Treść artykułu

Odpowiedź z MRPiPS na „Oświadczenie EBU w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019”

W czwartym numerze Biuletynu Informacyjnego „Pochodni” informowaliśmy o tym, że Prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska przekazała liderom partii politycznych i ministerstw „Oświadczenie EBU w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019”.

Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź od ministra Krzysztofa Michałkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej najważniejsze elementy prezentujemy poniżej.

Minister przytacza zapisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późń. zm.), regulującej zasady przeprowadzania wyborów m.in. do Parlamentu Europejskiego. Powołuje się na zawartą w tym dokumencie definicję wyborcy niepełnosprawnego, wskazując, że nie jest ona ograniczona jedynie do osób legitymujących się określonym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Wyborcę niepełnosprawnego w świetle Kodeksu wyborczego (przepis art. 5 pkt 11) charakteryzuje ograniczona sprawność fizyczna, psychiczna, umysłowa lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach.

Dalej Krzysztof Michałkiewicz pisze o rozwiązaniach dla wyborców z niepełnosprawnościami (w tym z dysfunkcją wzroku). Zaliczają się do nich: głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, z pomocą pełnomocnika, korespondencyjne czy z pomocą innej osoby.

Inne regulacje wyborcze to np. prawo do uzyskania informacji na wniosek niepełnosprawnego o:

  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
  • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
  • terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
  • warunkach i formach głosowania.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych opracowuje również Państwowa Komisja Wyborcza. Jak wskazuje minister, PKW na swojej stronie internetowej: pkw.gov.pl zamieszcza informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnościami na podstawie Kodeksu wyborczego, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności. Na żądanie wybrane komunikaty przekazywane są zainteresowanym także w alfabecie Braille’a. PKW przed każdymi wyborami w drodze uchwały określa też wzory nakładek na karty do głosowania w piśmie punktowym. W 2017 r. Krajowe Biuro Wyborcze wystąpiło do PZN z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie.

„W świetle powyższego uważam, iż regulacje wyborcze w naszym kraju nie ograniczają prawa do tajnego głosowania obywateli z dysfunkcją wzroku” – puentuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, deklarując jednocześnie gotowość do pracy nad kolejnymi rozwiązaniami, ułatwiającymi udział w wyborach osobom niewidomym i słabowidzącym.