Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź została uznana przez inny organ orzekający za niezdolną do pracy czy innej działalności w zakresie odpowiadającym niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 3. Do członkostwa Związku ważne są także orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r.
 4. Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna:
  • w wieku do lat 18, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub
  • osoba odpowiadająca kryteriom określonym w ust. 2 i 3, która ze względu na stan zdrowia nie może aktywnie wykonywać obowiązków członka zwyczajnego.
 5. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna działająca na zasadach wolontariatu na rzecz Związku.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Związku.
 7. Członkiem Związku może być także cudzoziemiec:
  1. członkiem zwyczajnym i podopiecznym – o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i spełnia wymogi określone w ust. 2,
  2. członkiem nadzwyczajnym – o ile spełnia wymogi określone w ust. 5,
  3. członkiem honorowym – niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Związku.

§ 12.

 1. Decyzję o przyjmowaniu i skreślaniu członka zwyczajnego, podopiecznego i nadzwyczajnego podejmuje prezydium zarządu okręgu Związku właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata lub członka.
 2. Prezydium zarządu okręgu do podejmowania decyzji w zakresie przyjmowania lub skreślania członka zwyczajnego i podopiecznego może upoważnić zarządy kół.
 3. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Zarząd Główny.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny i podopieczny Związku ma prawo korzystać z wszelkich działań prowadzonych przez Związek i jego jednostki organizacyjne.
 2. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyboru do władz Związku, z tym że bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom zwyczajnym nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkowi podopiecznemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyboru do władz Związku.
 4. Członek nadzwyczajny ma czynne prawo wyborcze, zaś bierne prawo wyborcze z wyjątkiem możliwości kandydowania do pełnienia funkcji prezesa zarządu głównego, okręgu bądź koła.
 5. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów i zjeździe delegatów okręgu, na terenie którego mieszka oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Związku.

§ 14.

 1. Członek zwyczajny Związku zobowiązany jest:
  1. brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  3. opłacać regularnie składki członkowskie z zastrzeżeniem zawartym w ustępie 3,
  4. przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o pozytywny wizerunek Związku.
 2. Członek podopieczny Związku zobowiązany jest:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  2. opłacać regularnie składki członkowskie z zastrzeżeniem zawartym w ustępie 3,
  3. przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o pozytywny wizerunek Związku.
 3. Członkowie zwyczajni i podopieczni mogą być ze względu na ich sytuację materialną lub zdrowotną częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłacania składek. Decyzję w tej sprawie podejmowane są zgodnie z regulaminem składek członkowskich.
 4. Członek nadzwyczajny Związku zobowiązany jest:
  1. brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  3. przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o pozytywny wizerunek Związku.

§ 15.

 1. Przynależność do Związku członka zwyczajnego i podopiecznego ustaje w razie:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustnie lub na piśmie do Zarządu Koła,
  3. utraty przesłanek nabycia członkostwa wskazanych w § 11 ust. 2-3,
  4. skreślenia przez prezydium zarządu okręgu z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  5. wykluczenia przez zarząd okręgu z powodu nieprzestrzegania przez członka statutu, regulaminów i uchwał władz Związku lub popełnienia czynów na szkodę Związku. Odwołanie od decyzji wykluczenia przysługuje do Zarządu Głównego.
 2. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego i podopiecznego w przypadku osób skreślonych z listy członków z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich może nastąpić po opłaceniu zaległych składek za okres nie mniejszy niż 1 rok.
 3. Przynależność do Związku członka nadzwyczajnego ustaje w razie:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustnie lub na piśmie do Zarządu Koła lub prezydium ZO,
  3. niepodejmowania przez niego żadnej działalności na rzecz Związku przez okres 12 miesięcy, jeżeli nie było to spowodowane usprawiedliwionymi okolicznościami,
  4. wykluczenia przez zarząd okręgu w razie podejmowania przez członka działalności sprzecznej z celami, statutem, aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Związku lub popełnienia czynów na szkodę Związku i jego członków. Odwołanie od wykluczenia przysługuje do Zarządu Głównego.
 4. Przynależność do Związku członka zwyczajnego i nadzwyczajnego może ulec zawieszeniu na czas odbywania przez członka kary pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa z winy umyślnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium właściwego okręgu.
 5. Członek honorowy traci tę godność w przypadku podejmowania działalności sprzecznej ze statutem bądź aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Związku, prowadzenia działalności sprzecznej z celami Związku bądź na jego szkodę, a także w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.