Prace w kwietniu i w maju

W kwietniu i maju członkowie podzespołu ds. formalno-instytucjonalnych pracowali wymieniając maile, telefonicznie i odbyli jedno spotkanie. Dopracowano konspekt standardu ds. formalno-instytucjonalnych i przesłano go do PFRON. Drugie spotkanie podzespół odbył 25 kwietnia 2019 roku. W czasie spotkania członkowie podzespołu przeanalizowali uwagi zgłoszone przez innych specjalistów dotyczące standardu. Członkowie podzespołu zauważyli także, że standard formalno-instytucjonalny powinien ściśle odwoływać się do standardów wypracowanych przez inne podzespoły. W czasie spotkania przeanalizowano każdy punkt konspektu, przygotowano szczegółowe wytyczne do punktów, dokonano podziału prac pomiędzy poszczególnych członków podzespołu, przypisano poszczególne punkty konspektu członkom podzespołu. Po spotkaniu ekspertów wiodących 21 maja br. powstała kolejna uzupełniona wersja konspektu standardu ds. formalno-instytucjonalnych i została przesłana do PFRON. W wersji tej kilka punktów standardów, tzn. warunki formalno-prawne i techniczno-organizacyjne, usługi świadczone w szkołach i opis niezbędnej kadry zostało szerzej opisanych. Członkowie podzespołu uczestniczyli także w tworzeniu słownika terminów używanych we wszystkich standardach, który będzie poprzedzał treści zawarte w standardach. Ekspert wiodąca pozyskała 98 adresów szkół zagranicznych i przesłała do nich pismo. Niestety otrzymaliśmy odpowiedzi bardzo lakoniczne z 6 szkół. Praca będzie kontynuowana, chcielibyśmy uzyskać informacje ze szkół zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Szkół Psów Przewodników IGDF – czy i jakie mają dodatkowe standardy/zasady/procedury poza tymi, które obowiązują w IGDF.
Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowania zasad przekazywania psów przewodników analizował regulaminy i formularze aplikacyjne psa przewodnika różnych organizacji; opracowano propozycje różnych konspektów: zasad ubiegania się o psa przewodnika z uwzględnieniem rozwiązań IGDF; regulaminu przyznawania psów przewodników; formularza zgłoszeniowego dla osób ubiegających się o psa; modułu edukacyjnego dla osób aplikujących o psa przewodnika; doboru par osoba niewidoma/pies; dotyczącego oceny osoby niewidomej do przyznania psa; monitoringu psa po przekazaniu go osobie niewidomej. Drugie spotkanie podzespołu odbyło się 15.04.2019 r. Analizowano także umowy i protokoły przekazania psów przewodników przesłane przez pozostałych ekspertów a stosowane w ich organizacjach, ekspert pracowała nad tekstem standardów przygotowując: kryteria oceny kandydatów ubiegających się o przyznanie psa, zakres ocen kandydatów, program szkoleń kandydatów. Odbyto także wiele telekonferencji w związku z rozbieżnymi stanowiskami ekspertów.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowywania zasad szkolenia trenerów i podnoszenia kompetencji instruktorów analizował wzory umów między instruktorem a organizacją, wyznaczył ścieżkę kształcenia od kandydata na trenera aż po instruktora. Zajął się wyznaczeniem ram kompetencji dla każdego z tych etapów zgodnie z założeniami IGDF oraz doświadczenia wyniesionego z pracy różnych organizacji. Spotkanie podzespołu odbyło się 15.04.2019 r. Ekspert pracowała także nad tekstem standardów przygotowując: obszary związane z orientacją przestrzenną i BHP oraz opracowywała wymieniając maile i telefonicznie ujednolicenie standardu (formatowanie tekstu, edycja brzmienia).

Analizowano również założenia systemu informatycznego i zgłoszono uwagi w kontekście konspektów poszczególnych podzespołów.

Zapoznano się z konspektami przygotowanymi przez wszystkie podzespoły i zgłoszono do nich uwagi.

Kontynuowano działania organizacyjne związane z wizytami studyjnymi w Czechach.

Eksperci z PZN uczestniczyli także w formułowaniu definicji niektórych terminów do słownika pojęć.

Elżbieta Oleksiak
Ekspert Wiodący