Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2018 rok (sporządzone zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9.

Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego. Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego od 13.04.2016 w składzie:

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Kornel Antoni Chmiel
 • Wiceprezes ZG – Tomasz Władysław Krzyżański
 • Wiceprezes  ZG – Włodzimierz Ożga
 • Sekretarz Generalny  ZG – Elżbieta  Maria Oleksiak
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga  Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych i słabowidzących.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi   przez 17  jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych ”EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna  ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny  PZN – ZPCh  10-685 Olsztyn ul. Paukszty  57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny  – ZPCH –  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza  PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej   25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii    Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej –  87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

Związek zarejestrowany w KRS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 • Nieodpłatna dz. pożytku publicznego
  1. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  2. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  4. PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
  5. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  6. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  7. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  8. PKD 86.10.Z Działalność szpitali
  9. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  10. PKD 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  11. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  12. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  13. PKD 91.01.A Działalność bibliotek
  14. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
  15. PKD 94.99.Z.Dzialalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Odpłatna dz. pożytku publicznego
  1. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  2. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
  4. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  5. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  6. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  8. PKD 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  9. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  10. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  11. PKD 91.01.A Działalność bibliotek
  12. PKD 94.99.Z.Dzialalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

W ramach realizacji celów statutowych  poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,  leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie  czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz  współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia  niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań  i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 4.05. 2018 r

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem do KRS na dzień 31.12.2018 przedmiotem działalności było:

 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – jako dz. podstawową
 • PKD 56 – dz. usługowa związana z wyżywieniem
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa
 • PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa
 • PKD 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 86,2 – praktyka lekarska
 • PKD 47,19,Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 43,3 – wykonywanie robót budowlano-wykończeniowych

Ponadto zgodnie z uchwałą Prezydium ZG –XVII-20/2018 z 26.03.2018 Polski Związek Niewidomych ( w tym jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej) prowadzi ponad wymienionymi w KRS dz. gospodarczą w niżej wymienionych PKD:

 • PKD 01 – uprawy rolne włączając działalność usługową
 • PKD 14 – produkcja odzieży
 • PKD 49.3 – pozostały transport  lądowy pasażerski
 • PKD 62  – działalność związana z  oprogramowaniem  i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • PKD 63 –  działalność usługowa w zakresie  informacji.
 • PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • PKD 81 –  dz. usługowa zawiązana z utrzymaniem porządku w budynku i zagospodarowaniem terenów zielonych
 • PKD 82.99.Z – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
 • PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • PKD 90.02.Z- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

4) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody – 46 694 tys. zł

 • Przychody z działalności statutowej – pożytku publicznego razem: 26 481 tys. zł W tym:
  • Przychody działalności statutowej – pożytku publicznego: 26 121 tys. zł – z tego:
   • działalność nieodpłatna 11 276 tys. zł, w tym dotacje: 9 737 tys. zł,
   • działalność odpłatna 14 845 tys. zł, Przychody z działalności gospodarczej: 13 243 tys. zł,
 • Pozostałe przychody (w tym: dopłaty do turnusów rehab., NFZ, darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% składek na PZN itp.): 6 939 tys. zł; W tym:
  • wpłaty 1% podatku na OPP: 49 tys. zł (1% OPP: BO 55,9 tys. zł,
  • wpływy: 49,2 tys. zł,
  • przekazane do jednostek PZN na cele statutowe 82,8 tys. zł,
  • pozostaje 22,3 tys. zł);
  • darowizny: 3 tys. zł.
 • Przychody finansowe: 31 tys. zł.
 • Informacja o poniesionych kosztach – 43 464 tys. zł w tym;
  • cele statutowe / projektowe/- odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego: 25 316 tys. zł
  • administrację (media, wynagrodzenia, koszty obsługi działalności statutowej i inne) 6 286 tys. zł,
  • działalność gospodarczą – 10 987 tys. zł,
  • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) – 875 tys. zł.

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Dziewięć jednostek Związku poza zadaniami statutowymi prowadzą działalność gospodarczą. Są to: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie, Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R w Ciechocinku, Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim, Ośrodek L-R w Muszynie, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie oraz NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie . Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2018r oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych w Sanatorium Uzdrowiskowym Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku i Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” w Olsztynie za 2018 r. wynosi 8500 zł netto.

