Rozdział V. Fundusze i majątek Związku

§ 55.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. spadki, zapisy, dotacje i darowizny,
  3. wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. inne wpływy.

§ 56.

 1. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez okręgi osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
 2. Majątek okręgu stanowią nieruchomości przekazane okręgowi przez Zarząd Główny w użytkowanie oraz ruchome środki trwałe przekazane okręgowi na własność, a także składniki majątkowe nabyte przez okręg po dniu uzyskania osobowości prawnej, w tym pozyskane przez koła.
 3. Na fundusze okręgu składają się środki określone w § 55 ust.2 posiadane w dniu uzyskania osobowości prawnej i nabyte po tym dniu.
 4. Zarząd Główny może przekazać swój majątek w zarząd jednostkom organizacyjnym. W razie likwidacji jednostki majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.

§ 57.

 1. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd Główny.
 2. Majątkiem i funduszami okręgu zarządza zarząd okręgu.
 3. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania okręgów i wzajemnie, zarządy okręgów nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego.
 4. Obciążenie majątku nieruchomego, przekazanego okręgowi w użytkowanie, wymaga zgody Zarządu Głównego.
 5. Majątek nieruchomy, ruchomy i inny, zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez okręg, po uzyskaniu przez niego osobowości prawnej, stanowi majątek okręgu i o jego zbyciu i obciążeniu decyduje odpowiedni zarząd okręgu. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez okręg nieruchomości.
 6. W razie rozwiązania okręgu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny.
 7. W razie likwidacji koła lub jednostki organizacyjnej utworzonej przez okręg, o przeznaczeniu ich majątku decyduje zarząd okręgu.

§ 58.

Nie wolno:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Związku w stosunku do jego członków ani innych osób fizycznych,
 • przekazywać majątku Związku na rzecz członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich,
 • wykorzystywać majątek Związku w innych celach niż na działalność statutową Związku,
 • kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§ 59.

 1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku Związku, z wyjątkiem majątku stanowiącego własność okręgów określonego w § 57 ust. 5, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Prezydium Zarządu Głównego może udzielić pełnomocnictwa innym osobom określając rodzaj czynności, do której zostają upoważnieni. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku okręgu, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków prezydium zarządu okręgu.
 4. Prezydium zarządu okręgu może udzielić pełnomocnictwa innym osobom określając rodzaj czynności, do której zostają upoważnieni. Pełnomocnictwo do swej ważności wymaga podpisu dwóch członków prezydium zarządu okręgu.
 5. Zarządy kół dysponują majątkiem Związku w granicach określonych przez zarządy okręgów.
 6. Zarządy okręgów mogą upoważnić zarządy kół do przyjmowania określonych darowizn i zapisów, a także do dysponowania uzyskanymi tą drogą środkami.

§ 60.

 1. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną przeprowadza się jej likwidację. Likwidacji dokonuje powołujący jednostkę.
 2. W razie likwidacji Związku, okręgów pozostały majątek nie może być przeznaczony na cele nie związane z rehabilitacją, edukacją lub działalnością społeczną na rzecz niewidomych.