Treść artykułu

Dłonie dwóch osób w uścisku

Pomocna dłoń dla osób niepełnosprawnych

Ruszył nabór do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tej edycji zwiększono kryterium dopuszczające do udziału w projekcie  ̶̶  dochód uczestnika nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego, podczas gdy w ubiegłorocznej edycji było to 350 proc.

Celem programu jest zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, osobom niepełnosprawnym. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. W ramach tego działania gminy, które zgłoszą się do projektu, mogą otrzymać wsparcie do 50 proc. kosztów realizacji usług. Gminy powinny złożyć wniosek do wojewody do 3 kwietnia 2020 r., dokumenty zostaną rozpatrzone do 30 kwietnia 2020 r.

Program skierowany jest do:

  • osób niepełnosprawnych do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

wymagających:

  • stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych

Fot. Unsplash