Dane o:

 • w 17-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło: 587,22 osób ( w tym 427,78 kobiety ) oraz 503,18 etatów, w tym kobiety 370,60 etatu.
 • łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 20 465  tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 13 302 tys. zł
 • wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0 zł;
 • kwoty wydatkowane na umowy- zlecenia – 3 070 tys. zł ;
 • udzielone środki jednostkom PZN z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (środki do zwrotu do ZG) – 407,8 tys. zł;
 • środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12. 2018 r. – 4 370 tys. zł;
 • wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 2 200 tys zł ;
 • nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0zł;
 • nabyte środki trwałe: W 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 738,00 tys. zł ( w tym: maszyny i urządzenia i inne);
 • wartość należności: 1 485 tys. zł i zobowiązań: 5 048 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 301 tys. zł )
 • remonty i zakupy:

Łącznie jednostki dokonały zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia na kwotę 851,9 tys. zł. Ponadto wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych w celu podwyższenia standardu świadczonych usług na łączną kwotę 594,1 tys. zł

– PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” – zpch w Bydgoszczy:
W okresie sprawozdawczym Ośrodek ze środków ZFRON i realizowanego projektu dokonał zakupu środków trwałych na kwotę łączną 94,9 tys. zł.
Ponadto ze środków pochodzących ze sprzedaży części nieruchomości PZN w Bydgoszczy wykonał szereg prac remontowych m. innymi remont dachu oraz pomieszczeń dostosowując je do potrzeb rehabilitacyjnych, na łączną kwotę 1.238,2 tys. zł.
– PZN Sanatorium Uzdrowiskowe- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku:
Ośrodek dokonał zakupu na kwotę 2,4 tys. zł oraz wykonał remonty ze środków własnych na łączną kwotę 112,4 tys. zł.
– PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR” w Muszynie:
Nie dokonywał zakupu środków trwałych. Ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Związku w Piasecznie wykonał m.innymi remont dachu oraz prace w zakresie spełnienia wymogów p..poż. na łączną kwotę 147,2 tys.zł
– PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim:
Ze środków własnych zakupił sprzęt na kwotę 41,6 tys. zł oraz ze środków pochodzących ze sprzedaży części nieruchomości Związku w Bydgoszczy wykonał: remont dachu, docieplenie ścian, demontaż balustrad, ułożenie posadzek na balkonach za łączną kwotę 1.185,3 tys.zł.
– PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT” –zpch w Olsztynie:
Zakupił środki trwale ze środków własnych na kwotę 80,9 tys. zł, sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 38,7 tys. zł a remonty wykonał na kwotę 28,1 tys. zł.
– PZN Instytut Tyflologiczny – zpch w Warszawie :
Ze ZFRON Instytut dokonał zakupy sprzęty na kwotę 25,1 tys.zł a na remonty pomieszczeń 36,9 tys.zł. Ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Związku w Piasecznie wykonał remont dachu w obiekcie w Warszawie przy ul. Wójcickiego na kwotę 152,7 tys. zł.
– NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
Nie wykonywała remontów ani nie dokonywała zakupu środków trwałych. Zakupiła wyposażenie za kwotę 15,8 tys.zł.
– PZN DPS w Chorzowie:
Zakupił sprzęt i środki trwałe za łączną kwotę 241,6 tys. zł oraz wykonał remonty na kwotę 265,2 tys. zł
– PZN DPS w Kielcach:
Dokonał zakupu środków trwałych i doposażenia za łączną kwotę 42,7 tys.zł
– PZN DPS w Olsztynie:
Dokonał zakupu środków trwałych za 33,0 tys.zł oraz wykonał remonty za 51,7 tys.zł
– PZN WTZ w Słupsku:
Nie dokonywał zakupów i remontów.
– PZN WTZ w Toruniu:
Nie dokonywał zakupów i remontów.
– PZN WTZ we Włocławku:
Nie dokonywał zakupów i remontów.
– PZN ZAZ w Olsztynie:
Zakupił środki trwałe i sprzęt za kwotę 33,7 tys.zł oraz wykonał remonty za kwotę 35,1 tys.zł,
– PZN ŚDS „ ARIADNA”:
Na wyposażenie wydatkowano 46,8 tys.zł a na remonty 63,9 tys.zł
– PZN ŚDS „ DEDAL”
Na wyposażenie wydatkowano 13,3 tys.zł a na remont 13,8 tys.zł
– PZN ŚDS „ TEZEUSZ”:
Na wyposażenie wydatkowano 44,2 tys.zł a na remont 3,7 tys.zł

