zasadniczą przebudową obecnie funkcjonujących regulacji w przedmiotowym zakresie.

Wynika z tego, iż ewentualne wdrożenie naszej propozycji możliwe będzie po podjęciu prac w obszarze całego systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Zatem, niewidomi pacjenci skierowani na leczenie uzdrowiskowe raczej nie prędko będą mogli skorzystać z asystenta na terenie placówki lecznictwa uzdrowiskowego.

Krzysztof Wiśniewski
prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN