Treść artykułu

Osoba niewidoma z białą laską i psem przewodnikiem na stopniu schodów

Uczelnie zwiększają swoją dostępność

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zleciło przygotowanie raportu oceniającego programy, których celem było zwiększenie dostępności uczelni. W 200 projektów zaangażowała się większość uczelni w Polsce, co wpłynęło na lepsze przygotowanie placówek do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poddało ocenie realizację konkursów „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”. 200 projektów otrzymało dofinasowanie o łącznej kwocie 667 mln zł. Teraz ukazał się raport podsumowujący efekty tych programów.

– Coraz więcej polskich uczelni jest dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. (…) Ten trend utrzyma się również w nowej unijnej perspektywie finansowej. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pomoże w likwidowaniu barier w dostępie do nauki i poprawie jakości edukacji akademickiej − uważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Pierwsze efekty programów NCBR zostały ocenione pozytywnie. Zdaniem ankietowanych kierowników projektów stanowią one odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza ruchowymi, wzroku i słuchu.

Odsetek uczelni, które osiągnęły pełną dostępność w poszczególnych obszarach, kształtuje się następująco:

  • w zakresie procesu rekrutacji na studia – 38% uczelni posiada stronę internetową dla kandydatów uczelni zgodną ze standardami WCAG,
  • w zakresie procesu kształcenia – 47% uczelni umożliwiło korzystanie ze wsparcia doradcy/konsultanta edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego,
  • w zakresie struktury organizacyjnej i procedur – 64% uczelni powołało stanowisko ds. dostępności, np. pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami,
  • w zakresie podnoszenia kompetencji kadr – 98% uczelni podjęło się realizacji szkoleń, a 19% z nich zakończyło już ten etap,
  • w zakresie dostosowań architektonicznych – 20% uczelni poprawiło oznaczenia korytarzy i pomieszczeń.

Na podstawie oceny programów prowadzonych przez NCBR powstał zbiór dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni.

Eksperci rekomendują m.in. takie praktyki, jak:

  • nawiązanie współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami już na etapie opracowywania założeń projektu oraz angażowanie ich we wszystkie prace projektowe,
  • przeprowadzenie badań wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej ze specjalnymi potrzebami w celu diagnozy ich potrzeb,
  • powołanie biura ds. osób z niepełnosprawnościami, oferującego zgłaszającym się studentom szeroki system wsparcia,
  • wykorzystanie zaawansowanej digitalizacji materiałów edukacyjnych zapewniającej dostępność (możliwość odczytania przez czytniki) m.in. wzorów matematycznych.

Źródło: NCBR