Treść artykułu

Wezwanie Światowej Unii Niewidomych (WBU) do działania w czasie pandemii koronawirusa

Światowa Unia Niewidomych (World Blind Union), globalna organizacja reprezentująca około 253 milionów osób niewidomych i słabowidzących na całym świecie wzywa rządy do działania w czasie rozprzestrzenienia się COVID-19 i reakcję na pandemię. Działania te są zgodne z zaleceniami różnych organizacji osób niepełnosprawnych (DPO) i odzwierciedlają ich różnorodne, pilne potrzeby w czasie pandemii. WBU wzywa rządy do działania aby nie pozostawić nikogo bez wsparcia.

Udział i integracja

 1. Wzywamy wszystkie rządy do ustanowienia Grup Zadaniowych Covid-19, łącznie z wszystkimi osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami niewidomymi i słabowidzącymi, wraz z reprezentującymi je organizacjami w celu monitorowania zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych i doradzania w zakresie wdrażania planów, programów i strategi reagowania sprzyjających włączeniu społecznemu.

Dostęp do informacji

 1. Wzywamy wszystkie rządy, agencje lokalne i krajowe do dostarczania informacji związanych z Covid-19 w dostępnych formatach, w tym w powiększonym druku, formacie dotykowym, dostępnych multimediach, a także w formie pisemnej, audio, w prostym języku. Ponadto wzywamy wszystkie stacje nadawcze i środki masowego przekazu do zapewnienia, aby informacje i ogłoszenia na temat Covid-19 były dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Zwracamy się do rządów, władz lokalnych i krajowych o udostępnienie bezpłatnych numerów telefonów aby osoby niewidome i słabowidzące mogły uzyskać dostęp do odpowiednich informacji publicznych i odpowiedniego wsparcia w sytuacjach awaryjnych.
  Przemoc wobec niewidomych i słabowidzących kobiet i dziewcząt
 3. Uznając niepełnosprawne kobiety i dziewczęta za najbardziej narażone na wykorzystywanie, przemoc ze względu na izolację i wymogi dystansu społecznego, wzywamy lokalne i krajowe organy ścigania, organizacje praw człowieka i społeczeństwa obywatelskie do wprowadzenia odpowiednich środków, aby zapobiec wszelkim formom wykorzystywania, przemocy i znęcania się nad niepełnosprawnymi kobietami i dziewczętami.
 4. Wzywamy wszystkie rządy, władze lokalne i krajowe do zapewnienia dostępności odpowiednich i skutecznych mechanizmów identyfikacji i interwencji w celu zapobiegania przypadkom wykorzystywania, przemocy i znęcania się nad niepełnosprawnymi kobietami i dziewczętami, w tym kobietami i dziewczętami niewidomymi i słabowidzącymi.
 5. Zwracamy się do rządów o zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania i środków wsparcia dla niewidomych i słabowidzących kobiet i dziewcząt, które zajmują się codziennymi obowiązkami domowymi, w tym opieką nad dziećmi, gotowaniem, utrzymaniem domu itp.

Reakcja awaryjna

 1. Wzywamy wszystkie rządy lokalne i krajowe do ustanowienia integracyjnych programów reagowania kryzysowego, które zaspokoją potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym szczególne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących mieszkających zarówno na obszarach miejskich i wiejskich, społecznościach tubylczych oraz tych, którzy są bezdomni.
 2. Wzywamy rządy i agencje pomocy do zapewnienia pełnej dostępności pakietów reagowania w nagłych wypadkach, w tym programów pomocy finansowej, procesów rejestracyjnych i formularzy wniosków o wsparcie, dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Wzywamy rządy, władze lokalne i krajowe do zapewnienia dodatkowego wsparcia finansowego opiekunom i członkom rodzin, którzy pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym.
 4. Wzywamy rządy krajowe i lokalne do zwolnienia osób niewidomych i słabowidzących oraz członków ich bliskich rodzin z podatków od dochodów osobistych, aby mogli oni zaspokoić podstawowe potrzeby.
 5. Wzywamy rządy do rozważenia zwiększenia świadczeń finansowych z tytułu niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej formy renty inwalidzkiej w okresie pandemii Covid-19.
 6. Wzywamy rządy i agencje pomocy, aby zagwarantowały osobom niepełnosprawnym, w tym osobom niewidomym i słabowidzącym pierwszeństwo w przypadku ewakuacji i dystrybucji środków i usług pomocy w nagłych wypadkach.

Artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego

 1. Wzywamy wszystkie sieci detaliczne i dostawców towarów konsumpcyjnych, supermarkety, apteki itp. do zapewnienia dostępności usług zakupów online dla osób niewidomych i słabowidzących. Zalecamy również, aby osoby niepełnosprawne miały pierwszeństwo w szybkich dostawach zakupowych. W przypadkach, gdy zakupy online nie są dostępne, zdecydowanie zalecamy firmom dedykowanie specjalnych numerów interwencyjnych, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą
  dzwonić i zamawiać swoje produkty.
 2. Wzywamy do zapewnienia specjalnych godzin w sklepach dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Zalecamy, aby osoby pomagające niewidomym klientom szanowały dystans społeczny i udzielały im ustnych instrukcji na temat poruszania się po obiekcie handlowym.

Edukacja

 1. Wzywamy ministerstwa edukacji do wprowadzenia dostępnych systemów edukacji online i zapewnienia, aby rodzice lub opiekunowie dzieci niewidomych i słabowidzących mieli pełen dostęp do materiałów edukacyjnych, aby mogli zapewnić odpowiednie wsparcie swoim dzieciom.

Zdrowie

 1. Wzywamy rządy i placówki służby zdrowia do zapewnienia dostępu do sprzętu i usług zdrowotnych wszystkim osobom niepełnosprawnym, w tym osobom niewidomym i słabowidzącym.

Zatrudnienie

 1. Zalecamy, aby rządy, sektor prywatny i organizacje non-profit wprowadziły racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych pracujących w swoich domach.
 2. Zwracamy się do władz lokalnych i krajowych o stworzenie przepisów zachęcających pracodawców do ochrony miejsc pracy zwłaszcza osób niepełnosprawnych, które są bardziej narażone na utratę pracy.

Fred Schroeder
Prezes Swiatowej Unii Niewidomych

Terry Mutuku
Specjalista ds. Komunikacji i Rozwoju Strategicznego