Rozdział II – Cele i środki działania

§ 9.

 1. Celem Związku jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących, o których mowa w § 11 ust. 2, 3 i 4, zwanych dalej niewidomymi, oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

§ 10.

 1. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. prowadzenie rehabilitacji podstawowej, specjalistycznej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych od urodzenia, ociemniałych, słabowidzących dorosłych i dzieci w różnych formach,
  2. działalność oświatową i edukacyjną, w tym organizację i udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i innych formach podnoszących sprawność i samodzielność osób niewidomych i słabowidzących,
  3. działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych i słabowidzących, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
  4. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  5. działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych i słabowidzących w sprzęt rehabilitacyjny i inne pomoce, w tym optyczne, sprzęt elektroniczny,
  6. prowadzenie sprzedaży m.in. sprzętu dla niewidomych i słabowidzących, w tym w szczególności prowadzenie sprzedaży stacjonarnej i internetowej,
  7. działania na rzecz cyfrowych kompetencji niewidomych i słabowidzących,
  8. działalność stypendialną,
  9. organizowanie indywidualnej pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów osób niewidomych i słabowidzących i ich rodzin,
  10. działania na rzecz niewidomych i słabowidzących seniorów oraz, ze względu na stan zdrowia, na rzecz osób zależnych od osób trzecich,
  11. organizowanie różnych form wsparcia z zakresu pomocy społecznej dla osób niewidomych i słabowidzących pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
  12. organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej dla niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci,
  13. organizowanie różnych form działalności turystycznej i sportowej rozwijającej aktywność fizyczną niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci,
  14. organizowanie różnych form rekreacji oraz wypoczynku dla niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci,
  15. wspieranie i edukowanie rodzin, opiekunów osób niewidomych i słabowidzących a także innych osób z ich otoczenia,
  16. działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych umiejętności nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i słabowidzącymi i na rzecz niewidomych i słabowidzących,
  17. prowadzenie działań w zakresie organizacji i promocji wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wsparcia,
  18. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo,
  19. udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej,
  20. działalność na rzecz macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  21. profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia m.in. okulistyczna, psychiczna, diabetologiczna,
  22. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
  23. prowadzenie własnych ośrodków, w tym m.in.: rehabilitacyjnych, leczniczych, szkoleniowych, terapeutycznych, opiekuńczych, dziennego wsparcia, takich jak: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
  24. prowadzenie placówek edukacyjnych,
  25. prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
  26. monitorowanie, opiniowanie i inicjowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych i słabowidzących,
  27. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  28. działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie tyflologii, w tym w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej, rehabilitacji, warunków życia, bezpieczeństwa i potrzeb niewidomych i słabowidzących,
  29. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  30. działania na rzecz zwiększenia dostępu do informacji i wiedzy w różnych formatach przygotowanych dla niewidomych i słabowidzących,
  31. działalność promocyjną, organizowanie akcji, kampanii społecznych i informacyjnych,
  32. działalność wydawniczą,
  33. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze zatrudnienia niepełnosprawnych,
  34. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,
  35. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  36. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  37. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących zbieżne cele statutowe,
  38. współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,
  39. działania w zakresie ekonomii społecznej, działania rzecznicze i doradcze w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej,
  40. działania inicjujące i wspierające projektowanie uniwersalne, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i technologicznych, technicznych oraz w sposobie komunikowania się itp.,
  41. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów i innych wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych dotyczących środowiska niewidomych i słabowidzących,
  42. współpracę międzynarodową,
  43. kreowanie, promowanie i propagowanie idei i pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Niewidomych oraz działania na rzecz wzmacniania potencjału i sprawnego funkcjonowania organizacji, m.in. z wykorzystaniem Internetu i portali społecznościowych,
  44. wykorzystywanie majątku stowarzyszenia w ramach realizacji celów statutowych,
  45. współpracę z partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację programów,
  46. udział we wszelkiego rodzaju imprezach i ich organizację,
  47. współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi,
  48. sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
   • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
   • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  49. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 2. Związek prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego i może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rodzaj i zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne Związku nie może naruszać zasad współżycia społecznego ani negatywnie wpływać na wizerunek i prestiż Związku. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 4. Związek może zawierać partnerstwa służące realizacji celów.