Zorganizowanie wymiany młodzieży – jak się do tego zabrać?

Wymiany młodzieży to oddolne inicjatywy, tzn. projekty tworzone z inicjatywy młodych, a nie im narzucane. Zgodnie z zasadami programu Młodzież, później Młodzież w działaniu, a teraz Erasmus+, inicjatywa wymiany młodzieży powinna wypłynąć od osób młodych, które wspólnie ze swoimi koleżankami i z kolegami z innych krajów (wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny), zaproszonych do udziału we wspólnej wymianie piszą projekt, tworzą go razem od początku do końca.

Na początku potrzebna jest grupka młodych osób (formalna lub nie), wspólny pomysł na projekt, potem pomysł na to, jakich młodych z zagranicy doprosić do udziału w projekcie.

Potem, drogą mailową, telefoniczną lub przez skypa, przez facebook nawiązuje się ścisłą współpracę, wspólnie pisze projekt i taki produkt finalny składany jest do wybranej Narodowej Agencji Programu Erasmus+, tzn. albo do polskiej, albo do Narodowej Agencji grupy/organizacji partnerskiej.
Po złożeniu projektu czeka się kilka miesięcy na informację, czy projekt jest zatwierdzony i kiedy taka informacja nadchodzi, można rozpocząć przygotowania do jego realizacji.

Podstawowe ramy i wymogi formalne dotyczące wymian, z którym trzeba się zapoznać przed rozpoczęciem pisania projektu

Wiek uczestników
Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat mieszkające w krajach będących siedzibą organizacji wysyłającej i przyjmującej. Liderzy grupy zaangażowani w wymianę młodzieży muszą mieć co najmniej 18 lat.

Czas trwania działania
Od 5 do 21 dni, z wyłączeniem czasu podróży.

Miejsce (miejsca) działania
Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących.

Czas trwania projektu
Od 3 do 24 miesięcy.

Liczba uczestników i skład grup krajowych
Co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników (nie uwzględniając lidera(ów) grupy). Co najmniej 4 uczestników na grupę (nie uwzględniając lidera(ów) grupy). Każda grupa krajowa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Do Narodowej Agencji w kraju, w którym ustanowiono organizację składającą wniosek.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wymian młodzieży, w tym informacje dotyczące finansowania projektu można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

Aktualności

15 lutego 2016

Wymiana młodzieży – 02/2016

W roku 2015 Polski Związek Niewidomych był partnerem w dwóch wymianach młodzieży. Jedna odbyła... czytaj całość >