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe centralne i samorządowe. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania statutowe:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” – zpch w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON przeszkolono 271 niewidomych.
  W ramach działalności gospodarczej prowadził usługi hotelowe.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
  organizował turnusy sanatoryjne (16-cie turnusów 21- dniowych); i rehabilitację uzdrowiskową ( 12 turnusów 28-dniowych). Głównym źródłem finansowania był NFZ. Ośrodek prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi rehabilitacyjne na wolnym rynku. Z usług Ośrodka skorzystało 1622 osoby w tym 20 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
  był organizatorem turnusów rehabilitacyjnych szkoleniowych (dot. środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR) , pobytów leczniczych oraz zimowiska. W ramach działalności gospodarczej sprzedawał usługi na wolnym rynku. Z usług Ośrodka skorzystało 1357 osób w tym 385 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
  organizował 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacyjno-szkoleniowe (dofinansowywanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR) oraz pobyty grup integracyjnych. Prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi na wolnym rynku Z usług Ośrodka skorzystało 3598 osób w tym 1190 niewidomych.
 5. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności:
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ : w ramach NFZ z usług skorzystało 57988 osób a odpłatnie 1977 osób.
  • mieszkania chronione dla 95 osób w tym 61 niewidomych,

  Ośrodek prowadził w ramach działalności gospodarczej odpłatną opiekę oraz usługi hotelowe.

 6. Instytut Tyflologiczny – zpch w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku
  • prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu wynajmu powierzchni biurowych
  • nadzorowaniem działalności jednostek bez osobowości prawnej,
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował między innymi n. wymienione projekty:
   • Przez wiedzę do integracji VI ;
   • Rehabilitacja to samodzielność;
   • Aktywna Warszawa;
   • Erazmus +”Inclusive Radio”;
   • Erazmus + „Ponad barierami i granicami”;
   • Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 7. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 10272 pacjentów w tym 381 niewidomych. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: okulistyczna dla dorosłych i dzieci, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ). Działania prowadziła na podstawie umów z NFZ oraz odpłatnie w ramach działalności gospodarczej,
 8. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy
 9. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne, spotkania okolicznościowe i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 11. – 13 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej, muzycznej, teatralnej, papieroplastyki, praktyki życiowej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 12. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności gospodarczej była produkcja gastronomiczna i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ wykonywał usługi pralnicze i maglowanie. Prowadził uprawę warzyw i krzewów owocowych. W ZAZ zatrudnionych było 41 osób w tym 21 niewidomych.
 13. – 17 Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ” prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 179 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT–8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (jedna zbiorcza deklaracja 17 jednostek PZN składana przez IT)
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT–11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego ( składana przez IT z 17-tu jednostek bo Związku)
 • GUS – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, SOF-5 – Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2017r.

Deklaracja podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów składane do Urzędów Gmin na terenie posiadanych nieruchomości, przez IT PZN w Warszawie. Instytut Tyflologiczny jako zpch oraz ZAZ był uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z tyt. opłat od podatku i opłat lokalnych art.7 ust.2 pkt.4 Ustawy o podatkach.

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

7) W wymienionych jednostkach Związku w 2018 roku przeprowadzono łącznie 38 kontroli. Były to następujące kontrole:

 1. dziewięć kontroli przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną
 2. siedem kontroli przez SANEPID
 3. dziewięć kontroli przez Urzędy Wojewódzkie
 4. jedna kontrola przez Urząd Marszałkowski
 5. jedna kontrola przez Miejską Państwową Straż Pożarną
 6. jedna kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy
 7. jedna kontrola przez Sąd Okręgowy
 8. dwie kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy
 9. cztery kontrole Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 10. dwie kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 11. jedna kontrola Głównej Komisji Rewizyjnej PZN

W poszczególnych jednostkach przeprowadzono n. wym kontrole:

