Rozdział V. Fundusze i majątek Związku

§ 52.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. spadki, zapisy, dotacje i darowizny,
  3. wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. inne wpływy.

§ 53.

 1. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez okręgi osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
 2. Majątek okręgu stanowią nieruchomości przekazane okręgowi przez Zarząd Główny w użytkowanie oraz ruchome środki trwałe przekazane okręgowi na własność, a także składniki majątkowe nabyte przez okręg po dniu uzyskania osobowości prawnej, w tym pozyskane przez koła.
 3. Na fundusze okręgu składają się środki określone w § 52 ust. 2 posiadane w dniu uzyskania osobowości prawnej i nabyte po tym dniu.
 4. Majątek koła z osobowością prawną stanowią nieruchomości przekazane kołu przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu w użytkowanie oraz ruchome środki trwałe przekazane kołu na własność, a także składniki majątkowe nabyte przez koło po uzyskaniu osobowości prawnej.
 5. Na fundusze koła z osobowością prawną składają się środki określone w § 52 ust. 2 posiadane w dniu uzyskania osobowości prawnej i nabyte po tym dniu.
 6. Zarząd Główny może przekazać swój majątek w zarząd jednostkom organizacyjnym. W razie likwidacji jednostki majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.

§ 54.

 1. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd Główny.
 2. Majątkiem i funduszami okręgu zarządza Zarząd Okręgu.
 3. Majątkiem i funduszami koła z osobowością prawną zarządza Zarząd Koła.
 4. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania okręgów i wzajemnie, zarządy okręgów nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego.
 5. Zarząd Główny i Zarządy Okręgów nie odpowiadają za zobowiązania Zarządów Kół posiadających osobowość prawną i wzajemnie koła z osobowością prawną nie odpowiadają za zobowiązania Zarządów Okręgów i Zarządu Głównego.
 6. Obciążenie majątku nieruchomego, przekazanego okręgowi lub kołu posiadającemu osobowość prawną w użytkowanie, wymaga zgody Zarządu Głównego.
 7. Majątek nieruchomy, ruchomy i inny, zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez koło z osobowością prawną, po uzyskaniu przez niego osobowości prawnej stanowi majątek koła i o jego zbyciu i obciążeniu decyduje odpowiedni Zarząd Koła. Zarządowi Okręgu przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez koło nieruchomości.
 8. W razie rozwiązania okręgu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny.
 9. W razie likwidacji koła lub jednostki organizacyjnej utworzonej przez okręg, o przeznaczeniu ich majątku decyduje Zarząd Okręgu.

§ 55.

Nie wolno:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Związku w stosunku do jego członków ani innych osób fizycznych,
 • przekazywać majątku Związku na rzecz członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich,
 • wykorzystywać majątek Związku w innych celach niż na działalność statutową Związku,
 • kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§ 56.

 1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe Związku, z wyjątkiem majątku stanowiącego własność okręgów lub kół z osobowością prawną, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. Zarząd Główny może udzielić pełnomocnictwa innym osobom, określając rodzaj czynności, do której zostają upoważnieni. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 3. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe okręgu, z wyjątkiem majątku stanowiącego własność kół z osobowością prawną, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu Okręgu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 4. Zarząd Okręgu może udzielić pełnomocnictwa innym osobom, określając rodzaj czynności, do której zostają upoważnieni. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków Zarządu Okręgu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 5. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe koła lub zmianę majątku koła z osobowością prawną, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu Koła, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 6. Zarząd Koła posiadającego osobowość prawną może udzielić pełnomocnictwa innym osobom określając rodzaj czynności, do której zostają upoważnieni. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków Zarządu Koła, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 7. Zarządy Kół bez osobowości prawnej dysponują majątkiem Związku w granicach określonych przez Zarządy Okręgów.
 8. Zarządy Okręgów mogą upoważnić Zarządy Kół bez osobowości prawnej do przyjmowania określonych darowizn i zapisów, a także do dysponowania uzyskanymi tą drogą środkami.

§ 57.

 1. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną przeprowadza się jej likwidację. Likwidacji dokonuje powołujący jednostkę.
 2. W razie likwidacji Związku, okręgów, kół posiadających osobowość prawną, pozostały majątek nie może być przeznaczony na cele niezwiązane z rehabilitacją, edukacją lub działalnością społeczną na rzecz niewidomych.