Treść artykułu

Pomagajmy Razem – łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Grant dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie
Powiat olsztyński 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. “Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  • Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
  • Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie otrzymał grant w wysokości 285.669,51.

Pliki do pobrania