Treść artykułu

Oświadczenie EBU w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019

Luty 2019

Prezes Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska skierowała do liderów partii politycznych, ministerstw i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z problemami wzroku „Oświadczenie EBU w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019”.

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia:

Wprowadzenie

Europejska Unia Niewidomych (EBU) – numer rejestru 42378755934-87 – jest europejską pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1984 roku. Jest jednym z sześciu organów regionalnych Światowej Unii Niewidomych i promuje interesy osób niewidomych i słabowidzących w Europie. Obecnie działa w ramach sieci 41 członków krajowych, w tym organizacji z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących i innych krajów Europy.

W tym oświadczeniu wzywamy przywódców politycznych, aby zwracali uwagę na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących w Europie w kampanii poprzedzającej wybory europejskie w 2019 r., jak również w ciągu następnych pięciu lat.

Udział polityczny

Wybory europejskie powinny wyznaczyć standardy dostępnego głosowania, tj. dostępność samego głosowania (procedury głosowania), informacje wyborcze (kampanie wyborcze i materiały, debaty polityczne, programy partii politycznych i strony internetowe) oraz procedury powyborcze (składanie skarg), a także równość w prawie do kandydowania.

Prosimy partie polityczne o podjęcie tego wysiłku w 2019 r., a Parlament Europejski o wydanie rezolucji w celu zapewnienia pełnej dostępności wyborów europejskich w 2024 r.

Równość

Ponad 10 lat temu Komisja Europejska zaproponowała Dyrektywę o równym traktowaniu w celu ochrony obywateli UE przed dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy wyznanie. Dyrektywa, która zawsze była wspierana przez Parlament, jest nadal blokowana przez Radę.

Wzywamy przywódców politycznych UE do wznowienia prac nad tą horyzontalną Dyrektywą, która jest bardzo potrzebna, aby zlikwidować luki legislacyjne, i zachęcamy Parlament Europejski do wydania rezolucji i dalszego naciskania na Radę.

Dostępność

Chociaż nastąpił znaczny postęp w zakresie poprawy dostępności, a Europejski Akt o Dostępności (EAA) jest opracowywany, to UE nie wykorzystała szansy na stworzenie prawdziwie horyzontalnej dyrektywy. Z ograniczonym zakresem, EAA pozostaje głównie aktem cyfrowym i nie odpowiada potrzebom osób niewidomych i niedowidzących w świecie fizycznym.

Wzywamy Parlament Europejski, aby zwrócił się do Komisji o przygotowanie inicjatyw legislacyjnych promujących dostępność, w szczególności w odniesieniu do środowiska budowlanego, publicznego transportu miejskiego i urządzeń gospodarstwa domowego.

Cyfrowa Europa

Dyrektywa w sprawie dostępności sieci z 2016 r. nie ma zastosowania do stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji UE. Chociaż liczba stron i informacji, które publikują, uzasadnia dodatkowy czas na dostosowanie, instytucje UE powinny jednak dołożyć wszelkich starań, aby wprowadzić w praktyce to, czego osoby z niepełnosprawnością potrzebują od państw członkowskich.

Oczekujemy, że Parlament Europejski będzie dobrym przykładem i zastosuje odpowiednie przepisy do swoich stron internetowych i aplikacji.

Mobilność

W trzecim pakiecie mobilności Komisja Europejska zobowiązała się do większego zaangażowania na rzecz poprawy dostępu do zautomatyzowanego transportu publicznego i prywatnego. Autonomiczne samochody mogą w znaczny sposób poprawić mobilność osób niewidomych, ale stanowią one również zagrożenie w swobodnym przemieszczaniu się pieszych.

Zwracamy się zatem do Parlamentu Europejskiego, by zwrócił uwagę Komisji na potrzeby i obawy osób z dysfunkcjami wzroku przy tworzeniu odpowiednich rozwiązań prawnych.

Kultura

Uwzględniając dobre praktyki z państw członkowskich, finansowanie produkcji filmowych z funduszy europejskich może odegrać kluczową rolę w promowaniu produkcji filmowych dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zwracamy się z apelem do Parlamentu Europejskiego, by uznał finansowe wsparcie audiodeskrypcji produkcji filmowych ze środków europejskich za wymóg obowiązkowy.

Niepełnosprawność ponad granicami

Europejska karta osoby niepełnosprawnej zapewniająca dostęp do miejsc rozrywki i rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. do muzeów i miejsc kultury) oraz ulgowe przejazdy dla osób z niepełnosprawnościami jest wciąż projektem Komisji w fazie pilotażowej. Dokument ten jest uznawany na zasadach dobrowolności w ośmiu państwach członkowskich UE, nie zapewnia przy tym jednakowych korzyści.

Wzywamy Parlament Europejski do dalszych działań na rzecz wdrożenia tej inicjatywy, by zgodnie z oczekiwaniami osób z niepełnosprawnościami Europejska karta osoby niepełnosprawnej stała się uznawanym dokumentem zapewniającym równy dostęp do usług.

Tworzenie prawa

Brak jest rzetelnych danych statystycznych na poziomie europejskim uwzględniających włączenie osób z niepełnosprawnościami. Brakuje również jasnych zasad klasyfikacji osób z niepełnosprawnościami ze względu na typ niepełnosprawności oraz czasu jej trwania. Działania takie mają charakter dyskryminacyjny, np. dostęp osób niewidomych i słabowidzących do zatrudnienia: skala tego zjawiska jest często ukryta, co potwierdzają badania Europejskiej Unii Niewidomych przeprowadzone w różnych państwach członkowskich.

Zwracamy się zatem do instytucji europejskich, a szczególnie do Parlamentu Europejskiego, by poprzez swoje grupy badawcze zebrał i opracował odpowiednie dane, przekazując je do Eurostatu oraz instytucji badawczych w państwach członkowskich, a także uwzględnił je w tworzeniu nowego prawa.

Działania na zewnątrz

Instrumenty polityki przedakcesyjnej i Partnerstwa Wschodniego powinny dążyć do większego zaangażowania osób niepełnosprawnych oraz odpowiadać na ich obawy i potrzeby, aby promować dobre praktyki w poszerzającej się Unii.

Wzywamy Parlament Europejski do uwzględnienia tego postulatu.

Intergrupa ds. Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim

Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Osób Niepełnosprawnych to organizacja ponadnarodowa i ponadpartyjna zrzeszająca posłów do PE zainteresowanych promowaniem przyjaznej polityki wobec osób niepełnosprawnych na szczeblu parlamentarnym oraz w swoich państwach członkowskich. Okazała się kluczowym narzędziem w działaniach na rzecz zwiększenia praw osób z niepełnosprawnościami, jak i na rzecz ich większego zaangażowania w tworzeniu postanowień, które ich dotyczą.
Zachęcamy nowo wybranych europosłów z różnych krajów i grup do aktywnego udziału w Intergrupie ds. Osób Niepełnosprawnych. Pozwoli to lepiej informować o działaniach i tworzonych aktach prawnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Antoine Fobe, kierownik ds. Kampanii EBU