 1. Ośrodek RiSZ „HOMER” w Bydgoszczy
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz 10.2018 Kontrola sanitarna 2 Zalecenia wykonano
 1. Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R „EDEN” w Ciechocinku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 09.02.2018r. ocena realizacji ogólnych wymogów bhp z uwzględnieniem czynników biologicznych, oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia nie wydano zaleceń
2 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kujawski 16.11.2018r. stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu, sposób postępowania z odpadami, bielizną ,oraz sprawdzenie badanie wody (Legionella), bezpieczeństwo epidemiologicznego nie wydano zaleceń
3 Kujawsko Pomorski Urząd Woj. Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy 27.11.2018r. stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON nie wydano zaleceń
 1. Ośrodek L-R „NESTOR” w Muszynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 09.01.2018
 1. Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poż.
 3. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony p.poż.
Opinia pozytywna możliwość wykorzystania obiektu na wypoczynek dzieci i młodzieży x
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu 22.01.2018 nie wydano zaleceń x
 1. Ośrodek L-R „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Sanepid 25.09.2018 Kontrola pionu hotelowego, bazy zabiegowej i pionu medycznego Naprawa drzwi w pomieszczeniach ogólnodostępnego natrysku, zmienić tapicerkę na łóżku do masażu klasycznego i naprawa sufitu na III p. przy pokoju pani pokojowej – zaleceń – 6 Zrealizowano wszystkie zalecenia pokontrolne
 1. Ośrodek M-R „ LABIRYNT” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko-mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 23.04.2018r. Spełnienie ustawowych warunków określonych dla ZPCHR brak zaleceń
2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olsztynie 24.04.2018r. Pokoje noclegowe, bieżący nadzór sanitarny brak zaleceń
3 Wojewoda Warmińsko-mazurski w Olsztynie 20.07.2018r Sprawdzenie uprawnień określonych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych brak zaleceń
4 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olsztynie 26.09.2018r. NZOZ nadzór przeciwepidemiczny brak zaleceń
 1. Instytut Tyflologiczny – dotyczy także kontroli PZN
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 ZUS 31.01 – 27.03.2018 Kontrola okresowa Bez zaleceń
2 Głowna Komisja Rewizyjna 05.2018 Kontrola sprawozdania finansowego Związku Bez zaleceń
3 ZUS 23.08-25.09.2018 Kontrola okresowa dot. zatrudnienia w PZN 1 zalecenie Wykonano
 1. NZOZ Centralna Przychodnia w Warszawie – bez kontroli
 1. Dom Pomocy Społecznej w Chorzowie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 17.05.2018r. Kontrola sanitarna – pobór próbek ciepłej wody do badań w kierunku obecności Legionelii Wydano 1 zalecenie z terminem wykonania 14.09.2018r. Zrealizowano zalecenie w terminie
2 Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 22.05.2018r. Realizacja Umowy nr 3/PFRON/2017 o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, z dn. 17.10.2017r. ( wraz z aneksem z dn.06.12.2017r.) Bez zaleceń
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 28.05.2018r. Urzędowa kontrola kompleksowa Nie wydano zaleceń
4 Sąd Okręgowy w Katowicach 08.11.2018r. Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od 2 listopada 2017 do 7 listopada 2018 roku Nie wydano zaleceń
5 Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 10-11.12.2018r. Odbiór stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wydano 1 zalecenie z terminem wykonania 31.01.2019r. Zrealizowano zalecenie w terminie
 1. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 06.03.2018r Stan higieniczno-sanitarny obiektu (zgodność stanu faktycznego z obowiązującymi wymogami higienicznymi i zdrowotnymi) Bez zaleceń
2 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 19 i 20.03.2018r Kontrola problemowa standardów świadczonych usług opiekuńczych i wspomagających oraz dokumentacji prowadzonej przez DPS dot. w/wym. Usług. 4 zalecenia

