Treść artykułu

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielana osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Aktualizacja niniejszego materiału 11.05.2015 r.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

środki pomocnicze, przyznawanych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

O to dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto (obliczony w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

O zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna jedynie

wówczas, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy

użyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze następuje na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Można go złożyć w każdym czasie.

Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

powinien zawierać:

1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,

2. numer PESEL w przypadku jego nadania,

3. przedmiot dofinansowania,

4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Natomiast wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego powinien, obok

elementów wskazanych powyżej, zawierać dodatkowo:

1. nazwę banku i numer rachunku bankowego,

2. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

3. przewidywany koszt realizacji zadania,

4. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania.

Do każdego wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

lub kopię wypisu z treści orzeczenia z ZUS o niezdolności do pracy lub kopię orzeczenia

o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego

przed dniem 1 stycznia 1998 r.

W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosku

należy dołączyć także:

a. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz

z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

albo

b. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz

z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia

go do realizacji.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż

do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie

odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie

tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty określonej powyżej w pkt 2) lit. b, opłaty

ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę

organizacyjną pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.): art. 2 pkt

4, art. 35a;

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1190, ze zm.).