 1. urozmaicić formy terapii zajęciowej dla przewlekle chorych
 2. rozważyć możliwość zatrudnienia instruktora terapii
 3. uzupełnić braki w dokumentacji zajęć z terapii manualnej
 4. Zaktualizować Regulamin pracy
 5. Zmodyfikować Reg. Mieszkańca
Zrealizowano
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 16.10.2018r. Kontrola w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w związku z interwencją dotyczącą wystąpienia pluskiew w obiekcie. Doraźne – przeprowadzić cyklicznie dezynsekcje pomieszczeń Zrealizowano
4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 21.12.2018r
 • Analiza akt osobowych mieszkańców oraz indywidualnych planów wspierania mieszkańców,
 • Analiza wybranych zagadnień dotyczących zakresu poziomu obowiązujących podstawowych usług opiekuńczych, wspomagających oraz zaspakajających potrzeby bytowe, świadczonych przez Dom.
 • Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o swoich prawach.
Nie wydano zaleceń
 1. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 SANEPID 16.01.2018 Pokoje mieszkańców. Kontrola sanitarna w związku z prośbą o interwencję Brak
2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 20 – 24.08.2018 Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez MPiPS oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kalifikacjami. Kontrola dokumentacji. Wizytacja Domu
 • Modyfikacja planów indywidualnych mieszkańców.
 • Szkolenie pracowników
04.01.2019
 1. WTZ w Słupsku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 22 – 28.11.2018r Prawidłowość funkcjonowania WTZ zgodnie z § 22.1 ust. 2 Rozporządzenia MIPPS z dnia 25.03.2004 9 Zrealizowane
 1. WTZ w Toruniu
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 MOPR TORUŃ 23.10.2018- 23.11.2018 Skład i zakres działania rady programowej Zaktualizowanie podstawy prawnej prowadzonej dokumentacji warsztatowej Podstawa prawna zostanie zaktualizowana na bieżąco w tworzonej dokumentacji
 1. WTZ we Włocławku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 MOPR we Włocławku 16.11- 23.11.2018
 1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu;
 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań;
 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej warsztatu, działalności rady programowej oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;
 4. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu;
 5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym;
 6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową;
 7. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji;
 8. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu.
Brak zaleceń pokontrolnych
 1. ZAZ w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie 14 – 16.02.2018r. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy 5 zaleceń Zrealizowano
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 02.02.2018r. Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pralni. Brak zaleceń
3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 10 – 11.05.2018r Przedmiotem kontroli było:

 1. Sprawdzenie dokumentów kosztowych za 2017 rok i ich zgodności z kopiami przedłożonymi do Urzędu.
 2. Sprawdzenie stanu zatrudnienia w zakładzie osób niepełnosprawnych i aktualności ich orzeczeń;
 3. Spełnienie warunków określonych w art. 68c ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r O rehabilitacji… dotyczących maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania ZAZ,Sprawdzenie opracowanych pracownikom niepełnosprawnym IPR i planów zatrudnienia.
 4. Sposobu wykorzystania dodatkowych środków przeznaczonych w 2017 r. na zakup środków trwałych i prawidłowego oznakowania sprzętu informującego o zakupie ze środków PFRON;
 5. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.
Brak zaleceń
4 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 20.07.2018r. Spełniania przez ZAZ warunków i obowiązków określonych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej Brak zaleceń
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 16.05.2018 Kontrola doraźna – Ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, spełnienie standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi Zalecenia pokontrolne 7 Zalecenia zostały zrealizowane
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 11.10.2018 Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego w środowiskowym domu samopomocy Zalecenia 1 Zalecenie zostało zrealizowane
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL”
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Warmińsko – Mazurski Urząd Woj. Wydział Polityki Społecznej 21.03.2018 – 23.03.2018 Ocena sposobu funkcjonowania ŚDS, spełnienia standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. Zaleceń pokontrolnych nie wydano
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 10.10.2018 Bieżący nadzór sanitarny nad środowiskowym domem samopomocy Zaleceń pokontrolnych nie wydano
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ”
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne – liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Wojewoda Warmińsko – Mazurski 21.03.2018 – 27.03.2018 Ocena sposobu funkcjonowania ŚDS, spełnianie standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych kierownika i osób wykonujących usługi.
 1. Przestrzegać zasady zatrudnienia pracowników; dot. doświadczenia zawodowego do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Organizować nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie wynikającym ze zgłaszanych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem domu.
 3. Przestrzegać zasady, aby meldunki przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie były zgodne z ewidencją obecności uczestników.
 4. Na bieżąco aktualizować dokumenty organizacyjne ŚDS,
Ad.1 zrealizowano.
Ad.2 Przeprowadzono szkolenia wg zgłaszanych potrzeb:
21.12.2017r.
20.06.2018r.
Ad.3 Realizowane
Ad.4 Realizowane na bieżąco.
2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 10.10.2018 Bieżący nadzór sanitarny brak zaleceń

Warszawa 7 czerwiec 2019.
Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd Główny Uchwała XVII-z-10/2019 z dnia 25 czerwiec 2019 roku.